Nationella domstolsväsen

Sverige

Här får du en överblick över domstolssystemet i Sverige.

Innehåll inlagt av
Sverige

Rättssystemets uppbyggnad – rättsväsendet

Typ av domstolar – kort beskrivning

Med rättsväsendet avses normalt myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet och rättstrygghet. Domstolarna utgör stommen i rättsväsendet, som även omfattar myndigheter med ansvar för brottsförebyggande och brottsutredande verksamhet, däribland följande:

Andra myndigheter kan ha arbetsuppgifter med anknytning till rättsväsendet, t.ex. Kronofogden.

Domstolshierarki

Sverige har två parallella typer av domstolar:

  • Allmänna domstolar, som handlägger brottmål och tvistemål.
  • Allmänna förvaltningsdomstolar, som handlägger förvaltningsmål.

De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom finns det några specialdomstolar som avgör tvister inom olika specialområden.

Domstolsförvaltning

Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör domstolarna, inklusive processrätt och domstolarnas organisation. Men varken regeringen eller någon annan myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Domstolsverket är den centrala förvaltningsmyndigheten för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltnings­domstolarna, de regionala hyres- och arrendenämnderna samt Rättshjälpsmyndigheten.

Senaste uppdatering: 22/10/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.