Nationella domstolsväsen

Litauen

Här hittar du en översikt över domstolarna i Litauen.

Innehåll inlagt av
Litauen

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

I Litauen finns det 22 allmänna domstolar och 3 specialdomstolar (förvaltningsdomstolar).

Domstolarnas förvaltning

Allmänna domarmötet (Visuotinis teisėjų susirinkimas) är Litauens högsta oberoende rättsliga organ. Domarmötet samlar alla domare i Litauen.

Litauens domstolsråd (Teisėjų taryba) är ett oberoende exekutivt rättsligt organ. Det har 23 ledamöter och ska säkerställa domstolarnas och domarnas självständighet.

Domarkårens hedersdomstol (Teisėjų garbės teismas) är en självständig specialdomstol som prövar disciplinmål mot domare samt domares invändningar mot förtal.

Nationella domstolsförvaltningen (Nacionalinės teismų administracija) ser till att domstolsväsendets institutioner fungerar ändamålsenligt och bidrar till att garantera domstolarnas och domarnas oberoende och domstolarnas organisatoriska självständighet.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.