Nationella domstolsväsen

Rumänien

I detta avsnitt av portalen får du en översikt över domstolarna i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Det rumänska rättssystemets principer, struktur och organisation fastställs i den rumänska författningen och i lag nr 304/2004 om rättssystemets uppbyggnad.

Följande domstolar utgör det rumänska domstolsväsendet:

 • Högsta domstolen
 • Appellationsdomstolar
 • Tribunaler
 • Specialdomstolar
 • Distriktsdomstolar
 • Militärdomstolar

Domstolshierarki

Högsta domstolen är Rumäniens högsta rättsliga instans. Den ser till att lagstiftningen tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt av övriga domstolar.

 • De 15 appellationsdomstolarna har behörighet över tribunalerna och specialdomstolarna.
 • De 42 tribunalerna finns i de olika regionerna och i Bukarest och ligger som regel i regionernas huvudort.
 • 4 specialdomstolar prövar familjemål och mål som rör minderåriga (1) samt mål som rör företagare (3).
 • Tribunalerna har behörighet över 176 distriktsdomstolar.

Typer av domstolar – kort beskrivning

Ett antal distriktsdomstolar lyder under var och en av de 42 tribunalerna.

De 176 distriktsdomstolarna är organiserade på regionsnivå eller stadsdelsnivå (i Bukarest).

Varje domstol leds av en president med ledningsansvar. Domstolens specialiserade avdelningar leds av avdelningschefer. I varje domstol fattas beslut som rör allmänna problem i samband med domstolens styrning av en ledningskommitté.

Militärdomstolarna omfattar 4 militära tribunaler, en regional militär tribunal i Bukarest och en militär appellationsdomstol i Bukarest. Varje militär tribunal har ställning som en militär enhet.

 • Enligt författningen står domstolsrådet som garant för rättsväsendets självständighet. Det säkerställer dessutom respekten för lagen samt behörighetskriterier och etiska yrkesregler i utövandet av domar- och åklagaryrket.
 • Justitieministeriet bidrar till rättsväsendets funktion, ser till att rättvisa kan skipas som en offentlig tjänst och skyddar rättsordningen och medborgarnas fri- och rättigheter.

Rättsdatabaser

Följande rättsdatabaser finns tillgängliga på Internet:

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till rättsdatabasen är kostnadsfri.

Länkar

Rättssystemets uppbyggnad – Rumänien

Söka behöriga domstolar

Senaste uppdatering: 10/02/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.