Κληρονομική διαδοχή

Λιθουανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

 

Το δελτίο αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE).

 

1 Πως συντάσσεται η διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη, συνδιαθήκη, κληρονομική σύμβαση);

Η διάταξη τελευταίας βούλησης συντάσσεται με τη μορφή διαθήκης σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas). Η διαθήκη δύναται να είναι δημόσια (δηλαδή συντάσσεται εγγράφως σε δύο αντίγραφα και επικυρώνεται είτε από συμβολαιογράφο είτε από προξενικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε άλλη χώρα) ή ιδιωτική (ιδιόγραφη διαθήκη που αναφέρει το ονοματεπώνυμο του διαθέτη, την ημερομηνία και χρονολογία και τον τόπο έκδοσης της διαθήκης, γνωστοποιεί τις επιθυμίες του διαθέτη και υπογράφεται από τον τελευταίο αυτό το είδος της διαθήκης μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα). Οι σύζυγοι μπορούν να συντάξουν συνδιαθήκη με την οποία ορίζουν αλλήλους ως κληρονόμους, και μετά τον θάνατο ενός εκ των συζύγων, ο/η σύζυγος που επιζεί κληρονομεί την περιουσία του θανόντος καθ᾽ ολοκληρίαν (συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων υπό καθεστώς κοινοκτημοσύνης), εξαιρουμένης της νόμιμης μοίρας.

2 Πρέπει η διάταξη να καταχωρίζεται, και εάν ναι, πως;

Η δημόσια διαθήκη επικυρώνεται και καταχωρίζεται στα αρχεία του συμβολαιογράφου ενώπιον του διαθέτη. Ένα αντίγραφο της διαθήκης λαμβάνει ο διαθέτης ενώ το άλλο αντίγραφο διατηρεί ο φορέας που την επικύρωσε. Ο διαθέτης μπορεί να παραδώσει μια ιδιωτική διαθήκη προς φύλαξη σε συμβολαιογράφο ή σε προξενικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας σε χώρα της αλλοδαπής. Το μητρώο διαθηκών που συντάσσονται στη Δημοκρατία της Λιθουανίας διαχειρίζεται η Κεντρική Υπηρεσία Υποθηκών (Centrinė hipotekos įstaiga). Ο συμβολαιογράφος και ο προξενικός αξιωματούχος πρέπει να ειδοποιούν την Κεντρική Υπηρεσία Υποθηκών εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η διαθήκη επικυρώνεται, γίνεται δεκτή προς φύλαξη ή ακυρώνεται. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και τον τόπο κατοικίας του διαθέτη, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο έκδοσης της διαθήκης, το είδος της και την τοποθεσία όπου φυλάσσεται. Το περιεχόμενο της διαθήκης δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται.

3 Υφίστανται περιορισμοί επί της ελευθερίας διάθεσης αιτία θανάτου (π.χ. νόμιμη μοίρα);

Ναι, ο Αστικός Κώδικας περιέχει διατάξεις που προβλέπουν το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα: τα τέκνα του θανόντος (τα θετά τέκνα), ο/η σύζυγος και οι γονείς (οι θετοί γονείς) που εξαρτούνταν οικονομικά από τον θανόντα κατά την ημέρα θανάτου του κληρονομούν, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της διαθήκης, το ήμισυ της μερίδας που θα δικαιούνταν κατά τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής (δηλαδή, τη νόμιμη μοίρα) εκτός εάν επάγεται σε εκείνους, μέσω της διαθήκης, μεγαλύτερη μερίδα από την περιουσία. Η νόμιμη μοίρα προσδιορίζεται βάσει της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συνήθους οικιακής επίπλωσης και του συνήθους οικιακού εξοπλισμού.

4 Ελλείψει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, ποιος κληρονομεί και τι;

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, η κληρονομιαία περιουσία κληρονομείται κατά τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, τα εξής πρόσωπα είναι δικαιούχοι της κληρονομιαίας περιουσίας σε ίσες μερίδες: οι κληρονόμοι που ανήκουν στην πρώτη τάξη – τα τέκνα του θανόντος (συμπεριλαμβανομένων των θετών τέκνων) και τα τέκνα του θανόντος που γεννιούνται μετά το θάνατό του/της οι κληρονόμοι που ανήκουν στη δεύτερη τάξη – οι γονείς του θανόντος (θετοί γονείς), τα εγγόνια οι κληρονόμοι που ανήκουν στην τρίτη τάξη – οι παππούδες/γιαγιάδες και τα δισέγγονα του θανόντος οι κληρονόμοι που ανήκουν στην τέταρτη τάξη – τα αδέλφια και οι προπαππούδες/προγιαγιάδες των γονιών του θανόντος οι κληρονόμοι που ανήκουν στην πέμπτη τάξη – τα τέκνα των αδελφών του θανόντος (ανίψια) και τα αδέλφια των γονιών του θανόντος (θείοι/θείες) οι κληρονόμοι που ανήκουν στην έκτη τάξη – τα τέκνα των αδελφών των γονιών του θανόντος (εξάδελφοι/εξαδέλφες). Οι κληρονόμοι δεύτερης τάξης κληρονομούν στην εξ αδιαθέτου διαδοχή μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης τάξης ή σε περίπτωση που οι τελευταίοι δεν αποδέχονται ή αποποιούνται την κληρονομία ή σε περίπτωση που όλοι οι κληρονόμοι πρώτης τάξης έχουν αποστερηθεί το δικαίωμα κληρονομίας. Οι κληρονόμοι τρίτης, τέταρτης, πέμπτης και έκτης τάξης κληρονομούν όταν δεν υπάρχουν κληρονόμοι προγενέστερης τάξης ή σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομίας από τους τελευταίους ή όταν οι τελευταίοι έχουν αποστερηθεί το δικαίωμα κληρονομίας. Τα θετά τέκνα και οι κατιόντες τους στους οποίους επάγεται κληρονομία μετά τον θάνατο του θετού γονέα ή των συγγενών του/της θεωρούνται ως φυσικά τέκνα του θετού γονέα και φυσικοί κατιόντες του/της. Δεν κληρονομούν βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής μετά τον θάνατο των φυσικών γονέων τους και άλλων εξ αίματος συγγενών τους υψηλότερης τάξης στη σειρά διαδοχής και ούτε, άλλωστε, μετά τον θάνατο των φυσικών αδελφών τους. Οι θετοί γονείς και οι συγγενείς τους στους οποίους επάγεται κληρονομία μετά τον θάνατο του θετού τέκνου τους ή των κατιόντων αυτού/αυτής θεωρούνται ως φυσικοί γονείς και άλλοι εξ αίματος συγγενείς. Οι φυσικοί γονείς ενός θετού τέκνου και άλλοι εξ αίματος συγγενείς υψηλότερης τάξης στη σειρά διαδοχής δεν κληρονομούν βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής μετά τον θάνατο του θετού τέκνου ή των κατιόντων αυτού/αυτής. Τα τέκνα που γεννιούνται εντός γάμου ή από γονείς των οποίων ο γάμος ακυρώθηκε δικαιούνται να κληρονομήσουν βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής όπως, άλλωστε, και τα τέκνα που γεννιούνται εκτός γάμου αλλά των οποίων η πατρότητα έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους γονείς των εγγονών και των δισέγγονων του θανόντος που θα είχαν δικαίωμα να κληρονομήσουν έχει ήδη αποβιώσει κατά τον χρόνο επαγωγής της κληρονομίας, τα εγγόνια ή τα δισέγγονα του θανόντος κληρονομούν βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής μαζί με τους αντίστοιχους κληρονόμους της πρώτης και δεύτερης τάξης που δικαιούνται να κληρονομήσουν. Κληρονομούν ίσες μερίδες από το μέρος της κληρονομιαίας περιουσίας που θα είχε κληρονομήσει ο θανών γονιός τους βάσει της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Ο/η σύζυγος που επιζεί του θανόντος κληρονομεί βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής ή μαζί με τους κληρονόμους της πρώτης ή δεύτερης τάξης. Ο/η σύζυγος κληρονομεί το ένα τέταρτο της κληρονομίας μαζί με τους κληρονόμους πρώτης τάξης και όταν δεν υπάρχουν πάνω από τρεις κληρονόμοι εκτός από τον/την σύζυγο. Όταν υπάρχουν πάνω από τρεις κληρονόμοι, ο/η σύζυγος κληρονομεί κατ᾽ ισομοιρία με τους υπόλοιπους κληρονόμους. Εάν ο/η σύζυγος κληρονομεί μαζί με τους κληρονόμους δεύτερης τάξης, δικαιούται το ήμισυ της κληρονομίας. Όπου δεν υπάρχουν κληρονόμοι πρώτης ή δεύτερης τάξης, ο/η σύζυγος κληρονομεί το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας. Η συνήθης οικιακή επίπλωση και ο συνήθης οικιακός εξοπλισμός επάγονται στους κληρονόμους βάσει εξ αδιαθέτου διαδοχής ανεξάρτητα από τον βαθμό συγγένειας και τη μερίδα που κληρονόμησαν, υπό την προϋπόθεση ότι ζούσαν με τον θανόντα/τη θανούσα επί τουλάχιστον ένα έτος πριν τον θάνατό του/της.

5 Ποια είναι η αρμόδια αρχή:

5.1 σε υποθέσεις διαδοχής αιτία θανάτου;

Ο συμβολαιογράφος και το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας.

5.2 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας;

Ο συμβολαιογράφος και το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας.

5.3 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληροδοσίας;

Ο συμβολαιογράφος και το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας.

5.4 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης νόμιμης μοίρας;

Ο συμβολαιογράφος και το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας.

6 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας για την επίλυση κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της περιουσίας και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή)

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, για την κτήση της κληρονομίας, ο διάδοχος πρέπει προηγουμένως να προχωρήσει σε αποδοχή κληρονομίας. Η αποδοχή κληρονομίας δεν είναι μερική ούτε πραγματοποιείται υπό όρους ή εξαιρέσεις. Ο διάδοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την κληρονομία όταν αρχίζει να διαχειρίζεται την κληρονομιαία περιουσία ή καταθέτει αίτηση για αποδοχή κληρονομίας σε συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Ο διάδοχος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί την κληρονομία όταν αρχίζει να διαχειρίζεται την κληρονομιαία περιουσία και να τη μεταχειρίζεται ως δική του/της (διαχειρίζεται, χρησιμοποιεί, εκποιεί και επιβλέπει την κληρονομιαία περιουσία, πληρώνει τους φόρους και έχει καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο εκφράζοντας την πρόθεση να αποδεχτεί την κληρονομία και να διορίσει το δικαστήριο διαχειριστή της περιουσίας κ.τ.λ.). Ο διάδοχος που έχει αρχίσει να διαχειρίζεται μέρος της περιουσίας ή ακόμα και μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί καθολικά την κληρονομία. Ο διάδοχος που έχει αρχίσει να διαχειρίζεται την περιουσία έχει το δικαίωμα, εντός της περιόδου που ορίζεται για την αποδοχή κληρονομίας, να αποποιηθεί την κληρονομία καταθέτοντας αίτηση σε συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διάδοχος θεωρείται ότι έχει αναλάβει τη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας προς συμφέρον των λοιπών δικαιούχων. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να γίνουν εντός τριμήνου από την επαγωγή της κληρονομίας. Τα πρόσωπα τα οποία αποκτούν δικαίωμα στη διαδοχή μόνο και μόνο λόγω αποποίησης της κληρονομίας από τους διαδόχους μπορούν να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για αποδοχή της κληρονομίας εντός τριμήνου από την ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε το δικαίωμα αποδοχής. Η προθεσμία για αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο αρκεί να αναγνωριστεί ότι η υπέρβαση της εν λόγω προθεσμίας οφείλεται σε σοβαρό λόγο. Αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της προθεσμίας, χωρίς κατάθεση σχετικής αίτησης στο δικαστήριο, όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των υπόλοιπων διαδόχων που αποδέχτηκαν την κληρονομία. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ενημερώσει την Κεντρική Υπηρεσία Υποθηκών για την αποδοχή κληρονομίας εντός τριών εργάσιμων ημερών. Ο κληρονόμος ή ο κληροδόχος έχει το δικαίωμα αποποίησης της κληρονομίας εντός τριών μηνών από την επαγωγή της κληρονομίας. Η αποποίηση κληρονομίας δεν είναι μερική ούτε πραγματοποιείται υπό όρους ή εξαιρέσεις. Η αποποίηση κληρονομίας έχει τις ίδιες συνέπειες με τη μη αποδοχή. Η αποποίηση κληρονομίας πραγματοποιείται με την κατάθεση αίτησης σε συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Η αποποίηση κληρονομίας δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που ο διάδοχος έχει καταθέσει αίτηση σε συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας για αποδοχή της κληρονομίας ή για έκδοση πιστοποιητικού κληρονομίας. Όταν είναι πολλοί οι δικαιούχοι, η κληρονομηθείσα περιουσία επάγεται στους δικαιούχους υπό καθεστώς συγκυριότητας εκτός αν η διαθήκη περιέχει διαφορετική διάταξη. Ουδείς μπορεί να εξαναγκαστεί να αποποιηθεί το δικαίωμά του/της για διαχωρισμό της μερίδας που δικαιούται από την κληρονομιαία περιουσία. Η διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας γίνεται βάσει αμοιβαίας συμφωνίας των κληρονόμων. Η κληρονομιαία περιουσία δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν από τη γέννηση του κληρονόμου ή κληροδόχου ή εάν ο διαθέτης έχει προβλέψει στη διαθήκη του/της ορισμένη περίοδο συγκυριότητας των διαδόχων επί της κληρονομηθείσας περιουσίας. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία από την επαγωγή της κληρονομίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ανήλικοι μεταξύ των διαδόχων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαθέτης μπορεί να απαγορεύσει τη διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας έως ότου οι εν λόγω διάδοχοι συμπληρώσουν τα δεκαοκτώ έτη. Οι διάδοχοι μπορούν να διανείμουν την κληρονομηθείσα περιουσία βάσει αμοιβαίας συμφωνίας προτού τα δικαιώματά τους επί της περιουσίας μεταγραφούν στο δημόσιο μητρώο. Η διανομή της ακίνητης περιουσίας επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη που μεταγράφεται στο δημόσιο μητρώο. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι διαφωνούν σχετικά με τη διανομή της περιουσίας, η κληρονομιαία περιουσία διανέμεται από το δικαστήριο βάσει των αγωγών που κατέθεσαν οι διάδοχοι. Η διανεμητέα περιουσία διανέμεται σε είδος και η μη διανεμητέα περιουσία επάγεται σε έναν από τους διαδόχους λαμβάνοντας υπόψη το είδος της περιουσίας και τις ανάγκες του διαδόχου, ενώ οι υπόλοιποι διάδοχοι αποζημιώνονται με άλλα περιουσιακά στοιχεία αντίστοιχης αξίας ή μετρητά. Κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των δικαιούχων, το σύνολο της κληρονομητέας περιουσίας ή ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πλειστηριαστούν και τα έσοδα να διανεμηθούν μεταξύ των δικαιούχων ή οι διάδοχοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μεταξύ τους για μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία, οπότε κάθε περιουσιακό στοιχείο επάγεται στον κληρονόμο που πλειοδότησε. Η μεταβίβαση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων σε συγκεκριμένους διαδόχους μπορεί να καθοριστεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με τη διεξαγωγή κλήρωσης.

7 Πως και πότε καθίσταται ένα πρόσωπο κληρονόμος ή κληροδόχος;

Ως χρόνος επαγωγής της κληρονομίας θεωρείται η στιγμή θανάτου του διαθέτη ή, όταν ο θανών κηρύσσεται με δικαστική απόφαση νεκρός, η ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η δικαστική απόφαση που κηρύσσει νεκρό τον διαθέτη, ή η ημερομηνία θανάτου που αναφέρεται στη δικαστική απόφαση. Για να καταστεί κληρονόμος, ένα πρόσωπο πρέπει να αποδεχτεί την κληρονομία (είτε αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της κληρονομηθείσας περιουσίας είτε καταθέτοντας αίτηση σε συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας για αποδοχή της κληρονομίας). Ο κληροδόχος γνωστοποιεί την αποδοχή της κληροδοσίας στον εκτελεστή της διαθήκης (διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας), σε διάδοχο που έχει αποδεχθεί την κληρονομία και είναι εξουσιοδοτημένος να εκτελέσει την κληροδοσία ή έναν συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Όπου η κληροδοσία περιλαμβάνει δικαίωμα σε ακίνητη περιουσία, η σχετική αίτηση αποδοχής πρέπει να κατατίθεται σε κάθε περίπτωση στον συμβολαιογράφο.

8 Φέρουν οι κληρονόμοι την ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος, και εάν ναι, υπό ποιους όρους;

Ο κληρονόμος που αποδέχτηκε την κληρονομία είτε μέσω ανάληψης της διαχείρισης της κληρονομιαίας περιουσίας είτε μέσω κατάθεσης αίτησης αποδοχής σε συμβολαιογράφο, ευθύνεται για τα χρέη του διαθέτη με το σύνολο της (προσωπικής) περιουσίας του. Σε περίπτωση που περισσότεροι κληρονόμοι έχουν αποδεχθεί την κληρονομιαία περιουσία κατά αυτόν τον τρόπο, όλοι ευθύνονται αλληλέγγυα για τα χρέη του διαθέτη με το σύνολο της (προσωπικής) περιουσίας τους. Ο διάδοχος έχει το δικαίωμα να αναφέρει στην αίτησή του προς τον συμβολαιογράφο για την αποδοχή κληρονομίας ότι επιθυμεί να προχωρήσει σε αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διάδοχος ευθύνεται για τα χρέη του διαθέτη μόνο στο πλαίσιο της κληρονομηθείσας περιουσίας. Εάν ένας τουλάχιστον κληρονόμος αποδεχθεί την κληρονομία με το ευεργέτημα της απογραφής, τεκμαίρεται ότι όλοι οι υπόλοιποι κληρονόμοι την αποδέχονται επίσης κατά αυτόν τον τρόπο. Απογραφή μπορεί επίσης να ζητηθεί από τους δανειστές του διαθέτη. Εάν, κατά τον χρόνο σύνταξης της απογραφής, ο διάδοχος δεν παρουσιάζει από δική του υπαιτιότητα το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας και αποκρύπτει κατά αυτόν τον τρόπο την κληρονομία από τους δανειστές του διαθέτη ή εάν μη υφιστάμενα χρέη συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή με πρωτοβουλία του διαδόχου ή ο τελευταίος δεν τηρεί την υποχρέωσή του/της να παράσχει πλήρη στοιχεία για τη σύνταξη της απογραφής, τότε ευθύνεται για τα χρέη του διαθέτη με το σύνολο της (προσωπικής) περιουσίας του.

9 Ποια είναι τα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Τα ακόλουθα είδη ακίνητης περιουσίας μεταγράφονται στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας εάν έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ξεχωριστά αντικείμενα που εμπίπτουν στην ακίνητη περιουσία και τους έχει αποδοθεί ένας μοναδικός αριθμός σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο λιθουανικό δίκαιο σχετικά με το κτηματολόγιο (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas): οικόπεδα, κτίρια, διαμερίσματα σε συγκροτήματα διαμερισμάτων, και εγκαταστάσεις. Η αίτηση για τη μεταγραφή ακίνητης περιουσίας στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (Nekilnojamojo turto registras) πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1. αίτηση για μεταγραφή των δικαιωμάτων (κυριότητας ή διαχείρισης) επί ακινήτων ή τροποποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας σχετικά με τα δικαιώματα επί ακινήτων
  2. έγγραφα μεταγραφής στο κτηματολόγιο των κτηματολογικών στοιχείων ενός αντικειμένου που έχει κατηγοριοποιηθεί ως ξεχωριστή ακίνητη περιουσία μεταγραπτέα στο κτηματολόγιο και έγγραφα τροποποιητικά αυτών των στοιχείων (απόφαση δημόσιας αρχής ή φορέα διαχείρισης, δικαστική απόφαση, εντολή, απόφαση ή διάταγμα, γραπτά αρχεία συναλλαγών, έγγραφα από κτηματολόγια και μητρώα άλλων κρατών ή λοιπά έγγραφα που προβλέπονται εκ του νόμου ή από το κράτος)
  3. έγγραφα που πιστοποιούν την κτήση της ακίνητης περιουσίας, τη σύσταση δικαιωμάτων επ᾽ αυτής, περιορισμούς σε αυτά τα δικαιώματα, και νομικά γεγονότα, και τη δωρεά, αγοραπωλησία ή μίσθωση εταιρειών συμβολαιογραφικά έγγραφα που πιστοποιούν τη σύσταση δικαιωμάτων επί ακινήτων, περιορισμούς αυτών των δικαιωμάτων, και νομικά γεγονότα, τα οποία έγγραφα υποβάλλονται στο τοπικό κτηματολογικό γραφείο μέσω του συμβολαιογράφου σε ηλεκτρονική μορφή
  4. έγγραφα αναγνωριστικά της ταυτότητας του αιτούντος/της αιτούσας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου η αίτηση υποβάλλεται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω συμβολαιογράφου.

Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επί ακίνητης περιουσίας όπου τα δικαιώματα επί ακινήτων είναι ήδη μεταγραμμένα στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας, το μόνο έγγραφο που πρέπει να καταθέσει στο Μητρώο ο διάδοχος είναι το πιστοποιητικό κληρονομίας που έλαβε από τον συμβολαιογράφο (ή το πιστοποιητικό κυριότητας σε περίπτωση θανάτου του/της συζύγου και επαγωγής του συνόλου της περιουσίας στον/στη σύζυγο που επιζεί). Καταχωρίσεις σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού κληρονομίας σε περιπτώσεις επαγωγής ακίνητης περιουσίας ή/και πιστοποιητικού κυριότητας σε περιπτώσεις θανάτου του/της συζύγου πραγματοποιούνται επίσης στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας κατόπιν λήψης σχετικής ειδοποίησης από συμβολαιογράφο.

9.1 Είναι ο διορισμός διαχειριστή κληρονομίας υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση; Εάν είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Όταν η κληρονομιαία περιουσία είναι ατομική επιχείρηση ή γεωργική εκμετάλλευση ή όταν τα χρέη του θανόντος ενδέχεται να υπερβαίνουν την αξία της περιουσίας, μετά την αποδοχή κληρονομίας ο κληρονόμος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας να διορίσει διαχειριστή της περιουσίας ή να διορίσει διαχειριστή και να εκδώσει απόφαση υπέρ της διεξαγωγής πλειστηριασμού ή εκκίνησης της διαδικασίας πτώχευσης. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χρέη του θανόντος καλύπτονται μόνο από την κληρονομιαία περιουσία. Εάν η κληρονομιαία περιουσία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία που χρήζουν διαχείρισης (ατομική επιχείρηση, γεωργική εκμετάλλευση, κινητές αξίες κ.α.) την οποία δεν μπορεί να αναλάβει ο εκτελεστής της διαθήκης ή ο διάδοχος ή εάν οι δανειστές του θανόντος καταθέσουν αγωγή πριν από την αποδοχή κληρονομίας, το περιφερειακό δικαστήριο διορίζει διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας. Η διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας ορίζεται με απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας. Με την απόφασή του, το δικαστήριο διορίζει διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας και καθορίζει την αμοιβή του/της.

9.2 Ποιος έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της διάταξης τελευταίας βουλήσεως του θανόντος και/ή να διαχειριστεί την περιουσία;

Η διαθήκη εκτελείται είτε από τον εκτελεστή είτε από τον διάδοχο που ορίζει ο διαθέτης είτε από τον διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας που διορίζεται από το δικαστήριο. Σε περίπτωση που ο διαθέτης δεν όρισε εκτελεστή ή ο εκτελεστής ή διάδοχος που ορίστηκαν αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, το περιφερειακό δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας διορίζει διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας προκειμένου να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εκτέλεση της διαθήκης. Ο εκτελεστής της διαθήκης εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εκτέλεση της διαθήκης. Όσο εκκρεμεί ο διορισμός διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας ή η αναγνώριση των διαδόχων, ο εκτελεστής της διαθήκης αναλαμβάνει τις εργασίες του διαδόχου, δηλαδή τη διαχείριση της περιουσίας, τη σύνταξη απογραφής, την εξόφληση χρεών που έχουν σχέση με την κληρονομιαία περιουσία, την είσπραξη χρεών από τους οφειλέτες του διαθέτη, την καταβολή υποχρεώσεων διατροφής στα εξαρτώμενα μέλη, τη διεξαγωγή ερευνών για τους διαδόχους ή για να διαπιστωθεί εάν οι διάδοχοι αποδέχονται την κληρονομία κ.τ.λ.

9.3 Ποιες εξουσίες έχει ο διαχειριστής;

Ο διαχειριστής της κληρονομιαίας περιουσίας έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τον εκτελεστή της διαθήκη και, αναλογικά, υπόκειται στις διατάξεις περί ιδιοκτησίας που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας οι οποίες διέπουν τη διαχείριση της περιουσίας ή τις δραστηριότητες άλλου προσώπου.

10 Ποια είναι τα τυπικά έγγραφα που εκδίδονται βάσει του εθνικού δικαίου στη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, για να αποδειχθεί η ιδιότητα και τα δικαιώματα των δικαιούχων; Έχουν τα εν λόγω έγγραφα ειδική αποδεικτική ισχύ;

Τρεις μήνες μετά την επαγωγή της κληρονομίας, οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι μπορούν να ζητήσουν από συμβολαιογράφο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας να εκδώσει πιστοποιητικό κληρονομίας. Το πιστοποιητικό κληρονομίας είναι έγγραφο που συντάσσεται με τη μορφή που προβλέπεται από το κράτος και πιστοποιεί ότι ο διάδοχος αποδέχτηκε την κληρονομία και απέκτησε δικαίωμα κυριότητας επί της κληρονομιαίας περιουσίας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, το δικαίωμα κυριότητας επί της κληρονομιαίας περιουσίας γεννάται με την αποδοχή της κληρονομίας, όχι με την έκδοση του πιστοποιητικού κληρονομίας. Επιπλέον, η λήψη πιστοποιητικού κληρονομίας είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση του δικαιούχου της κληρονομίας. Το πιστοποιητικό κληρονομίας πιστοποιεί την αποδοχή κληρονομίας και συνιστά νομική βάση για τη μεταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επί της κληρονομηθείσας ακίνητης περιουσίας. Σύμφωνα με τον λιθουανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas), το πιστοποιητικό κληρονομίας που εκδίδεται από συμβολαιογράφο θεωρείται επίσημο αποδεικτικό έγγραφο με ισχυρή αποδεικτική αξία. Οι περιστάσεις που αναφέρονται στα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα θεωρούνται απολύτως αποδεδειγμένες εκτός εάν ανατραπούν στη συνέχεια από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εξαιρουμένων των μαρτυρικών καταθέσεων.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.