På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Nationella domstolsväsen

Nordirland

I detta avsnitt ges en överblick över domstolsväsendet i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Rättsväsendets organisation – rättssystem

Förenade kungariket har tre jurisdiktioner: England och Wales, Skottland och Nordirland.

Domstolar – kort beskrivning

Högsta domstolen (Supreme Court)

Under 2009 tog Förenade kungarikets högsta domstol (Supreme Court) över jurisdiktionen från Appellate Committee of the House of Lords (överklagandenämnden i överhuset). Högsta domstolen tog också över de uppgifter som hade delegerats till Judicial Committee of the Privy Council (kronrådets lagutskott, den högsta appellationsdomstolen i flera självständiga länder i det brittiska samväldet, Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier och brittiska kronbesittningar).

Supreme court är högsta rättsinstans i Förenade kungariket för både brottmål och tvistemål, men skotska brottmål får inte överklagas till högsta domstolen. Prövningstillstånd beviljas som regel endast om målen berör rättsfrågor av allmän betydelse för rättstillämpningen.

Court of Appeal (appellationsdomstol)

Court of appeal behandlar överklaganden i brottmål från Crown Court och i tvistemål från High Court.

High Court

High court behandlar tvistemål, tar upp överklaganden i brottmål och har också befogenhet att granska enskildas och organisationers verksamhet för att kontrollera att de har följt lagen. High court behandlar som regel mål som gäller ett värde över 30 000 pund. I vissa fall kan ett mål som gäller ett värde över 30 000 pund hänskjutas av High court till grevskapsdomstolen eller vice versa, ett mål som gäller ett värde under 30 000 pund kan hänskjutas av grevskapsdomstolen till High court.

High court är indelad i följande tre avdelningar:

 • Family Division
  Family Division (familjerättsavdelningen) handlägger mer invecklade fall som berör skilsmässa, vårdnad, adoption, våld i hemmet osv. Den behandlar också överklaganden från Magistrates’ Courts och grevskapsdomstolar i äktenskapsärenden, frågor som berör människor som är psykiskt sjuka och enklare testamentesfrågor.
 • Queen's Bench Division
  handlägger stora och/eller invecklade ersättningsanspråk. Den handlägger också ett begränsat antal överklaganden från Magistrates' Courts eller Crown Courts, granskar organisationers verksamhet för att kontrollera att den är laglig, samt handlägger förtalsärenden.
 • Chancery Division
  handlägger ärenden som rör fonder, testamenten som bestrids, avveckling av företag, konkurser, inteckning av egendom, välgörenhet samt skattetvister (som regel avseende inkomstskatt) osv.

Crown Court

Crown court handlägger följande typer av mål:

 • Allvarligare brott som ska prövas av en domare och (i de flesta fall) av en jury.
 • Fällande domar i Magistrates' court som hänskjuts till Crown court för att fastställas.

Crown court utdömer längre fängelsestraff och högre bötesbelopp än Magistrates' court.

County Court (grevskapsdomstol)

Grevskapsdomstolar behandlar tvistemål under ledning av en domare (judge) eller distriktsdomare (district judge). Grevskapsdomstolen handlägger normalt mål som gäller ett värde under 30 000 pund (45 000 pund i värdepappersfrågor). Mål som gäller ett högre värde behandlas i High Court – se ovan. Alla anspråk till följd av reglerade kreditavtal måste inledas i grevskapsdomstolen, oavsett värde.

Exempel på mål som handläggs av grevskapsdomstolar:

 • Tvister mellan hyrsvärd och hyresgäst: t.ex. utmätning (vräkning), utebliven hyra, reparationer.
 • Konsumenttvister: t.ex. felaktiga varor eller tjänster.
 • Skadeståndsanspråk på grund av personskada (skador på grund av vårdslöshet): t.ex. trafikolyckor, olycksfall på grund av bristfälligt gatu-underhåll, arbetsplatsolyckor.
 • Skilsmässomål utan advokat, dock endast i vissa grevskapsdomstolar.
 • Diskriminering på grund av ras eller kön.
 • Skuldproblem: t.ex. en fordringsägare som vill ha betalt.
 • Anställningsproblem: t.ex. obetalda löner eller avgångsvederlag.
 • Överklaganden från Magistrates' court som behandlas av en domare (och minst två lekmannadomare om det berör en yngre person).

Småmål

Småmål handläggs också i grevskapsdomstolarna. Småmål rör som regel anspråk med ett värde som är mindre än 3 000 pund.

Magistrates’ Court

Magistrates’ courts handlägger brottmål och vissa tvistemål. Målen handläggs av en distriktsdomare (Magistrates' court).

 • Brottmål i Magistrates’ court
  Magistrates’ courts behandlar brottmål där den svarande inte har rätt till prövning av en jury. Dessa brott kallas summary offences. Det rör sig om överträdelser som kan leda till högst sex månaders fängelse och/eller böter på högst 5 000 pund.
  Magistrates' courts behandlar också mål där den tilltalade har möjlighet att välja juryprövning, men bestämmer sig för att låta målet behandlas i Magistrates' court. Om svaranden väljer juryprövning hänskjuts målet till Crown court.
 • Ungdomsdomstolen
  Ungdomsdomstolen handlägger ärenden rörande ungdomar mellan 10 och 17 år som har begått brott. Ungdomsdomstolen ingår i Magistrates' court och målen behandlas av en distriktsdomare (Magistrates' court) och två lekmannadomare med särskild utbildning för detta. Om en yngre person anklagas för ett mycket allvarligt brott, där en vuxen skulle ha kunnat dömas till 14 års fängelse eller mer, kan ungdomsdomstolen besluta att målet ska prövas av Crown court.
 • Tvistemål i Magistrates’ court
  Dessa domstolar behandlar ett begränsat antal olika typer av tvistemål:
  • Vissa skulder: t.ex. obetald inkomstskatt, sociala avgifter, moms, lokala skatter och avgifter
  • Tillstånd: t.ex. förnyade eller indragna utskänkningstillstånd.
  • Vissa äktenskapsärenden: t.ex. avgöranden om äktenskaplig hemvist.
  • Barns välfärd: t.ex. omhändertagande eller tillsyn av lokala myndigheter, adoptionsförfaranden och beslut om boende.

Coroners’ Courts

Undersöker omständigheterna kring plötsliga, våldsamma eller onaturliga dödsfall.

Domstolshierarki

Du hittar närmare detaljer och ett diagram över domstolsstrukturen i Nordirland på webbplatsen för domstolsverket, Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Nordirlands domstolsverk, Northern Ireland Courts and Tribunals Service, ansvarar för domstolsförvaltningen i Nordirland.

Detta omfattar:

 • administrativt stöd till Nordirlands domstolar och domare,
 • verkställighet av avgöranden i tvistemål genom en centraliserad verkställighetstjänst som tillhandahålls av Enforcement of Judgements Office,
 • administrativt stöd till specialdomstolar.

Länkar

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 28/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.