Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till lettiska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Lettland

Det här avsnittet ger en översikt över domstolsväsendet i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Vid sidan av den lagstiftande och verkställande makten har Lettland ett oberoende rättsväsen som är uppdelat i tre nivåer. I enlighet med författningen utövas den dömande makten i Lettland av distrikts- och stadsdomstolar, regionala domstolar, högsta domstolen och författningsdomstolen. Vid krig eller undantagstillstånd används även militärdomstolar.

Domstolsförvaltning

Enligt lagen om domstolsväsendet (likums ”Par tiesu varu”) är justitieministeriet den högsta statliga myndigheten när det gäller domstolarnas förvaltning.

Justitieministeriet

  1. kan utfärda instruktioner för hur distrikts- och stadsdomstolarnas, de regionala domstolarnas och inskrivningsmyndigheternas administrativa arbete ska organiseras,
  2. kan begära den information från distrikts- och stadsdomstolarna, de regionala domstolarna och inskrivningsmyndigheterna som krävs för att ministeriet ska kunna utföra sina lagstadgade funktioner,
  3. ansvarar för den institutionella styrningen av distrikts- och stadsdomstolarna, de regionala domstolarna och inskrivningsmyndigheterna,
  4. utför inspektioner vid distrikts- och stadsdomstolarna, de regionala domstolarna och inskrivningsmyndigheterna.

Domstolsförvaltningen (Tiesu administrācija) organiserar och garanterar utförandet av det administrativa arbetet vid distrikts- och stadsdomstolarna, de regionala domstolarna och inskrivningsmyndigheterna. Förvaltningen lyder under justitieministern genom justitieministeriet.

Högsta domstolen (Augstākā tiesa) har ingen administrativ anknytning till distrikts- eller stadsdomstolarna eller de regionala domstolarna. Arbetet i högsta domstolen organiseras av dess ordförande. Högsta domstolen har en särskild förvaltning för administrativa uppgifter, högsta domstolens förvaltning (Augstākās tiesas Administrācija).

Rättsrådet (Tieslietu padome) är ett kollegialt organ som deltar i utformningen av policyn och strategin för domstolssystemet och arbetar för att förbättra domstolssystemets organisation.

Typer av domstolar: kort beskrivning och hierarki

Allmänna domstolar: domstolar i första instans och appellationsdomstolar

Distrikt- och stadsdomstolarna (rajonu (pilsētu) tiesas) är första instans i tvistemål, brottmål och förvaltningsmål. Distrikts- och stadsdomstolar kan ha strukturella enheter, dvs. domstolsbyggnader, på olika platser i det berörda distriktets eller den berörda stadens domkrets. De kan också ha en inskrivningsmyndighet. Inskrivningsmyndigheterna förvaltar fastighetsregister (där fastigheter och därtill knutna rättigheter registreras) och behandlar krav på indrivning av obestridda fordringar, ansökningar om betalningsföreläggande och godkännande av kungörelser om auktion.

De regionala domstolarna (apgabaltiesas) fungerar som appellationsdomstol i tvistemål, brottmål och förvaltningsmål och är då domföra med tre domare. De regionala domstolarna kan ha strukturella enheter, dvs. domstolsbyggnader, på olika platser i den berörda regionala domstolens domkrets.

Enligt lagen om domstolsväsendet kan militärdomstolar användas vid krigs- och undantagstillstånd. Enligt lagen om militärdomstolar upprättas militärdomstolar på justitieministerns order. I sådana fall inleds verksamhet vid en eller flera militärdomstolar i första instans och en militär appellationsdomstol.

Högsta domstolen

Högsta domstolen (Augstākā tiesa) består av en senat, som är uppdelad i tre avdelningar (departamenti) med ansvar för tvistemål, brottmål respektive förvaltningsmål, och två kammare (palātas) med ansvar för tvistemål respektive brottmål. Högsta domstolen är appellationsinstans i rättsfrågor, såvida inte annat föreskrivs i lagen. Fram till den 31 december 2014 hade högsta domstolen två kammare (tvistemål och brottmål), men från den 1 januari 2015 till den 31 december 2016 har den bara en kammare för tvistemål.

I plenum (plēnums) sammanträder alla högsta domstolens domare tillsammans. Där diskuteras frågor om tolkning av lagstiftningen. Vid mötet väljs också ledamöter av disciplindomstolen (Disciplinārtiesa). Disciplindomstolen består av sex domare från Högsta domstolens avdelningar och sammankallas för att granska lagenligheten hos de beslut som fattas av rättsliga disciplinkommittén (Tiesnešu disciplinārkolēģija). Frågor om tolkning av rättsliga bestämmelser kan också behandlas för att garantera en enhetlig tillämpning av lagen, inte bara i högsta domstolens plenum, utan även i den berörda kammarens eller avdelningens plenum.

Författningsdomstolen (Satversmes tiesa) är en oberoende rättslig myndighet vars uppdrag fastställs i författningen och lagen om författningsdomstolen. Den behandlar ärenden som rör lagars och andra rättsakters författningsenlighet. Den behandlar också andra ärenden som hänskjuts till den enligt lagen om författningsdomstolen.

Rättsdatabaser

Lettland har följande rättsdatabaser:

  1. Justitieministeriets webbplats som innehåller information om domstolsväsendet, personer verksamma inom detta (auktoriserade notarier och utmätningsmän) och länkar till andra webbplatser med anknytning till domstolsväsendet.
  2. Lettlands nationella portal Latvija.lv

Portalen Latvija.lv ger tillgång till de centrala och lokala myndigheternas resurser på internet. Informationen är uppdelad i ämnesområden.

Avdelningen e-tjänster (E-pakalpojumi) ger tillgång till e-tjänster som vanligen tillhandahålls med hjälp av en särskild centraliserad infrastruktur. Avdelningen innehåller ett virtuellt arbetsutrymme där användarna kan beställa och få tillgång till centrala och lokala e-tjänster hos myndigheterna, följa de olika stegen i tillhandahållandet av de tjänsterna och få information om resultaten.

Den avdelning där man kan söka efter olika tjänster (”tjänstekatalogen”, Pakalpojumu katalogs) fungerar som en central ingång till centrala och lokala myndighetstjänster. ”Tjänstekatalogen” kan användas för att erhålla viktig information om dessa tjänster, villkor och kostnad för att beställa och få tillgång till tjänsterna samt en beskrivning av dem. I beskrivningen av online-tjänsterna finns en länk till den berörda resursen (information, webbplats, direktlänk eller e-tjänsten). Användarna kan nå informationen antingen via katalogen, som är uppdelad efter olika livssituationer, eller genom att använda portalens sökfunktioner. Innehållet i den centraliserade katalogen uppdateras av de myndigheter som tillhandahåller tjänsterna.

Syftet med Lettlands nationella portal Latvija.lv är att lettiska medborgare och utlänningar ska kunna få tillgång till lettiska myndigheters internetresurser och att fungera som en central ingång till e-tjänster som erbjuds av en rad institutioner.

Tillgången till portalen är kostnadsfri.

Länkar

Nationella domstolsportalen, Högsta domstolen, Författningsdomstolen, Domstolsförvaltningen, Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 27/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.