V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Dědická řízení

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Tento informační přehled byl vypracován ve spolupráci s Radou notářů Evropské unie (CNUE).

1 Jakým způsobem se vyhotovuje pořízení pro případ smrti (závěť, společná závěť, dědická smlouva)?

Osoba může pro případ smrti přenechat majetek jiné osobě prostřednictvím odkazu v závěti. Zákon o listinách (Skotsko) z roku 1995/Writing (Scotland) Act 1995 vyžaduje, aby závěti vyhotovené po 1. srpnu 1995 byly vyhotoveny písemně a podepsány zůstavitelem.

Osoby rovněž mohou držet movitý a nemovitý majetek na základě právního titulu plynoucího ze vztahu k zůstaviteli nebo pozůstalému (toto je obvykle označeno jako tzv. pozůstalostní doložka / survivorship clause).

Osoby dále mohou držet movitý a nemovitý majetek na základě právního titulu vztahujícího se k nim samotným nebo společně s jinými osobami, přičemž doložka o zvláštním určení stanoví, že majetek určité osoby nebo její podíl na něm připadá v případě jejího úmrtí jiné osobě.

Jestliže neexistuje závěť, pozůstalostní doložka nebo doložka o zvláštním určení, přechod majetku se řídí ustanoveními zákona o dědictví (Skotsko) z roku 1964/Succession (Scotland) Act 1964.

2 Mělo by být pořízení registrováno? Pokud ano, jakým způsobem?

Ve Skotsku není povinné registrovat závěť.

Vlastnické právo k nemovitému majetku, včetně práv vyplývajících z doložky o zvláštním určení nebo z pozůstalostní doložky, se registruje buď v rejstříku vlastnických práv / Register of Sasines nebo ve skotském katastru nemovitostí / Land Register of Scotland.

Vlastnické právo k movitému majetku, včetně práv vyplývajících z doložky o zvláštním určení nebo z pozůstalostní doložky, se v některých případech registruje (například v registru akcionářů společnosti).

3 Existují nějaká omezení svobodného nakládání s majetkem v případě smrti (např. povinný dědický podíl)?

Podle skotského práva se dítě nebo pozůstalý manžel či registrovaný partner v případě úmrtí rodiče nebo manžela či registrovaného partnera mohou dovolávat zákonných práv na movitý majetek i v případě, že zůstavitel zanechal závěť. Zákonná práva poskytují ochranu před vyděděním. Děti mají právo na dědický podíl ve výši jedné třetiny movitého majetku zůstavitele (peníze, akcie atd.), pokud je druhý manžel nebo registrovaný partner stále na živu, a na dědický podíl ve výši jedné poloviny, pokud není druhého manžela nebo registrovaného partnera. Pozůstalý manžel nebo registrovaný partner má právo na jednu třetinu movitého majetku zůstavitele (peněžní prostředky atd.), pokud zůstavitel zanechal děti, nebo na polovinu jeho movitého majetku, pokud děti nezanechal.

4 Pokud pořízení pro případ smrti neexistuje, kdo dědí a kolik?

Podle skotského dědického zákona z roku 1964 se pozůstalost dělí podle níže uvedené dědické posloupnosti.

a) PŘEDNOSTNÍ PRÁVA

Vdova, vdovec nebo pozůstalý registrovaný partner (pozůstalý) mají přednostní práva k majetku svého zesnulého manžela nebo registrovaného partnera.

Pokud zůstavitel vlastnil dům, ve kterém pozůstalý bydlel, pozůstalý má (s určitými omezeními) nárok na tento dům a jeho nábytek a bytové zařízení. Pozůstalý může vznést nárok na:

 • dům, pokud jeho hodnota je nižší než 473 000 GBP,
 • nábytek a bytové zařízení až do hodnoty 29 000 GBP.
 • Pokud zůstavitel zanechal děti nebo jiné potomky, má tento pozůstalý nárok na prvních 50 000 GBP z pozůstalosti. Jestliže zůstavitel nezanechal děti ani jiné potomky, má tento pozůstalý nárok na prvních 89 000 GBP z pozůstalosti.

b) ZÁKONNÁ PRÁVA

Pokud po naplnění přednostních práv zbývá nějaký majetek, pozůstalý manžel nebo registrovaný partner a děti mají nárok na určitá tzv. zákonná práva“ k movitému majetku zůstavitele, tak jak je uvedeno v odpovědi na otázku 3 výše.

c) VOLNÝ MAJETEK

Poté, co byla naplněna přednostní i zákonná práva, napadá zbývající část majetku, který nebyl zahrnut do závěti, podle zákonných pravidel na následující osoby v uvedeném pořadí:

 • děti,
 • jestliže jsou naživu rodiče a sourozenci, rodiče dědí polovinu a bratři a sestry dědí polovinu.
 • bratři a sestry, jestliže nejsou naživu rodiče,
 • rodiče, jestliže nejsou naživu bratři a sestry,
 • pozůstalý manžel nebo registrovaný partner,
 • strýcové a tety (z otcovy i matčiny strany),
 • prarodiče (z otcovy i matčiny strany),
 • bratři a sestry prarodičů (z otcovy i matčiny strany),
 • ostatní předkové vzdálenější než prarodiče,
 • stát.

5 Který orgán je příslušný:

5.1 v dědických věcech?

5.2 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí dědictví?

5.3 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí odkazu?

5.4 k přijetí prohlášení o odmítnutí nebo přijetí povinného dědického podílu?

V případě většiny pozůstalostí musí vykonavatel – ať již uvedený v závěti zesnulé osoby, nebo jmenovaný soudem hrabství (Sheriff Court) – obdržet tzv. potvrzení od soudu hrabství. Toto potvrzení zakládá právo vykonavatele spravovat pozůstalost uvedenou v soupisu majetku, který je přiložen k žádosti o potvrzení, a rovněž vykonavatele zmocňuje k tomu, aby se zabýval veškerými záležitostmi souvisejícími s dědictvím, pokud jde o danou pozůstalost.

6 Stručný popis postupu k vypořádání dědické věci podle vnitrostátního práva, včetně vypořádání majetku a jeho rozdělení (včetně informací o tom, zda byl postup k vypořádání dědické věci zahájen soudem, nebo zda jej zahájil jiný příslušný orgán bez návrhu).

 • V případě většiny pozůstalostí je nezbytné, aby byl jmenován vykonavatel, jenž spravuje pozůstalost, a to na základě závěti, nebo na základě rozhodnutí soudu hrabství (soudní vykonavatel), pokud neexistuje platná závěť nebo pokud vykonavatelé uvedení v závěti nejsou schopni nebo ochotni v dané věci jednat.
 • V případě většiny pozůstalostí musí vykonavatel (vykonavatelé) požádat soud hrabství o potvrzení.
 • Soudní vykonavatel má, ve většině případů s výjimkou situací, kdy se na pozůstalost nevztahuje řízení o malé pozůstalosti a za dalších omezených okolností, povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti (sjednat záruku), předtím než začne pozůstalost spravovat.
 • K žádosti o potvrzení je třeba společně se závětí, pokud tato existuje, přiložit také soupis majetku.
 • Soud vystaví potvrzení ve vztahu k položkám majetku uvedeným v tomto soupisu a zmocní vykonavatele k jejich shromáždění.
 • Po shromáždění majetku musí vykonavatel uhradit veškeré dluhy a daň, dříve než rozdělí pozůstalost podle závěti nebo podle skotského zákona o dědictví z roku 1964.

7 Jak a kdy se člověk stane dědicem nebo odkazovníkem?

Jestliže existuje závěť, je v ní uvedena osoba nebo dědická třída, které z dědictví svědčí nárok a která by měla zdědit část pozůstalosti nebo celou pozůstalost, nevztahují-li se na ni zákonná práva.

Jestliže neexistuje závěť, dědická práva a dědická posloupnost se řídí skotským zákonem o dědictví z roku 1964.

Jestliže neexistuje závěť, mohou se pozůstalé osoby, které sdílely společnou domácnost se zůstavitelem, do šesti měsíců od smrti zůstavitele obrátit na soud s žádostí o přidělení podílu z pozůstalosti na základě zákona o rodině (Skotsko) z roku 2006 / Family Law (Scotland) Act 2006.

Oprávněná osoba nabývá právo na majetek v k dědictví okamžikem tzv. svěření (vesting). Podle skotského zákona o dědictví z roku 1964 se pozůstalost svěřuje vykonavateli pro účely správy. Okamžikem svěření oprávněná osoba nabývá osobního práva vůči vykonavateli, pokud jde o dodání předmětu dědictví v její prospěch. Okamžikem dodání předmětu dědictví nabývá oprávněná osoba věcné právo.

To, kdy ke svěření dojde, závisí na zůstavitelově vůli vyjádřené v závěti.

8 Jsou dědicové odpovědní za dluhy zůstavitele? Pokud ano, za jakých podmínek?

Vykonavatel odpovídá za splacení všech dluhů, které jsou součástí pozůstalosti, přičemž tyto dluhy musí být splaceny před tím, než bude pozůstalost rozdělena mezi osoby, jimž svědčí nárok. Pozůstalost by neměla být rozdělena dříve než za šest měsíců od smrti zůstavitele, aby věřitelé měli dostatek času na uplatnění svých nároků. Pokud věřitel do 6 měsíců neuplatní nárok a vykonavatel pozůstalost rozdělí, dědicové teoreticky odpovídají za veškeré dluhy do výše nabytého dědictví.

9 Jaké dokumenty a/nebo informace se obvykle vyžadují pro účely registrace nemovitého majetku?

Vlastnické právo na nemovitý majetek je možné převést na osobu, jíž svědčí nárok, prostřednictvím zápis ve skotském katastru nemovitostí, nebo připojením podepsaného dokladu (docket) k potvrzení (nebo k osvědčení o potvrzení).

V případě existence pozůstalostní doložky přechází vlastnické právo automaticky na pozůstalého vlastníka a k listinám dokládajícím vlastnictví by měl být přiložen opis úmrtního listu.

9.1 Je jmenování správce pozůstalosti povinné nebo povinné na vyžádání? Pokud je povinné nebo povinné na vyžádání, jaké kroky je třeba podniknout?

Potvrzení vystavené soudem není nutné u všech pozůstalostí – někteří držitelé finančních prostředků prostředky vyplatí, aniž by vyžadovali toto potvrzení. Pokud je potvrzení vyžadováno, musí být jmenován vykonavatel, a to buď na základě závěti, nebo na základě žádosti o jmenování soudního vykonavatele soudem.

9.2 Kdo je oprávněn vykonávat pořízení pro případ smrti zůstavitele a/nebo spravovat pozůstalost?

Pozůstalost spravuje vykonavatel jmenovaný buď na základě závěti, nebo soudem, kterému soud udělil potvrzení. V některých případech však držitelé finančních prostředků převedou majetek zůstavitele, aniž by vyžadovali potvrzení vystavené soudem.

9.3 Jaké pravomoci má správce pozůstalosti?

 • Shromáždit majetek uvedený v soupisu majetku přiloženém k žádosti o potvrzení.
 • Uhradit dluhy a daně.
 • Rozdělit zbývající majetek mezi oprávněné osoby, a to na základě závěti, nebo, v případě, že neexistuje závěť, podle skotského zákona o dědictví z roku 1964.
 • Vymáhat dluhy vůči zůstaviteli.
 • Pokud zůstavitel před smrtí utrpěl újmu na zdraví, vykonavatel má stejná práva na náhradu škody jako zůstavitel.
 • Vykonavatel má právo pokračovat v žalobě na náhradu škody na zdraví, kterou podal zůstavitel před svou smrtí a jejíž projednávání nebylo ukončeno.
 • Pokud zůstavitel podal žalobu na náhradu škody způsobenou urážkou na cti a její projednávání nebylo v okamžiku smrti zůstavitele ukončeno, může být právo na náhradu škody převedeno na vykonavatele.
 • Pokud měl zůstavitel právo na náhradu škody za porušení smlouvy, toto právo může být předmětem žaloby, v níž bude vykonavatel pokračovat nebo kterou vykonavatel může podat.

10 Jaké dokumenty se běžně vydávají podle vnitrostátního práva v průběhu nebo na konci řízení o dědictví k prokázání statusu a práv oprávněných osob? Mají specifické důkazní účinky?

Nepožaduje se vydávání žádných dokumentů o postavení a nárocích osob oprávněných k dědictví. Vykonavatel spravující pozůstalost převádí položky majetku na oprávněné osoby, což v případě některých položek zahrnuje formální převod, a případně také zapsání právního titulu. Jak bylo uvedeno výše, pokud neexistuje pozůstalostní doložka, vlastnické právo automaticky přechází na pozůstalého vlastníka a k listinám dokládajícím vlastnictví by měl být přiložen opis úmrtního listu. V rámci řízení o potvrzení je ve Skotsku nutné podat přiznání k dědické dani, a to i v těch případech, kdy se dědická daň neplatí.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 30/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.