Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Κληρονομική διαδοχή

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Το δελτίο αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE).

1 Πως συντάσσεται η διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη, συνδιαθήκη, κληρονομική σύμβαση);

Η διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει νομοθετικών κανόνων (αν δεν υπάρχει διαθήκη) ή βάσει διαθήκης. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης διαθήκης. Ωστόσο, αν συνταχθεί διαθήκη, αυτή μπορεί να συνταχθεί από τον διαθέτη, με ή χωρίς τη βοήθεια επαγγελματία νομικού. Για τη σύνταξη δεν απαιτείται η παροχή νομικών συμβουλών ούτε η ανάμιξη ασκούντων συναφές προς τη δικαιοσύνη επάγγελμα.

2 Πρέπει η διάταξη να καταχωρίζεται, και εάν ναι, πως;

Δεν απαιτείται καταχώριση της διαθήκης. Ωστόσο, είναι δυνατή, έναντι τέλους, η κατάθεση διαθήκης προς φύλαξη στο Ανώτερο Δικαστήριο (High Court) της Βόρειας Ιρλανδίας.

Κατά τον θάνατο του κληρονομούμενου, με τη διαθήκη μεταβιβάζεται η κληρονομιαία περιουσία στους εκτελεστές (νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους) του, δεν γίνεται όμως διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας.

3 Υφίστανται περιορισμοί επί της ελευθερίας διάθεσης αιτία θανάτου (π.χ. νόμιμη μοίρα);

Ναι, μπορεί να υφίστανται περιορισμοί ως προς περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγμα, η μερίδα θανόντος συγκύριου σε εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία περιέρχεται αυτόματα στον/στους επιζώντα/-ες συγκύριους (βάσει του λεγόμενου δικαιώματος επιζώντος).

4 Ελλείψει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, ποιος κληρονομεί και τι;

Εάν ή στον βαθμό που ο κληρονομούμενος δεν άφησε έγκυρη διαθήκη, η κληρονομιαία περιουσία διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής που ορίζονται στον Νόμο περί διαχείρισης κληρονομιαίων περιουσιών (Βόρεια Ιρλανδία) [Administration of Estates Act (Northern Ireland)] του 1955 (όπως έχει τροποποιηθεί).

5 Ποια είναι η αρμόδια αρχή:

5.1 σε υποθέσεις διαδοχής αιτία θανάτου;

5.2 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας;

5.3 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληροδοσίας;

5.4 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης νόμιμης μοίρας;

Η περιουσία του κληρονομούμενου μεταβιβάζεται στους νόμιμους προσωπικούς αντιπροσώπους του. Εκείνοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο για παραχώρηση εκπροσώπησης (παραχώρηση επικύρωσης διαθήκης σε περίπτωση διαδοχής από διαθήκη και έγγραφα διαχείρισης σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής). Με την παραχώρηση επικυρώνεται η εξουσία τους να διαχειριστούν την κληρονομιαία περιουσία σύμφωνα με τη διαθήκη ή τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής, ανάλογα με την περίπτωση. Τυχόν διαφορές σχετικά με το δικαίωμα διαδοχής ή την παραχώρηση εκπροσώπησης μπορούν να παραπέμπονται στο δικαστήριο. Η δικαστική διαδικασία διέπεται από τους Κανόνες του County Court (NI) του 1981 και τους Κανόνες του Court of Judicature (NI) του 1980.

6 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας για την επίλυση κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της περιουσίας και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή)

Οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για την ταυτοποίηση και τη συγκέντρωση των περιουσιακών στοιχείων του κληρονομούμενου στην κληρονομιαία περιουσία, την εξόφληση των χρεών του κληρονομούμενου (συμπεριλαμβανομένου του φόρου κληρονομίας) και τη διανομή της εναπομείνασας περιουσίας στους δικαιούχους κληρονόμους σύμφωνα με τη διαθήκη ή τους κανόνες της εξ αδιαθέτου διαδοχής.

7 Πως και πότε καθίσταται ένα πρόσωπο κληρονόμος ή κληροδόχος;

Κατά τον θάνατο του κληρονομούμενου ή, σε περίπτωση θανάτου των δικαιούχων κληρονόμων κατά τη διάρκεια διαχείρισης της κληρονομιαίας περιουσίας, κατά τον θάνατο του προσώπου που είχε μέχρι πρότινος το δικαίωμα διαδοχής.

8 Φέρουν οι κληρονόμοι την ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος, και εάν ναι, υπό ποιους όρους;

Όχι. Τα χρέη βαρύνουν την κληρονομιαία περιουσία.

9 Ποια είναι τα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Οι νόμιμοι αντιπρόσωποι μεταβιβάζουν την ακίνητη περιουσία στον δικαιούχο κληρονόμο κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της κληρονομιαίας περιουσίας. Ο δικαιούχος κληρονόμος προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία της παραχώρησης εκπροσώπησης και της μεταβίβασης στο κτηματολόγιο ή στο υποθηκοφυλακείο σύμφωνα με τους Κανόνες του κτηματολογίου (Βόρεια Ιρλανδία) του 1994 ή τους Κανονισμούς μεταγραφής πράξεων στο υποθηκοφυλακείο (Βόρεια Ιρλανδία) του 1997.

9.1 Είναι ο διορισμός διαχειριστή κληρονομίας υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση; Εάν είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Βλέπε την απάντηση στην ερώτηση 9.

9.2 Ποιος έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της διάταξης τελευταίας βουλήσεως του θανόντος και/ή να διαχειριστεί την περιουσία;

Βλέπε την απάντηση στην ερώτηση 9.

9.3 Ποιες εξουσίες έχει ο διαχειριστής;

Βλέπε την απάντηση στην ερώτηση 9.

10 Ποια είναι τα τυπικά έγγραφα που εκδίδονται βάσει του εθνικού δικαίου στη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, για να αποδειχθεί η ιδιότητα και τα δικαιώματα των δικαιούχων; Έχουν τα εν λόγω έγγραφα ειδική αποδεικτική ισχύ;

Οι νόμιμοι προσωπικοί αντιπρόσωποι διαχειρίζονται την κληρονομιαία περιουσία και διανέμουν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία. Η μορφή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από το είδος των περιουσιακών στοιχείων. Ορισμένα αγαθά ενδέχεται να μεταβιβάζονται με παράδοση της κατοχής. Τα χρηματικά ποσά ενδέχεται να καταβάλλονται με επιταγή. Βλέπε ερώτηση 9 σχετικά με τα οικόπεδα.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/08/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.