Tõendite kogumise vormid tsiviil- ja kaubandusasjades


Määrusega nr 1206/2001 seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid.


Nõukogu määrus (EÜ) 1206/2001 28. maist 2001 liikmesriikide kohtute vahelise koostöö kohta tsiviil- või kaubandusasjades tõendite kogumises taotleb kohtutevahelise tõendite kogumise alase koostöö arendamist, lihtsustamist ja kiirendamist.

Määrust kohaldatakse kõigile liikmesriikidele, välja arvatud Taani. Taanile kohaldatakse 1965. aasta tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kätteandmise konventsiooni.

Määrus sätestab liikmesriikide vahelisele tõendite kogumisele kaks viisi: päringute vahetu edastamine kohtute vahel ja vahetu tõendite kogumine taotletud kohtu poolt.

Taotletud kohus on kohus, enne mida algatatakse kohtuprotsessid või kaalutletakse neid. Taotletud kohus on teise liikmesriigi pädev kohus tõendite kogumise teostamiseks. Keskasutus vastutab teabega varustamise eest ja lahenduste otsimise eest päringuga seoses tekkivatele mis tahes raskustele.

Määrus sätestab kümme blanketti.

Lisateabe saamiseks külastage lehte Tõendite kogumina.

Seonduvad manused

Praktiline juhend tõendite kogumist käsitleva määruse kohaldamise kohta PDF (199 Kb) et

Võite täita vormi internetis, kui klõpsate allpool oleval lingil.  Kui olete vormi täitmist juba alustanud ja mustandi salvestanud, saate selle üles laadida kasutades nuppu "Laadige mustand üles".
Alates 1. jaanuarist 2021 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Vaatamata sellele jätkuvad tsiviilõiguse valdkonnas ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Kuni 2022. aasta lõpuni saab Ühendkuningriiki jätkuvalt valida dünaamilistes veebivormides seoses eespool nimetatud menetlustega. Erandiks on avalike dokumentide vormid, mille puhul Ühendkuningriiki valida ei tohiks.

 • Vorm A - Tõendite kogumise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm B - Tõenditekogumise taotluse kättesaamistõend
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm C - Tõendite kogumiseks vajaliku lisateabe taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm D - Tagatise või ettemaksu kättesaamistõend
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm E - Teatis erimenetluse ja/või sidetehnoloogia kasutamise taotluse kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm F - Tõendite kogumise kuupäeva, aja ja koha ning osalemistingimuste teatamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm G - Viivitusest teatamine
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm H - Teave taotluse tulemuste kohta
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm I - Tõendite vahetu kogumise taotlus
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
 • Vorm J - Keskasutuse/pädeva asutuse esitatav teave:
  • järgmises keeles: eesti keel
   Laadige alla tühi vorm järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)
  • Saada tühi vorm e-kirja vahendusel järgmises keeles: eesti keel (muutke keelt)

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.

Kui teil juba on salvestatud vorm, kasutage nuppu „Laadige mustand”.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud : 17/11/2021