Įrodymų rinkimo civilinėse ir komercinėse bylose formos


Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 1206/2001.


2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose siekiama patobulinti, supaprastinti ir paspartinti teismų bendradarbiavimą renkant įrodymus.

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją. Danijos ir kitų valstybių narių tarpusavio santykiams taikoma 1970 m. konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose rinkimo užsienyje.

Reglamente numatyti du įrodymų rinkimo tarp valstybių narių būdai: kai prašymai tiesiogiai perduodami iš vieno teismo į kitą ir kai prašantysis teismas tiesiogiai renka įrodymus.

Prašantysis teismas - tai teismas, kuriame pradėtas arba vykdomas teismo procesas. Prašomasis teismas - tai kitos valstybės narės teismas, atsakingas už įrodymų rinkimą. Centrinė institucija atsako už informacijos teikimą ir problemų, susijusių su prašymu, sprendimą.

Reglamente numatyta dešimt blankų.

Daugiau informacijos rasite mūsų Įrodymų rinkimui skirtame puslapyje.

Formų pateikimas kompetentingai institucijai

Užpildytos formos turėtų būti nusiųstos atitinkamai kompetentingai institucijai jos nurodytu būdu. Daugiau informacijos apie kompetentingų institucijų, atitinkamų nacionalinės teisės aktų leidėjų ir t. t. kontaktinius duomenis galima rasti skiltyje „Europos teisminis atlasas“. Šiame puslapyje pateikiama paieškos priemonė, padėsianti rasti kompetentingas institucijas, kurioms reikia siųsti užpildytas formas.

Susiję priedai

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2022 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

 • A forma - Prašymas rinkti įrodymus
  •  lietuvių
 • B forma - Prašymo rinkti įrodymus gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • C forma - Prašymas pateikti papildomos informacijos įrodymams rinkti
  •  lietuvių
 • D forma - Užstato arba išankstinio mokėjimo gavimo patvirtinimas
  •  lietuvių
 • E forma - Pranešimas dėl prašymo taikyti specialią tvarką ir (arba) naudoti ryšio technologijas
  •  lietuvių
 • F forma - Pranešimas apie įrodymų rinkimo datą, laiką ir vietą bei dalyvavimo sąlygas
  •  lietuvių
 • G forma - Pranešimas apie uždelsimą
  •  lietuvių
 • H forma - Pranešimas apie prašymo rezultatus
  •  lietuvių
 • I forma - Prašymas tiesiogiai rinkti įrodymus
  •  lietuvių
 • J forma - Centrinės įstaigos/kompetentingos institucijos pranešimas
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 25/04/2022