Nationella domstolsväsen

Malta

Här hittar du en översikt över rättssystemet på Malta.

Innehåll inlagt av
Malta

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Det maltesiska rättssystemet är i princip ett tudelat system med en första instans under ledning av en domare (Judge eller Magistrate) och en appellationsinstans. Appellationsdomstolen för högre instanser leds av tre Judges och behandlar överklaganden från en domstol som leds av en Judge. Appellationsdomstolen för lägre instanser har en enda Judge som behandlar överklaganden från en domstol som leds av en Magistrate. Det finns också olika specialdomstolar (tribunals) som behandlar specifika rättsområden och som har varierande grad av befogenheter. De allra flesta överklaganden mot beslut som fattats av specialdomstolarna behandlas av appellationsdomstolen för lägre instanser, medan de andra behandlas av avdelningen för högre instanser.

Premiärministern utser en generaldirektör som har ansvar för domstolsförvaltningen. Generaldirektören bistås av The Registrar, Civil Courts and Tribunals (förvaltningschefen för tvistemålsdomstolar och specialdomstolar), The Registrar Criminal Courts and Tribunals (förvaltningschefen för brottmålsdomstolar och specialdomstolar), The Registrar, Gozo Courts and Tribunals (förvaltningschefen för domstolar och specialdomstolar i Gozo) samt The Director, Support Services (direktören för stödtjänster).

Generaldirektören ansvarar för förvaltningen och administrationen av The Courts of Justice Department (domstolsavdelningen), dvs. register samt arkiv och andra tjänster. Alla högre tjänstemän vid domstolsavdelningen får sina instruktioner av och är ansvariga inför generaldirektören.

Typ av domstolar – kort beskrivning

I tabellen nedan finns en kort beskrivning av varje domstol.

Domstolshierarki

Court of Appeal (appellationsdomstol)

Andra instans

Överprövning

Appellationsdomstolen behandlar överklaganden från tvistemålsdomstolar i både högre och lägre instans.

(i) Domstolen behandlar överklaganden från First Hall of the Civil Court och från Civil Court (familjeärenden).

(ii) Överklaganden av tvistemålsavgöranden från Court of Magistrates, Small Claims Tribunal och förvaltningsspecialdomstolarna behandlas också i denna domstol.

Tre judges

En judge

Court of Criminal Appeal (appellationsdomstol för brottmål)

Andra instans

Överprövning

I sin högre instans behandlar domstolen överklaganden från personer som har fällts i brottmålsdomstolen (Criminal Court).

I sin lägre instans behandlar domstolen överklaganden i ärenden som har avgjorts av Court of Magistrates i egenskap av brottmålsdomstol

Tre judges

En judge

Criminal Court (brottmålsdomstol)

Första instans

Domstolen behandlar brottmål som går utöver behörigheten för Court of Magistrates.

Under ledning av en judge, eventuellt tillsammans med en jury på nio personer

Civil Court (tvistemålsdomstol)

The First Hall of the Civil Court

Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section)

The Civil Court (Family Section)

Första instans

The First Hall of the Civil Court behandlar tvistemål och handelsrättsliga mål som går utöver Court of Magistrates befogenheter. Inom sin konstitutionella behörighet behandlar domstolen också ärenden om kränkningar av de mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som skyddas av författningen och av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

The Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) är en avdelning för frivillig rättsvård som ansvarar för att omyndigförklara personer med psykisk funktionsnedsättning, utse förmyndare för dessa personer, inleda arvsprocesser och utse testamentsexekutorer. Den förvarar också hemliga testamenten.

Den här avdelningen behandlar familjeärenden som upphävande av äktenskap, separation, skilsmässa samt underhåll och vårdnad om barn.

Under ledning av en judge

Under ledning av en judge

Under ledning av en judge

Court of Magistrates

Första instans

När det gäller tvistemål har Court of Magistrates bara behörighet som första instans, i allmänhet i mål som rör krav på högst 15 000 euro.

När det gäller brottmål, har domstolen en dubbel behörighet, dels som brottmålsdomstol för ärenden som omfattas av dess behörighet, dels som undersökningsdomstol för ärenden som omfattas av Criminal Courts behörighet.

(i) Brottmål – domstolen är behörig att pröva alla lagöverträdelser som kan ge upp till sex månaders fängelse.

(ii) Undersökning – domstolen gör preliminära undersökningar av straffbara lagöverträdelser och överlämnar sina redogörelser till åklagaren. Om den tilltalade inte gör några invändningar kan åklagaren återförvisa ärenden som kan leda till högst tio års fängelse till Court of Magistrates.

Under ledning av en magistrate

Court of Magistrates for Gozo

Första instans

För tvistemål har Court of Magistrates for Gozo en dubbel behörighet:

dels som lägre instans, som är jämförbar med domstolens motsvarighet på Malta,

dels som högre instans med samma behörighet som First Hall of the Civil Court (förutom den konstitutionella behörigheten) och som Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section).

För brottmål har Court of Magistrates for Gozo samma behörighet som domstolens motsvarighet på Malta när den fungerar som brottmåls- och undersökningsdomstol.

Under ledning av en magistrate

Juvenile Court (ungdomsdomstol)

Första instans

Domstolen behandlar åtal och andra förfaranden som berör minderåriga upp till 16 år och får även besluta om tvångsomhändertagande.

Under ledning av en magistrate och två ledamöter

Small Claims Tribunal (domstol för småmål)

Första instans

Domstolen meddelar avgöranden enligt ett påskyndat förfarande, utan att avvika från kraven på en rättvis rättskipning, om krav till ett värde av mindre än 5 000 euro.

Under ledning av en adjudicator

Rättsdatabaser

Ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre har en officiell webbplats med en rad webbtjänster på maltesiska och engelska. Här kan du läsa om ministeriet, domstolarna, rättssystemet och domstolsväsendet, åklagarmyndigheten, domstolstjänster och juridiska tjänster.

Länkar till olika sidor:

Ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Domstolstjänster

Domar på nätet

Tvistemål

Domstolskalendarium

Statistik

Exekutiva auktioner

Formulär (på maltesiska)

Experter vid domstolen

Maltas lagstiftning

Senaste uppdatering: 04/05/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.