Nationella domstolsväsen

Portugal

I det här avsnittet hittar du en översikt över Portugals domstolsväsen.

Innehåll inlagt av
Portugal

Domstolar – Allmänna principer

I artikel 202 och framåt i Portugals konstitution fastställs de principer som ligger till grund för rättsväsendet och domstolarnas arbete i Portugal. Domstolarna är självständiga organ som skipar rättvisa i folkets namn. Deras uppgift är att garantera att medborgarnas lagstadgade rättigheter och intressen tillvaratas, att beivra brott och att lösa tvister mellan offentliga och privata intressen.

Domstolarna är oberoende och styrs i sin verksamhet endast av lagen. Deras avgöranden är bindande för alla myndigheter och enskilda och står över beslut från alla andra myndigheter.

Rättegången vid domstol är offentlig, om inte domstolen genom ett motiverat skriftligt beslut bestämmer något annat med hänsyn till parternas privatliv, domstolens möjlighet att utföra sina uppgifter eller den allmänna moralen.

Rättsväsendets uppbyggnad

Portugals grundlag (artikel 209 och framåt i konstitutionen) urskiljer två jurisdiktioner, den allmänna och den förvaltningsrättsliga. Vidare fastställs behörigheten för författningsdomstolen och revisionsrätten, skiljedomstolar och fredsdomare.

Den allmänna jurisdiktionen omfattar allmänna domstolar som behandlar civilrättsliga och straffrättsliga frågor och som är organiserade i en instansordning med tre nivåer. Den högsta instansen som även har störst territoriell behörighet är Högsta domstolen (nationell behörighet), därnäst följer appellationsdomstolarna (en per domkrets och två i domkretsen för Porto) samt de allmänna domstolarna (i första instans).

De allmänna domstolarna i första instans arbetar, beroende på målets sakinnehåll och värde, antingen som domstol med allmän behörighet, som specialdomstol med särskilda kunskaper i vissa frågor (förundersökning i brottmål, familjerätt, mål som rör ungdomar, arbetsrätt, handelsrätt, sjörätt eller verkställighet av påföljd) eller som domstol med särskild behörighet (avdelningar för civilrättsliga, straffrättsliga eller blandade mål, kammare för civilrättsliga eller straffrättsliga mål respektive kammare för civilrättsliga eller straffrättsliga smålmål).

Den förvaltningsrättsliga jurisdiktionen omfattar förvaltnings- och skattedomstolar (första instans), de båda centrala förvaltningsdomstolarna (nord och syd) samt högsta förvaltningsdomstolen (med nationell behörighet).

Behörighetstvister avgörs av en särskild instans (Tribunal de Conflitos) i enlighet med de förfaranden som fastställs i lag.

Typer av domstolar – en kort beskrivning

Det portugisiska domstolsväsendet består av följande typer av domstolar:

  • Författningsdomstolen (Tribunal Constitucional), vars huvuduppgift är övervaka att såväl lagar och andra författningar som underlåtenhet att lagstifta är förenliga med konstitutionen.
  • Revisionsrätten (Tribunal de Contas) är det högsta organ som har behörighet att granska om de offentliga utgifterna är förenliga med lagstiftningen och att granska de räkenskaper som enligt lag ska föreläggas revisionsrätten.
  • De allmänna domstolarna handlägger alla civil- och straffrättsliga ärenden samt alla mål som inte avgörs av andra domstolar. De allmänna domstolarna inbegriper högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça), appellationsdomstolar och domstolar i första instans.
  • Förvaltnings- och skattedomstolar, vars roll är att lösa tvister som rör förvaltnings- och skatteärenden. De innefattar högsta förvaltningsdomstolen (Supremo Tribunal Administrativo), de centrala förvaltningsdomstolarna, de lokala förvaltningsdomstolarna och de lokala skattedomstolarna.
  • Fredsdomstolar, som skiljer sig från vanliga domstolar och har behörighet i civilrättsliga ärenden där tvistens värde inte överstiger 15 000 euro.
  • Vid krigstillstånd kan även krigsrätter inrättas.

Länkar

Författningsdomstolen (Tribunal Constitucional)

Revisionsrätten (Tribunal de Contas)

Högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça)

Appellationsdomstolen i Lissabon (Tribunal da Relação Lisboa)

Appellationsdomstolen i Porto (Tribunal da Relação do Porto)

Appellationsdomstolen i Coimbra (Tribunal da Relação de Coimbra)

Appellationsdomstolen i Guimãres (Tribunal da Relação de Guimarães)

Högsta förvaltningsdomstolen (Supremo Tribunal Administrativo)

Centrala förvaltningsdomstolen syd (Tribunal Central Administrativo do Sul)

Senaste uppdatering: 29/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.