Dědická řízení

Vnitrostátní právní úprava dědického řízení se v jednotlivých členských státech významně liší (pokud jde například o to, kdo dědí, jak velké jsou podíly či povinné podíly, jak se má pozůstalost spravovat, v jakém rozsahu přecházejí závazky na dědice atd.).

Všeobecné informace

Podstatným krokem ke zjednodušení přeshraničního dědického řízení bylo přijetí nových unijních pravidel dne 4. července 2012, která občanům usnadní řešení právních aspektů mezinárodních dědických řízení. Nová pravidla se použijí pro zůstavitele, kteří skonají dne 17. srpna 2015 či později.

Nařízení zajistí, aby bylo přeshraniční dědictví projednáno soudržně, v rámci jednoho práva a jedním orgánem. V zásadě jsou příslušné projednávat dědické řízení soudy členského státu, ve kterém měl zůstavitel své poslední obvyklé bydliště, a použije se právo tohoto členského státu. Avšak občané si mohou zvolit, aby se na jejich dědictví použilo právo státu, jehož jsou státními příslušníky. U přeshraničního dědictví použití jednoho práva jedním orgánem vyloučí souběžná řízení a případná konfliktní soudní rozhodnutí. Zajistí se tím rovněž uznávání rozhodnutí vydaných v jednom členském státě v celé Unii bez nutnosti vést další zvláštní řízení.

Nařízení rovněž zavádí evropské dědické osvědčení. Tento dokument vydávaný orgánem projednávajícím dědictví mohou dědicové, odkazovníci, vykonavatelé závěti a správci pozůstalosti použít pro prokázání svého postavení a výkon práv nebo pravomocí v jiných členských státech. Vydané evropské dědické osvědčení bude uznáno ve všech členských státech bez nutnosti zvláštního řízení.

Dne 9. prosince 2014 přijala Komise prováděcí nařízení, které stanoví formuláře pro dědické nařízení:

Portál e-Justice možňuje vyplnit a vytvořit si PDF formuláře V (evropské dědické osvědčení) online.

Dánsko a Irsko se nařízení neúčastní. V důsledku toho se přeshraniční dědická řízení vedená orgány těchto dvou členských států budou i nadále řídit jejich vnitrostátními pravidly.

Otázky dědické daně jsou z působnosti nařízení vyloučeny.

Informace o nových předpisech EU týkajících se dědického řízení najdete na těchto internetových stránkách.

Otázky dědické daně jsou z působnosti nařízení vyloučeny.

Chcete-li konzultovat informační přehledy o vnitrostátním dědickém právu a řízeních v konkrétním členském státě, klikněte prosím na vlaječku příslušné země na této stránce. Tyto informační přehledy byly připraveny Evropskou soudní sítí pro občanské a obchodní věci ve spolupráci s Radou notářů Evropské unie (CNUE).

CNUE provozuje stránku Successions in Europe, která vám může pomoci nalézt odpovědi na dotazy k dědickému řízení v 22 členských státech.

Pokud máte zájem vyhledat notáře v konkrétním členském státě, můžete použít vyhledávací nástroj vyhledání notáře, který poskytuje Evropská komise ve spolupráci s účastnícími se notářskými asociacemi.

Vnitrostátní úprava registrace závětí se výrazně liší. V některých členských státech musí osoba pořizující závěť („zůstavitel“) svou závěť registrovat. V jiných členských státech je registrace doporučena nebo se týká pouze některých druhů závětí. V několika málo státech registry závětí vůbec neexistují.

Hledáte-li informace o tom, jak zaregistrovat závěť v konkrétním členském státě nebo zda zůstavitel pořídil závěť, konzultujte informační přehledy pro občany EU a pro právníky připravené Evropskou sítí asociace registrů závětí (ENRWA), které jsou k dispozici ve 3 či 4 jazykových verzích. Ty informační přehledy vysvětlují jak zaregistrovat závěť v jednotlivém členském státě a obsahují poradenství o tom, jak v jednotlivých členských státech dohledat závěti.

Související odkazy

Dědická řízení – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Příručka pro občany: jak pravidla EU zjednodušují mezinárodní dědictví

EU-ADAPT – EU Adapt je nástroj IT, který má soudcům, notářům a dalším právníkům zabývajícím se přeshraničním dědictvím pomoci nalézt nejbližší rovnocenné věcné právo. Uživatel může do nástroje zadat i) právo členského státu rozhodné pro dědění („Lex Successionis“), ii) věcné právo existující podle práva členského státu rozhodného pro dědění („Rights in Rem“) a iii) právo členského státu, v němž se věcné právo domáhá („Lex Rei Sitae“). Nástroj pak poskytuje vodítko a navrhuje odpovídající věcné právo podle práva členského státu, v němž se tohoto práva osoba domáhá.

Výsledky projektu „Further developments in the area of interconnection of registers of wills“, který se pod vedením estonského ministra spravedlnosti zaměřil na možné efektivnější propojení přeshraničních dědických řízení elektronickými prostředky a byl realizován ve spolupráci s Evropskou sítí asociace registrů závětí, Radou notářství Evropské unie, Estonskou notářskou komorou, estonským střediskem pro rejstříky a informační systémy a členskými státy Evropské unie:

- Studie proveditelnosti PDF (755 Kb) en

- Závěrečná zpráva PDF (507 Kb) en

- Doporučení PDF (153 Kb) en

Poslední aktualizace: 22/04/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.