Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Наследяване

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

 

Този информационен документ е подготвен със съдействието на Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE).

 

1 Как се изготвя разпореждането с имущество в случай на смърт (завещание, съвместно завещание, договор за наследство)?

Освен в ограничен брой специални случаи (членове 4:97—107 от Гражданския кодекс (Burgerlijk Wetboek), завещание се изготвя посредством нотариален акт или във вид на саморъчно написан документ, който се предава за съхранение на нотариус (член 4:94 от BW). Завещание, направено от двама или повече завещатели, не се допуска (член 4:93 от BW). Договор, уговарящ бъдещо наследство, също не се допуска. В съответствие с член 4:4, параграф 2 от BW договори, сключени с цел разпореждане, цялостно или частично, с все още непридобито имущество, са недействителни.

2 Следва ли разпореждането да бъде вписано по някакъв начин и ако да, по какъв?

В първия работен ден след подписването на завещанието нотариусът, който го е изготвил, трябва да го впише в Централния регистър на завещанията (CTR).

Вж. също така: http://www.centraaltestamentenregister.nl/. Информация относно пазенето, регистрацията и търсенето на завещание има и в раздел „Информационна брошура“ на уебсайта на Сдружението на европейската мрежа на регистрите на завещания (ENRWA): http://www.arert.eu/

3 Съществуват ли ограничения на свободата за разпореждане с имущество в случай на смърт (напр. запазена част)?

Право на запазена част от наследството имат само низходящите наследници на починалия (деца или – ако децата му са починали преди него – техните деца). Съпругата и родителите нямат право на запазена част от наследството. Запазената част е 1/2 от имуществото, вж. член 4:64 от BW. Низходящ наследник, който предяви правото си на запазена част от наследството, вече не се счита за наследник, а за взискател.

4 В отсъствието на разпореждане с имущество в случай на смърт кой и в каква степен наследява?

При липса на завещание, към различните възможни сценарии се прилагат следните принципи:

Ако починалият не е имал брак и деца, по принцип родителите, братята и сестрите наследяват равни части от имуществото, като наследството на всеки от родителите винаги е поне една четвърт.

Ако починалият не е имал брак, но има деца, имуществото се разделя поравно между децата му.

Ако починалият е имал съпруг(а), но не и деца, преживелият(преживялата) съпруг(а) наследява цялото имущество.

Ако починалият е имал съпруг(а) и деца, децата и съпругът(ата) наследяват равни части от имуществото, но преживелият съпруг по закон придобива активите на наследственото имущество. Делбата на имуществото се извършва от името на съпруга. Всяко от децата, в качеството си на наследник, има законно право на парична претенция към преживелия съпруг. Паричната претенция съответства на дела от имуществото на съответното дете. Претенцията придобива изпълнителна сила, ако преживелият съпруг бъде обявен в несъстоятелност или ако му е наложено задължение за преструктуриране на дългове (вж. също Закон за преструктуриране на задълженията на физическите лица (Wet schuldsanering natuurlijke personen), или ако умре (член 4:13 от BW).

Няма разлика в третирането на съпрузите и законните партньори.

5 Какъв вид органи са компетентни:

5.1 по въпросите на наследяването?

5.2 да получат изявление за отказ или приемане на наследство?

5.3 да получат изявление за отказ или приемане на завет?

5.4 да получат изявление за отказ или приемане на запазена част?

В Нидерландия компетентният орган по въпросите на наследяването е нотариусът. Страните са свободни да изберат нотариус независимо от последното местопребиваване на починалия.

Наследниците имат три възможности. Ако тяхното желание е просто да приемат наследството, те могат да направят това, негласно или изрично, без формални изисквания. Последиците от приемането на наследството са, че наследникът носи неограничена лична отговорност за свързаните с имуществото дългове. Наследникът обаче може да ограничи своята отговорност, като приеме наследството изрично и при условие че свързаните с него задължения не надхвърлят размера на правата. Ако наследникът желае да се откаже от наследство или да го приеме, при условие че разходите не надхвърлят размера на правата, той трябва да подаде декларация в съда. В този случай съдът определя срок за приемане на наследството.

Завет може да бъде приет или отказан без формални изисквания. В съответствие с нидерландското законодателство ограничено приемане на завет не се допуска.

Законен наследник може да се откаже от своето право върху запазена част, като просто не го предяви. Законодателството не предвижда специфични декларации за тази цел. Ако законните наследници се откажат от своите запазени части, е възможно това да се запише в декларация.

6 Кратко описание на процедурата за уреждане на наследството по националното право, включително на процедурата за ликвидиране на наследствената маса и делба на наследственото имуществото (включително информация дали производството по наследяване се образува служебно от съда или друг компетентен орган)?

В повечето случаи, особено при наличието на брачен договор или завещание, прибягването до услугите на нотариус е най-подходящият начин за подялба на имуществото. Всеки от наследниците или изпълнителят на завещанието, ако има такъв, могат да се обърнат към нотариус в Нидерландия. Страните са свободни да изберат нотариус независимо от последното местопребиваване на починалия. Нотариусът подпомага наследниците при уреждането на наследството. Той определя кои са наследниците, след това проверява дали съществува завещание и съветва бенефициерите дали трябва да приемат наследството или евентуално за тях е по-добре да се откажат от него. Също така той изготвя опис на имуществото и неговата подялба. Той може да им помогне и при изпълнението на данъчните им задължения. Съществуват само няколко ситуации, при които съдът играе роля в делбата на наследство. Това може да се случи, ако делбата на имуществото се оспорва или ако някой от наследниците (например непълнолетно лице) не е в състояние да защитава интересите си.

7 При какви условия и в кой момент дадено лице придобива качеството на наследник или заветник?

В Нидерландия съдебно производство не се предвижда. Съществува обаче инструмент – удостоверение за наследници (Verklaring van Erfrecht), вж. член 4:188 от BW – който се издава от нидерландски нотариус (вж. член 3:31 от BW) на всички засегнати страни, и по-специално за наследниците. Изпълнителят на завещанието също може да поиска удостоверение за наследници. В удостоверението за наследници нотариусът, въз основа на правомощията, с които разполага, посочва лицата, които имат права върху наследството, техния дял от наследството и, ако е приложимо, името на изпълнителя. Удостоверението за наследници позволява на наследниците/изпълнителя да се идентифицират пред длъжниците на имуществото и да получат извлечения от банковите сметки и т.н. За прехвърляне на недвижим имот или право върху недвижим имот на наследник се изисква нотариален акт.

8 Наследниците носят ли отговорност за задълженията на починалия и ако да, при какви условия?

Ако наследникът приеме безусловно наследството, той носи неограничена лична отговорност за дълговете на починалия (член 4: 182 от BW). Ако наследството е прието по опис, наследникът носи отговорност за дълговете само дотолкова, доколкото те се покриват от свързаните с имуществото права. Той не носи лична отговорност.

9 Какви документи и/или информация се изискват обикновено за целите на вписването на недвижимо имущество?

Удостоверението за наследници може да бъде вписано в публичния имотен регистър. За прехвърлянето на титул или права върху недвижима собственост е необходим отделен нотариален акт.

9.1 Назначаването на управител на наследственото имущество задължително ли е или е задължително при поискване? Ако е задължително или е задължително при поискване, какви стъпки следва да бъдат предприети?

Нидерландското законодателство не предвижда задължение за назначаване на управител на наследственото имущество.

9.2 Кой има право да изпълни разпореждането с имущество в случай на смърт и/или да управлява наследството?

Завещателите могат да определят изпълнител на волята си, който може да извърши делбата на имуществото. В случай на приемане по опис съдът може да назначи нарочен управител.

9.3 С какви правомощия разполага управителят на наследството?

Изпълнителят, посочен в завещанието, по принцип има ограничени правомощия в съответствие с член 4:144 от BW. Той може да управлява имуществото и да урежда дълговете във връзка с него. Завещателите могат да дадат на изпълнителя повече права, например да прехвърлят вещи от наследствената маса без разрешението на наследниците. Ако изпълнителят е назначен за специален изпълнител (доверено лице, което извършва делбата на имуществото), той може да прехвърля вещи и да взема всички решения относно подялбата на имуществото.

10 По силата на националното право какви документи обикновено се издават в хода или в края на производството по наследяване, с които се доказват статутът и правата на бенефициерите? Те имат ли специална доказателствена сила?

Страните могат да изготвят документ за делба под формата на нотариален акт. Това се изисква в случай на недееспособен наследник (поради непълнолетие или обявяване в несъстоятелност/поставяне под съдебно запрещение). За прехвърляне на недвижимо имущество или права върху недвижимо имущество в Нидерландия е необходим нотариален акт, вж. отговор на въпрос 7 по-горе. Във всички останали случаи документ за делба на имуществото не е необходим. Удостоверението за наследници е достатъчно за прехвърлянето на вещи, например банкови сметки и други движими вещи.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 17/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.