Formulär för bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur


Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 1206/2001.


Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur syftar till att förbättra, påskynda och förenkla samarbetet mellan domstolarna i fråga om bevisupptagning .

Denna förordning skall tillämpas mellan samtliga Europeiska unionens medlemsstater med undantag för Danmark. Mellan Danmark och andra medlemsstater skall tillämpas konventionen de 1970 rörande bevisupptagning i medlemsstaterna i ärenden av civil eller kommersiell natur .

Denna förordning anvisar två sätt för bevisupptagning mellan medlemsstaterna: direkt översändning av framställningar mellan juridiska organ samt direkt bevisupptagning av ansökande domstol.

Ansökande domstol är den domstol där förfarandet anhängiggörs. Anmodad domstol är den domstol i en annan medlemsstat där bevisupptagningen skall utföras. Den centrala enheten skall ge information och söka lösningar på svårigheter som kan uppstå rörande framställningen.

I denna förordning anvisas tio slags formulär.

För ytterligare information, se sidan om Bevisupptagning

Skicka ditt formulär till behörig myndighet

Ifyllda blanketter ska sändas till relevant behörig myndighet på det sätt som myndigheten anger. Mer information om kontaktuppgifter för behöriga myndigheter, relevant nationell lagstiftare osv. finns i avsnittet Europeisk rättslig atlas. Den här sidan innehåller ett sökverktyg för den som vill hitta den behöriga myndighet som det ifyllda formuläret ska sändas till.

Bakgrundsmaterial

Handledning för tillämpningen av förordningen om bevisupptagning PDF (213 Kb) sv

Dessa formulär kan fyllas i efter att man klickat på en av länkarna nedan. Har man redan påbörjat och sparat ett utkast kan det hämtas med knappen "Hämta utkast".
Storbritannien är inte länge ett EU-land. Men på privaträttens område kommer de pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Fram till slutet av 2022 går det att välja Storbritannien i de dynamiska webbformulären för sådana ärenden och förfaranden. Ett undantag är dock formulär för offentliga handlingar där det inte går att välja Storbritannien.

 • Formulär A - Framställning om bevisupptagning
  • på svenska
 • Formulär B - Kvitto på att en framställning om bevisupptagning inkommit
  • på svenska
 • Formulär C - Begäran om komplettering av bevisupptagningen
  • på svenska
 • Formulär D - Bekräftelse av att säkerhet eller förskott mottagits
  • på svenska
 • Formulär E - Meddelande om framställning om särskilt förfarande och/eller användning av kommunikationstekniker
  • på svenska
 • Formulär F - Meddelande om datum, tid och plats för verkställandet av bevisupptagningen och villkoren för deltagande
  • på svenska
 • Formulärål G - Meddelande om dröjsmål
  • på svenska
 • Formulär H - Information om resultatet av framställningen
  • på svenska
 • Formulär I - Begäran om direkt bevisupptagning
  • på svenska
 • Formulär J - Information från det centrala organet/den behöriga myndigheten
  • på svenska

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.

Om du redan har ett formulär använd knappen ''Hämta utkast''.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 25/04/2022