Formulieren voor bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1206/2001.


De Verordening (EG) Nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken beoogt een verbetering, vereenvoudiging en bespoediging van de samenwerking tussen rechterlijke instanties voor de bewijsverkrijging en bewijsvoering.

De verordening is van toepassing tussen alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de overige lidstaten geldt voor burgerlijke zaken en handelszaken het Verdrag van 1970 over de bewijsopname in het buitenland.

De verordening voorziet in twee systemen voor de verkrijging van bewijs tussen lidstaten: directe verzending van verzoeken tussen gerechten en rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht is het gerecht voor welke de procedures zijn ingesteld. Het aangezochte gerecht is het gerecht van een andere lidstaat voor de bewijsverkrijging en bewijsvoering. Het centraal orgaan is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en voor het zoeken naar oplossingen voor elke moeilijkheid die zich zou kunnen voordoen bij het verzoek.

De verordening kent tien types formulieren.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Voor meer informatie, raadpleeg onze pagina over bewijsverkrijging.

Indiening van formulieren bij de bevoegde autoriteit

Ingevulde formulieren moeten aan de betrokken bevoegde autoriteit worden toegezonden op de door die autoriteit voorgeschreven wijze. Meer informatie over de contactgegevens van de bevoegde autoriteiten, de relevante nationale wetgever enz. is te vinden in de rubriek Europese justitiële atlas. Deze pagina bevat een zoekinstrument om de bevoegde autoriteiten te vinden waaraan ingevulde formulieren moeten worden toegezonden.

Bestanden

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging PDF (218 Kb) nl

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2022 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • Formulier A - Verzoek om verkrijging van bewijs
  • in het Nederlands
 • Formulier B - Bewijs van ontvangst van een verzoek om verkrijging van bewijs
  • in het Nederlands
 • Formulier C - Verzoek om aanvulling van een verzoek om verkrijging van bewijs
  • in het Nederlands
 • Formulier D - Bevestiging van ontvangst van deposito of voorschot
  • in het Nederlands
 • Formulier E - Kennisgeving met betrekking tot een verzoek om bijzondere vormen toe te passen en/of communicatietechnologieën te mogen gebruiken
  • in het Nederlands
 • Formulier F - Kennisgeving van de datum, het tijdstip waarop en de plaats waar de bewijsverkrijging zal plaatsvinden, alsmede de voorwaarden voor deelneming
  • in het Nederlands
 • Formulier G - Kennisgeving van vertraging
  • in het Nederlands
 • Formulier H - Mededeling betreffende het resultaat van het verzoek
  • in het Nederlands
 • Formulier I - Verzoek om rechtstreekse bewijsverkrijging
  • in het Nederlands
 • Formulier J - Mededeling van het centraal orgaan/de bevoegde autoriteit
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 25/04/2022