På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Arv

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

 

Dette faktablad er udarbejdet i samarbejde med Sammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE).

 

1 Hvordan udarbejdes en dødsbodisposition (testamente, fælles testamente, arveaftale)?

Dødsdispositionen udarbejdes af testator/testatorerne. Der er ingen krav om juridisk rådgivning eller inddragelse af en advokat.

2 Skal dødsbodispositionen registreres, og i givet fald hvordan?

Der er ingen krav om registrering af testamentet.

3 Er der indskrænkninger i friheden til at træffe dødsbodispositioner (f.eks. tvangsarv)?

Nej, men specifikke familiemedlemmer og personer, som afdøde forsørger, kan anmode retten om tildeling af et arveforskud fra boet i henhold til Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.

4 Hvis der ikke findes en dødsbodisposition, hvem arver så, og hvor meget?

I et gyldigt testamente overdrages afdødes bo til afdødes eksekutorer (personlige repræsentanter). Aktiverne afhændes ikke til arvingerne.

Hvis afdøde ikke efterlader et gyldigt testamente, fordeles boet i overensstemmelse med arvereglerne i Administration of Estates Act 1925 (med senere ændringer).

5 Hvilken myndighed er kompetent:

5.1 i arvesager?

5.2 til at modtage en erklæring om, hvorvidt de arveberettigede vedgår eller giver afkald på arven?

5.3 til at modtage en erklæring om, hvorvidt de arveberettigede vedgår eller giver afkald på legatet?

5.4 til at modtage en erklæring om, hvorvidt de arveberettigede vedgår eller giver afkald på tvangsarven?

Afdødes bo overdrages til afdødes personlige repræsentanter, som kan modtage erklæringer om afkald eller accept. De kan anmode retten om en skiftebevilling (eksekutorbevilling, når der foreligger et testamente, og en almindelig skiftebevilling ved dødsfald, hvor der ikke er skrevet testamente). Ved bevillingen bekræftes deres bemyndigelse til at behandle boet i overensstemmelse med testamentet eller efter de arveretlige regler alt efter omstændighederne. Tvister om retten til arven eller bevillingen kan indbringes for retten. Sagsgangen ved retten er omfattet af Non-Contentious Probate Rules eller Civil Procedure Rules.

6 En kort beskrivelse af proceduren ved dødsbobehandling i henhold til national lovgivning, herunder opløsning af boet og fordeling af aktiverne?(dette omfatter oplysninger om, hvorvidt proceduren ved dødsbobehandling indledes af retten eller en anden kompetent myndighed ex officio)

De personlige repræsentanter er ansvarlige for at identificere og samle afdødes aktiver i boet, betale afdødes gæld (herunder arveafgift) og fordele restbeløbet til arvingerne i overensstemmelse med testamentet eller arvereglerne.

7 Hvordan og hvornår bliver en person arving eller legatar?

Testator kan udpege de begunstigede, der skal arve boet, ved at udfærdige et gyldigt testamente. Hvis der ikke foreligger et gyldigt testamente, vil de arveretlige regler foreskrive, hvem der skal arve. Arvingerne får ret til at arve ved arveladers død eller, når der er tale om arvinger, der får ret til at arve som følge af, at en arving dør under bobehandlingen, den tidligere arvings død.

8 Hæfter arvingerne for afdødes gæld, og i givet fald på hvilke betingelser?

Nej. Afdødes bo hæfter.

9 Hvilke dokumenter og/eller oplysninger kræves der sædvanligvis for at få registreret rettigheder over fast ejendom?

Som nævnt i svaret på spørgsmål 5 overdrages afdødes bo til afdødes personlige repræsentanter. De personlige repræsentanter overdrager fast ejendom til arvingen i løbet af bobehandlingen. Arvingen fremlægger dokumentation for skiftebevillingen og overdragelsen over for maktrikelregistret i overensstemmelse med de relevante tinglysningsbestemmelser.

9.1 Er det obligatorisk at udpege en bobestyrer eller obligatorisk efter anmodning? Hvis det er obligatorisk eller obligatorisk efter anmodning, hvilke foranstaltninger skal der så træffes?

Se svaret under spørgsmål 9.

9.2 Hvem har beføjelse til at realisere dispositionen og/eller til at bestyre boet?

Se svaret under spørgsmål 9.

9.3 Hvilke beføjelser har en bobestyrer?

Se svaret under spørgsmål 9.

10 Hvilke dokumenter udstedes der i henhold til national lovgivning typisk under dødsbobehandlingen eller ved dens afslutning for at dokumentere de arveberettigedes status og rettigheder? Har de særlig beviskraft?

De personlige repræsentanter bestyrer boet og fordeler nettoaktiverne. Formen på overdragelsen af aktiver afhænger af aktivernes art. Nogle formuegoder kan overdrages ved besiddelse. Penge kan betales med check. Se spørgsmål 9 vedrørende fast ejendom.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 31/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.