Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Irland

I det här avsnittet hittar du en översikt över Irlands domstolsväsen.

Innehåll inlagt av
Irland

Domstolsväsen – Irland

Det irländska domstolsverket (Courts Service) är en oberoende juridisk person som inrättades i november 1999 i enlighet med Courts Service Act, 1998 (lag om domstolsverket). Myndigheten har följande lagstadgade ansvarsområden:

  1. Förvalta domstolarna.
  2. Tillhandahålla stödtjänster för domarna.
  3. Tillhandahålla information om domstolsväsendet till allmänheten.
  4. Tillhandahålla, förvalta och underhålla domstolsbyggnader.
  5. Tillhandahålla resurser för dem som använder domstolarna.

Irlands författning föreskriver att rätt ska skipas i domstolar som inrättats enligt lag, av domare som utses av presidenten på regeringens inrådan. Alla domstolsdomare är enligt författningen helt självständiga i sin dömande verksamhet. En domare får inte avsättas från sitt ämbete utom vid allvarliga tjänstefel eller påvisad oförmåga att utöva sina uppgifter. Också i sådana fall krävs det emellertid ett beslut av båda kamrarna i det irländska parlamentet (Oireachtas).

Domstolshierarkin

Enligt författningen består domstolsväsendet av en högsta överprövningsinstans, högsta domstolen (Supreme Court), och domstolar som fungerar som första instans, vilket inbegriper en High Court med obegränsad behörighet i brottmål och tvistemål samt domstolar med begränsad behörighet, nämligen grevskapsdomstolar (Circuit Courts) och distriktsdomstolar (District Courts), som är regionalt organiserade.

När det gäller brottmål anges i artikel 38 att ”[Å]tal för brott får endast väckas inom ramen för ett lagstadgat rättsligt förfarande”. Mindre allvarliga överträdelser prövas i ett förenklat rättegångsförfarande utan jury, men mål som rör grövre brott får inte prövas utan jury. I författningen föreskrivs också att specialdomstolar ska inrättas för att säkerställa en effektiv rättsskipning där en sådan inte kan uppnås av de allmänna domstolarna.

Allmänheten har i princip alltid tillträde till rättssalarna, såvida inte meddelandet ”in camera” (inför stängda dörrar) visas, vilket innebär att förhandlingarna inte är offentliga.

Tvistemålsdomstolarna är organiserade på följande sätt:

Supreme Court

High Court

(Säte i Dublin)
Överprövningsinstans

(Säte i Dublin)
High Court har obegränsad behörighet som första instans, och fungerar samtidigt som överprövningsinstans i mål som prövats av Circuit Court och vissa andra rättsinstanser

Circuit Court

District Court

(Säte i "residensstaden" i vart och ett av Irlands 26 grevskap eller counties)
Circuit Court fungerar som första instans i mål där tvistens värde uppgår till högst 38 092,14 euro, och som överprövningsinstans i mål som prövats av District Court och vissa andra rättsinstanser

(Säte i 24 distrikt)
District Court fungerar som första instans i mål där tvistens värde uppgår till högst 6 348,69 euro
(inkluderar vissa konsumenttvister där tvistens värde uppgår till högst 1 269,74 euro)

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.