Nationella domstolsväsen

Slovakien

Här hittar du en översikt över rättssystemet i Slovakien.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsendet

Rättskipning

I Slovakien är det de allmänna domstolarna och författningsdomstolen (Ústavný súd Slovenskej republiky) som ansvarar för rättskipningen.

Den dömande makten utövas av oberoende och opartiska domstolar. Domstolarna är på alla nivåer åtskilda från övriga myndigheter.

Verksamheten leds av ordföranden vid respektive domstol.

Domstolsförvaltning

Ansvaret för förvaltningen av domstolarna åligger, inom lagens ramar, Slovakiens justitieministerium och respektive domstolsordförande. Den sistnämnde har också till uppgift att företräda domstolen utåt. Även domstolens administrativa chef och det slovakiska lagrådet ansvarar för förvaltningen i den omfattning som anges i lag.

Typ av domstolar – kort beskrivning

Allmänna domstolar

 • Distriktsdomstolar (okresné súdy) (54)
 • Regionala domstolar (krajské súdy) (8)
 • Slovakiens högsta domstol (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
 • Den särskilda brottmålsdomstolen (Špecializovaný trestný súd)

Domstolshierarki

Enligt lag nr 757/2004 om domstolar och om ändring av vissa andra rättsakter, i dess ändrade lydelse, gäller följande:

 1. Distriktsdomstolarna fungerar som första instans i tvistemål och brottmål, om inte annat föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen.
 2. Distriktsdomstolarna handlägger även valärenden, om detta föreskrivs i särskild lag.
 3. De regionala domstolarna fungerar som andra instans i tvistemål och brottmål som prövats av distriktsdomstol i första instans.
 4. I den processrättsliga lagstiftningen anges i vilka tvistemål och brottmål regionala domstolar ska fungera som första instans.
 5. De regionala domstolarna fungerar som första instans i förvaltningsmål, om inte annat föreskrivs i särskild lag.
 6. De regionala domstolarna prövar även andra mål om detta föreskrivs i särskild lag (t.ex. lag nr 166/2003 om skydd av den personliga integriteten mot otillåten användning av informationsteknisk utrustning och om ändring av vissa lagar, samt lagen om skydd mot avlyssning).
 7. Högsta domstolen
  • prövar ordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av regionala domstolar och den särskilda brottmålsdomstolen,
  • prövar extraordinära överklaganden av avgöranden som meddelats av distriktsdomstolar, regionala domstolar, den särskilda brottmålsdomstolen och Högsta domstolen,
  • beslutar om ett mål ska hänskjutas till en annan domstol än den som är formellt behörig, om detta föreskrivs i den processrättsliga lagstiftningen,
  • beslutar i andra mål, om detta föreskrivs i en lag eller ett internationellt fördrag.

Högsta domstolen granskar domstolarnas beslut i avslutade mål.

Högsta domstolen verkar för en enhetlig tolkning och konsekvent tillämpning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler

 • genom sina egna beslut,
 • genom att avge yttranden som ska främja en enhetlig tolkning av lagar och andra allmänt bindande rättsregler,
 • genom att offentliggöra slutliga domstolsavgöranden av grundläggande betydelse i rättsfallssamlingen för Högsta domstolens yttranden och de slovakiska domstolarnas avgöranden (Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).

Rättsdatabaser

Du hittar mer information på justitieministeriets webbplats.

Länkar

Justitieministeriet

Senaste uppdatering: 12/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.