Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Polen

Här hittar du en översikt över domstolsväsendet i Polen.

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

I kapitel VIII i Polens konstitution anges vilka typer av domstolar som ingår i den polska rättsförvaltningen och vilken behörighet de har. Det polska domstolsväsendet består av

 • högsta domstolen (Sąd Najwyższy),
 • allmänna domstolar (sądy powszechne),
 • förvaltningsdomstolar (sądy administracyjne),
 • militärdomstolar (sądy wojskowe).

Domstolsförvaltning

Typer av domstolar – kort beskrivning

De allmänna domstolarna omfattar appellationsdomstolar (sądy apelacyjne), regionala domstolar (sądy okręgowe) och distriktsdomstolar (sądy rejonowe). De handlägger bland annat följande mål: brottmål, tvistemål, familjemål, mål som rör omyndiga, handelsrättsliga mål, arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål – med undantag för mål som tilldelas andra specialdomstolar (t.ex. militärdomstolar). De allmänna domstolarna för även fastighets- och inteckningsregister samt pantregistret, nationella domstolsregistret och nationella kriminalregistret.

Förvaltningsdomstolarna omfattar högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny) och regionala författningsdomstolar – en per vojvodskap eller region (wojewódzkie sądy administracyjne).

Högsta domstolen (Sąd Najwyższy) är Polens högsta rättsinstans. Den kontrollerar att alla övriga domstolars avgöranden är lagenliga och ser till att tolkningen av lagar och domstolarnas praxis präglas av konsekvens. Högsta domstolen tillhör inte de allmänna domstolarna.

I det polska rättssystemet betraktas inte författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny) som en allmän domstol. Författningsdomstolen prövar

 • om nationell lagstiftning och internationella överenskommelser är förenliga med konstitutionen,
 • om nationell lagstiftning är förenlig med internationella överenskommelser som måste ratificeras innan parlamentets godkännande,
 • om förordningar som utfärdats av statliga myndigheter, ratificerade internationella överenskommelser och lagar är förenliga med konstitutionen,
 • om politiska partiers mål eller verksamhet är förenliga med konstitutionen,
 • konstitutionella klagomål.

Statsdomstolen (Trybunał Stanu) prövar mål där en person som innehar (eller har innehaft) något av Polens högsta offentliga ämbeten anklagas för att ha brutit mot konstitutionen eller andra rättsakter.

Domstolshierarki

 • Distriktsdomstolar (sądy rejonowe) – i allmänhet första instans
 • Regionala domstolar (sądy okręgowe) – överklaganden eller i vissa mål första instans
 • Appellationsdomstolar (sądy apelacyjne) – överklaganden
 • Högsta domstolen – högsta rättsinstans

Rättsdatabaser

Du hittar länkar till information om alla allmänna domstolar, deras webbplatser och kontaktuppgifter (adresser, telefonnummer, e‑postadresser etc.) på webbplatsen för polska justitieministeriet (domstolsinformation).

Senaste uppdatering: 10/12/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.