Veidlapas pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1206/2001.


Padomes 2001. gada 28. maija regula (EK) Nr. 1206/2001 par dalībvalstu tiesu sadarbību pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās cenšas uzlabot, vienkāršot un paātrināt sadarbību starp tiesām pierādījumu iegūšanā.

Regula ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju. Starp Dāniju un citām dalībvalstīm ir piemērojama 1970. gada Konvencija par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās un komerclietās.

Regula nodrošina divus veidus, kā iegūt pierādījumus citā dalībvalstī: pieprasījumu pārsūtīšana starp tiesām vai pieprasītāja tiesa pati iegūst pierādījumus.

Pieprasītāja tiesa ir tiesa, kas uzsāk vai apdomā tiesvedību. Pieprasītāja tiesa ir citas dalībvalsts kompetenta tiesa, lai iegūtu pierādījumus. Centrālā iestāde ir atbildīga par informācijas piegādi un risinājumu meklēšanu tādiem sarežģījumiem, kas rodas sakarā ar pieprasījumiem.

Regula piedāvā desmit veidlapas.

Papildu informācijai apmeklējiet mūsu lapu par Pierādījumu iegūšanu.

Saistītie materiāli

Praktiskā rokasgrāmata pierādījumu iegūšanas regulas piemērošanai PDF (305 Kb) lv

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2022. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

 • A veidlap - Pieprasījums pierādījumu iegūšanai
  •  latviešu
 • B veidlap - Apstiprinājums par pierādījumu iegūšanas pieprasījuma saņemšanu
  •  latviešu
 • C veidlap - Pieprasījums pēc papildinformācijas pierādījumu iegūšanai
  •  latviešu
 • D veidlap - Drošības naudas vai avansa saņemšanas apstiprinājums
  •  latviešu
 • E veidlap - Paziņojums par lūgumu pēc īpašām procedūrām un/vai sakaru tehnoloģijas izmantošanas
  •  latviešu
 • F veidlap - Paziņojums par pierādījumu iegūšanas datumu, laiku un vietu, un līdzdalības nosacījumiem
  •  latviešu
 • G veidlap - Paziņojums par kavēšanos
  •  latviešu
 • H veidlap - Informācija par pieprasījuma iznākumu
  •  latviešu
 • I veidlap - Pieprasījums dot iespēju tieši iegūt pierādījumus
  •  latviešu
 • J veidlap - Informācija no centrālās institūcijas/kompetentās iestādes
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 17/11/2021