V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Dědická řízení

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

 

Tento informační přehled byl vypracován ve spolupráci s Radou notářů Evropské unie (CNUE).

 

1 Jakým způsobem se vyhotovuje pořízení pro případ smrti (závěť, společná závěť, dědická smlouva)?

Pořízení pro případ smrti vyhotovuje zůstavitel nebo zůstavitelé. Právní poradenství ani účast právníka nejsou povinné.

2 Mělo by být pořízení registrováno? Pokud ano, jakým způsobem?

Registrace závěti není povinná.

Závětí se v případě smrti zůstavitele svěřuje jeho majetek vykonavatelům (tzv. osobním zástupcům). Závěť s majetkem nenakládá.

3 Existují nějaká omezení svobodného nakládání s majetkem v případě smrti (např. povinný dědický podíl)?

Část majetku držená ve spoluvlastnictví automaticky přechází na pozůstalého spoluvlastníka (resp. na pozůstalé spoluvlastníky) na základě práva na dědictví po spoluvlastníkovi.

4 Pokud pořízení pro případ smrti neexistuje, kdo dědí a kolik?

Pokud zůstavitel nezanechal platnou závěť, nebo týká-li se závěť jen části majetku, pozůstalost se rozdělí v souladu s pravidly pro dědění ze zákona, která jsou upřesněna v zákoně o správě pozůstalosti (Severní Irsko) z roku 1955 (v platném znění).

5 Který orgán je příslušný:

5.1 v dědických věcech?

5.2 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí dědictví?

5.3 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí odkazu?

5.4 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí povinného dědického podílu?

Pozůstalost se svěřuje osobním zástupcům zůstavitele. Ti se mohou se obrátit na soud s žádostí o udělení plné moci k zastupování (tzv. výkonu poslední vůle v případě závěti a tzv. správy pozůstalosti v případě dědění ze zákona). Tato plná moc potvrzuje, že osobní zástupci jsou oprávněni nakládat s pozůstalostí v souladu se závětí nebo pravidly pro dědění ze zákona. V případě sporů týkajících se nároku na dědictví nebo na udělení plné moci k zastupování se lze obrátit na soud. Soudní řízení se řídí soudním řádem soudů hrabství (Severní Irsko) z roku 1981 a soudním řádem Nejvyššího soudu (Severní Irsko) z roku 1980.

6 Stručný popis postupu k vypořádání dědické věci podle vnitrostátního práva, včetně vypořádání majetku a jeho rozdělení (včetně informací o tom, zda byl postup k vypořádání dědické věci zahájen soudem, nebo zda jej zahájil jiný příslušný orgán bez návrhu).

Osobní zástupci odpovídají za zjištění a shromáždění majetku zůstavitele, který je součástí pozůstalosti, za uhrazení dluhů zůstavitele (včetně dědické daně) a za rozdělení zbývající části mezi oprávněné osoby v souladu se závětí nebo pravidly pro dědění ze zákona.

7 Jak a kdy se člověk stane dědicem nebo odkazovníkem?

Okamžikem smrti zůstavitele nebo – v případě smrti dědice ve fázi dědického řízení před tím, než dědictví nabude – okamžikem smrti osoby, jíž nárok původně svědčil.

8 Jsou dědicové odpovědní za dluhy zůstavitele? Pokud ano, za jakých podmínek?

Ne, dluhy zůstavitele jdou na vrub pozůstalosti.

9 Jaké dokumenty a/nebo informace se obvykle vyžadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Osobní zástupci v průběhu dědického řízení převedou nemovitý majetek na osoby, jimž svědčí nárok. Osoba, jíž svědčí nárok, předloží katastru nemovitostí nebo rejstříku listin doklad o udělení plné moci k zastupování a o převodu majetku v souladu s příslušnými pravidly pro evidenci pozemků (Severní Irsko) z roku 1994 nebo nařízeními pro evidenci listin (Severní Irsko) z roku 1997.

9.1 Je jmenování správce pozůstalosti povinné nebo povinné na vyžádání? Pokud je povinné nebo povinné na vyžádání, jaké kroky je třeba podniknout?

Viz odpověď na otázku 9.

9.2 Kdo je oprávněn vykonávat pořízení pro případ smrti zůstavitele a/nebo spravovat pozůstalost?

Viz odpověď na otázku 9.

9.3 Jaké pravomoci má správce pozůstalosti?

Viz odpověď na otázku 9.

10 Jaké dokumenty se běžně vydávají podle vnitrostátního práva v průběhu nebo na konci řízení o dědictví k prokázání statusu a práv oprávněných osob? Mají specifické důkazní účinky?

Osobní zástupci spravují pozůstalost a rozdělují čistý majetek. Způsob převodu majetku záleží na jeho povaze. Vlastnické právo k některým statkům lze převést pouhým předáním. Peněžní prostředky lze vyplatit šekem. Viz otázka 9 týkající se pozemků.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.