В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Наследяване

Англия и Уелс
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

 

Този информационен документ е подготвен със съдействието на Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE).

 

1 Как се изготвя разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)?

Разпореждането с имущество се изготвя от завещателя или завещателите. Няма изискване за ползване на правни консултации или за ангажиране на лице, работещо в сферата на правосъдието.

2 Следва ли разпореждането да бъде вписано по някакъв начин и ако да, по какъв?

Няма изискване за вписване на завещанието.

3 Съществуват ли ограничения на свободата за разпореждане с имущество в случай на смърт (напр. запазена част)?

Не, но определени членове на семейството и лица, издържани от починалия, могат да се обърнат към съда за присъждане на финансова подкрепа от наследственото имущество съгласно Закона за наследството от 1975 г. (финансова подкрепа за семейството и зависимите лица).

4 В отсъствието на разпореждане с имущество в случай на смърт кой и в каква степен наследява?

В случай на смърт по силата на завещанието наследственото имущество на починалия преминава във владение на изпълнителите (личните представители) на починалия. Завещанието няма прехвърлително действие в полза на бенефициерите.

Ако починалият не остави завещание или в случай, че завещанието не е действително, наследственото имущество се разпределя в съответствие с правилата за наследство по закон според Закона за управление на наследствено имущество от 1925 г. (с измененията).

5 Какъв вид органи са компетентни:

5.1 по въпросите на наследяването?

5.2 да получат изявление за отказ или приемане на наследство?

5.3 да получат изявление за отказ или приемане на завет?

5.4 да получат изявление за отказ или приемане на запазена част?

Наследственото имущество на починалия преминава във владението на личните представители на починалия, които могат да получават декларации за отказ или приемане на наследството. Те могат да се обърнат към съда за издаване на разрешение за представляване – „grant of representation“ (разрешение за утвърждаване на изпълнител при наличие на завещание – „grant of probate“, или разрешение за назначаване на управител при наследяване по закон – „letters of administration“). Разрешението потвърждава техните правомощия да извършват съответните действия във връзка с наследственото имущество в съответствие със завещанието или — според случая — с правилата, приложими за наследство по закон. Споровете относно правото на наследяване или издаването на разрешение за представляване могат да бъдат отнасяни до съда. Съдебното производство се провежда по Правилата относно охранителното производство по наследствени въпроси или по Правилата за производството по граждански дела.

6 Кратко описание на процедурата за уреждане на наследството по националното право, включително на процедурата за ликвидиране на наследствената маса и делба на наследственото имуществото (включително информация дали производството по наследяване се образува служебно от съда или друг компетентен орган)?

Личните представители отговарят за установяване на активите на починалия и събирането им в наследствена маса, за плащането на неговите дългове (в това число данъка върху наследството) и за разпределянето на остатъка между бенефициерите в съответствие със завещанието или според правилата, приложими за наследство по закон.

7 При какви условия и в кой момент дадено лице придобива качеството на наследник или заветник?

Завещателят може да посочи бенефициерите, които ще наследят наследственото имущество, като направи валидно завещание. При липса на валидно завещание бенефициерите се определят от правилата за наследяване по закон. Качеството на наследник или заветник се придобива при смъртта на наследодателя или ако бенефициери починат по време на управлението на наследственото имущество – при смъртта на тези бенефициери.

8 Наследниците носят ли отговорност за задълженията на починалия и ако да, при какви условия?

Не. Задълженията се покриват от наследственото имущество на починалия.

9 Какви документи и/или информация се изискват обикновено за целите на вписването на недвижимо имущество?

Както е посочено в отговора на въпрос 5, наследственото имущество на починалия преминава във владението на личните представители на починалия. Личните представители прехвърлят собствеността върху недвижимото имущество на съответния правоимащ бенефициер в хода на управлението на наследственото имущество. Бенефициерът представя доказателство за разрешението за представляване и за прехвърлянето на собствеността в имотния регистър съгласно съответните разпоредби за вписване на недвижими имоти.

9.1 Назначаването на управител на наследственото имущество задължително ли е или е задължително при поискване? Ако е задължително или е задължително при поискване, какви стъпки следва да бъдат предприети?

Вж. отговора на въпрос 9.

9.2 Кой има право да изпълни разпореждането с имущество в случай на смърт и/или да управлява наследството?

Вж. отговора на въпрос 9.

9.3 С какви правомощия разполага управителят на наследството?

Вж. отговора на въпрос 9.

10 По силата на националното право какви документи обикновено се издават в хода или в края на производството по наследяване, с които се доказват статутът и правата на бенефициерите? Те имат ли специална доказателствена сила?

Личните представители управляват наследственото имущество и разпределят остатъчните активи. Начинът на прехвърляне на собствеността върху активите зависи от естеството на самите активи. Собствеността върху някои движими вещи може да бъде прехвърлена чрез тяхното предаване. Паричните средства може да бъдат изплатени с чек. По отношение на прехвърлянето на собственост върху земя вж. въпрос 9.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 31/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.