Formuláre pre vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach


Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 655/2014.


Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je zamerané na zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov.

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi Európskej únie s výnimkou Dánska. Medzi Dánskom a niektorými členskými štátmi platí Dohovor o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchopdných veciach z r. 1970.

Nariadenie upravuje dva spôsoby vykonávania dôkazov medzi členskými štátmi: priame zasielanie dožiadaní medzi súdmi a priame vykonanie dôkazu dožadujúcim súdom.

Dožadujúci súd je súd, ktorému napadol návrh/žaloba alebo ktorý koná vo veci. Dožiadaný súd je súd iného členského štátu, ktorý je príslušný na vykonanie dôkazov. Ústredný orgán má za úlohu poskytovať informácie a hľadať riešenia pre problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s dožiadaním.

Nariadenie zavádza použitie desiatich tlačív.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o Vykonávaní dôkazov.

Predkladanie formulárov príslušnému orgánu

Vyplnené formuláre by sa mali zaslať relevantnému príslušnému orgánu spôsobom, ktorý vyžaduje tento orgán. Viac informácií o kontaktných údajoch príslušných orgánov, príslušného vnútroštátneho zákonodarcu atď. nájdete v časti Európsky justičný atlas. Táto stránka obsahuje vyhľadávací nástroj na vyhľadávanie príslušných orgánov, ktorým sa majú zaslať vyplnené formuláre.

Súvisiace prílohy

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia o vykonávaní dôkazov PDF (319 Kb) sk

Tieto tlačivá môžete vyplniť online po kliknutí na jeden z uvedených odkazov. Ak ste už začali vypĺňať tlačivo a uložili koncept, môžete ho načítať použitím tlačidla „Zobraziť koncept“.
Od 1. januára 2021 Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ. Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, však budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Do konca roku 2022 možno Spojené kráľovstvo naďalej vybrať spomedzi možností v online (dynamických) formulároch týkajúcich sa týchto postupov a konaní. Výnimkou z tohto pravidla sú formuláre verejných listín, v ktorých Spojené kráľovstvo nemožno vybrať.

 • Tlačivo A - Žiadosť o vykonanie dôkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo B - Potvrdenie prijatia žiadosti o vykonanie dôkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo C - Žiadosť o doplnenie údajov na vykonanie dôkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo D - Potvrdenie o prijatí zálohy alebo preddavku
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo E - Oznámenie týkajúce sa žiadosti o osobitných postupoch alebo o použitie komunikačných technológií
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo F - Oznámenie dňa, hodiny a miesta vykonania dôkazu a podmienky účasti
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo G - Upovedomenie o odklade
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo H - Informácia o vykonaní dožiadania
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo I - Žiadosť o priame vykonanie dôkazu
  • v/vo slovenčina
 • Tlačivo J - Informácia od ústredného/príslušného orgánu
  • v/vo slovenčina

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.

Ak ste už tlačivo uložili, použite tlačidlo „zobraziť koncept“.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia : 25/04/2022