Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationella domstolsväsen

Slovakien

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Slovakien.

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättssystemets uppbyggnad – domstolsväsen

Rättskipning

I Slovakien är det de allmänna domstolarna och en specialdomstol – författningsdomstolen – som ansvarar för rättskipningen.

Den dömande verksamheten utövas av oberoende och opartiska domstolar. Domstolarna är på alla nivåer åtskilda från övriga myndigheter.

Verksamheten leds av ordföranden vid respektive domstol.

Domstolsförvaltning

Ansvaret för förvaltningen av domstolarna åligger, inom lagens ramar, Slovakiens justitieministerium och respektive domstolsordförande. Den sistnämnde har också till uppgift att företräda domstolen utåt. Även domstolarnas administrativa chefer ansvarar för förvaltningen i den omfattning som anges i lag.

Domstolsförvaltning

Allmänna domstolar

 • Distriktsdomstolar (54)
 • Regionala domstolar (8)
 • Slovakiens högsta domstol
 • Den särskilda brottmålsdomstolen

Domstolshierarki

Enligt lag nr 757/2004 gäller följande:

 1. Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål, om inte annat föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen.
 2. Distriktsdomstolarna handlägger valärenden, om detta föreskrivs i en särskild lag.
 3. De regionala domstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans.
 4. I den processrättsliga lagstiftningen anges i vilka tvistemål och brottmål regionala domstolar ska fungera som första instans.
 5. De regionala domstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i lag.
 6. De regionala domstolarna prövar även andra mål om detta anges i särskilda bestämmelser (lag nr 166/2003 års lagsamling om skydd av den personliga integriteten mot otillåten användning av informationsteknisk utrustning och om ändring av vissa lagar, samt lagen om skydd mot avlyssning).
 7. Högsta domstolen
  • prövar ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av regionala domstolar och den särskilda brottmålsdomstolen,
  • prövar extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, regionala domstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och Högsta domstolen,
  • prövar behörighetstvister mellan domstolar och myndigheter,
  • beslutar om ett mål ska hänskjutas till en annan domstol än den som är formellt behörig, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen,
  • beslutar i andra mål, om detta föreskrivs i en lag eller ett internationellt fördrag.

Högsta domstolen granskar domstolarnas beslut i avslutade mål.

Högsta domstolen verkar också för en enhetlig och konsekvent tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler

 • genom sina egna beslut,
 • genom att avge yttranden som ska främja en enhetlig tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler,
 • genom att offentliggöra giltiga domstolsavgöranden som är av grundläggande betydelse i Högsta domstolens ”samlade yttranden” och avgöranden av de slovakiska domstolarna.

Rättsdatabaser

Du hittar mer information på justitieministeriets webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.