Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Κληρονομική διαδοχή

Ρουμανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

 

Το δελτίο αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE).

 

1 Πως συντάσσεται η διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη, συνδιαθήκη, κληρονομική σύμβαση);

Η κατάρτιση συνδιαθήκης και κληρονομικής σύμβασης απαγορεύονται από το ρουμανικό δίκαιο.

Υπάρχουν δύο είδη διαθήκης: η γνήσια και η ιδιόγραφη διαθήκη.

Η ιδιόγραφη διαθήκη συντάσσεται, χρονολογείται και υπογράφεται από τον διαθέτη, και προτού εκτελεστεί προσκομίζεται σε συμβολαιογράφο προκειμένου να σφραγιστεί και επικυρωθεί νομίμως.

Η γνήσια διαθήκη συντάσσεται από συμβολαιογράφο ή άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει δημόσιο αξίωμα. Ο διαθέτης υπαγορεύει το περιεχόμενο της διαθήκης στον συμβολαιογράφο, ο οποίος το καταγράφει και εν συνεχεία το διαβάζει στον διαθέτη, αναφέροντας τις σχετικές διατυπώσεις. Σε περίπτωση που η διαθήκη έχει ήδη συνταχθεί από τον διαθέτη, αυτή διαβάζεται μεγαλόφωνα από τον συμβολαιογράφο και εν συνεχεία ο διαθέτης επιβεβαιώνει ότι το περιεχόμενό της αντανακλά με ακρίβεια την τελευταία του βούληση. Η διαθήκη εν συνεχεία υπογράφεται από τον διαθέτη, η δε επικύρωση γνησιότητας υπογράφεται από τον συμβολαιογράφο. Κατά την επικύρωση, ο διαθέτης μπορεί να επικουρείται από έναν ή δύο μάρτυρες. Η έκτακτη διαθήκη συντάσσεται υπό ειδικές συνθήκες από αρμόδιους υπαλλήλους που επικουρούνται από δύο μάρτυρες, και έχει την αποδεικτική ισχύ δημόσιου εγγράφου.

Σε περίπτωση που κληροδοτούνται χρηματικά ποσά σε εξειδικευμένα ιδρύματα, πρέπει να τηρούνται οι συγκεκριμένοι όροι και οι διατυπώσεις της σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

Η διαθήκη περιέχει διατάξεις σχετικά με τον καθορισμό άμεσου ή έμμεσου κληροδόχου, την κατάτμηση της κληρονομίας, την αποκλήρωση, τον διορισμό εκτελεστή διαθήκης, τις ευθύνες, την ανάκληση κληροδοσίας κλπ.

Οι διατάξεις που αφορούν τη μεταβίβαση της κληρονομίας/περιουσιακών στοιχείων του θανόντος ονομάζονται κληροδοσίες. Η κληροδοσία είτε είναι καθολική είτε γίνεται δυνάμει καθολικού/ειδικού τίτλου. Η καθολική κληροδοσία παρέχει δικαιώματα επί του συνόλου της κληρονομίας, ενώ η κληροδοσία δυνάμει καθολικού τίτλου παρέχει δικαιώματα επί τμήματος της κληρονομίας.

Βλ. άρθρο 1034 και επ. του Αστικού Κώδικα.

2 Πρέπει η διάταξη να καταχωρίζεται, και εάν ναι, πως;

Ο συμβολαιογράφος που επικυρώνει τη διαθήκη υποχρεούται να τη μεταγράψει στο Εθνικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο δωρεών και παροχών (Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor RNNEL), όπου καταχωρίζονται επίσης οι δωρεές.

Βλ. άρθρο 1046 του Αστικού Κώδικα, άρθρο 162 του νόμου αριθ. 36/1995 περί συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφικών εργασιών, όπως έχει αναδημοσιευθεί.

3 Υφίστανται περιορισμοί επί της ελευθερίας διάθεσης αιτία θανάτου (π.χ. νόμιμη μοίρα);

Η νόμιμη μοίρα αποτελεί το τμήμα της κληρονομίας το οποίο δικαιούνται οι αναγκαίοι κληρονόμοι (επιζών σύζυγος, κατιόντες και προνομιούχοι ανιόντες – γονείς του θανόντος), ακόμη και σε περίπτωση που ο θανών έχει εκφράσει διαφορετική βούληση. Η νόμιμη μοίρα την οποία δικαιούται καθένας από τους αναγκαίους κληρονόμους αντιστοιχεί στο 1/2 της εξ αδιαθέτου μερίδας του, εφόσον δεν προβλέπονται κληροδοσίες ή διατάξεις αποκλήρωσης στη διαθήκη.

Βλ. άρθρο 1086 και επ. του Αστικού Κώδικα.

4 Ελλείψει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, ποιος κληρονομεί και τι;

Η κληρονομία περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους, δηλ. στον/στην επιζώντα(-ώσα) σύζυγο και στους συγγενείς του θανόντος, κατά την ακόλουθη σειρά:

κατιόντες – πρώτη τάξη κληρονόμων

ανιόντες και προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς – δεύτερη τάξη κληρονόμων

κοινοί ανιόντες – τρίτη τάξη κληρονόμων

κοινοί εκ πλαγίου συγγενείς – τέταρτη τάξη κληρονόμων

Οι κατιόντες και ανιόντες έχουν κληρονομικό δικαίωμα ανεξαρτήτως του βαθμού συγγένειας με τον θανόντα, ενώ οι εκ πλαγίου συγγενείς κληρονομούν μόνο εφόσον συνδέονται με τον θανόντα με συγγένεια έως τον τέταρτο βαθμό.

Μόνον οι κατιόντες των τέκνων του θανόντος και οι κατιόντες των αδελφών του θανόντος μπορούν να συμμετέχουν στην κληρονομία με δικαίωμα εκπροσώπησης. Στην περίπτωση εκπροσώπησης, η κληρονομία διανέμεται σύμφωνα με τη γονεϊκή ρίζα. Σε περίπτωση που μία ρίζα έχει περισσότερους κλάδους, λαμβάνει χώρα διανομή εντός της ρίζας κατ᾽ ισομοιρία.

Ο/η επιζών(-ώσα) σύζυγος καλείται στην κληρονομία με οποιαδήποτε τάξη νόμιμων κληρονόμων σύμφωνα με τα ακόλουθα μερίδια:

1/4 της κληρονομίας, εφόσον το υπόλοιπο περιέρχεται στους κατιόντες

1/3 της κληρονομίας, εφόσον το υπόλοιπο περιέρχεται στους προνομιούχους ανιόντες και τους προνομιούχους εκ πλαγίου συγγενείς του θανόντος

1/2 της κληρονομίας, εφόσον το υπόλοιπο περιέρχεται είτε στους προνομιούχους ανιόντες είτε στους προνομιούχους εκ πλαγίου συγγενείς του θανόντος

3/4 της κληρονομίας, εφόσον το υπόλοιπο περιέρχεται είτε στους κοινούς ανιόντες είτε στους κοινούς εκ πλαγίου συγγενείς.

Ο/η επιζών(-ώσα) σύζυγος δικαιούται να παραμείνει στη συζυγική κατοικία, ενώ μπορεί επίσης να κληρονομήσει τα οικιακά έπιπλα και τις κοινές οικιακές συσκευές.

Οι κατιόντες, δηλ. τα τέκνα του θανόντος και οι άμεσοι κατιόντες τους, αποκλείουν κάθε άλλον κληρονόμο και καλούνται στην κληρονομία με βάση τον βαθμό συγγένειας με τον θανόντα. Σε περίπτωση που ο/η επιζών(-ώσα) σύζυγος κληρονομεί, οι κατιόντες κληρονομούν σωρευτικά τα 3/4 της κληρονομίας.

Οι προνομιούχοι ανιόντες είναι ο πατέρας και η μητέρα του θανόντος, οι οποίοι κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία.

Οι προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς είναι οι αδελφοί του θανόντος και οι κατιόντες αυτών έως τον τέταρτο βαθμό συγγένειας.

Σε περίπτωση που ο/η επιζών(-ώσα) σύζυγος καλείται στην κληρονομία με προνομιούχους ανιόντες και προνομιούχους εκ πλαγίου συγγενείς, οι κληρονόμοι της δεύτερης τάξης κληρονομούν τα 2/3 της κληρονομίας. Η μερίδα των κληρονόμων της δεύτερης τάξης είναι 1/2 εφόσον υπάρχουν είτε προνομιούχοι ανιόντες είτε προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς, όχι όμως αμφότεροι.

Η κληρονομική μερίδα την οποία δικαιούνται οι προνομιούχοι ανιόντες και οι προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς κατανέμεται σε αυτούς με βάση τον αριθμό των προνομιούχων ανιόντων. Εάν βρίσκεται ένας γονέας εν ζωή, αυτός λαμβάνει μερίδα 1/4 ενώ οι προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς λαμβάνουν τα υπόλοιπα 3/4. Εάν βρίσκονται αμφότεροι οι γονείς εν ζωή, αυτοί λαμβάνουν από κοινού το 1/2, ενώ οι προνομιούχοι εκ πλαγίου συγγενείς δικαιούνται το υπόλοιπο 1/2.

Η κληρονομική μερίδα των προνομιούχων εκ πλαγίου συγγενών κατανέμεται σε αυτούς κατ᾽ ισομοιρία, ενώ εάν αυτοί καλούνται στην κληρονομία με δικαίωμα εκπροσώπησης, αυτή κατανέμεται μεταξύ των γονεϊκών ριζών. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικές εκ πλαγίου συγγένειες, η κληρονομία κατανέμεται κατ᾽ ισομοιρία μεταξύ της μητρικής και πατρικής ρίζας, κατ᾽ εφαρμογή των ανωτέρω κανόνων. Οι εκ πλαγίου συγγενείς οι οποίοι συνδέονται με τον θανόντα με διπλή ρίζα δικαιούνται σωρευτικά μερίδια.

Εφόσον δεν υπάρχουν κληρονόμοι, η κληρονομία είναι σχολάζουσα και περιέρχεται στον δήμο ή την κοινότητα στην οποία βρίσκεται η κληρονομιαία περιουσία κατά τον χρόνο της επαγωγής.

Βλέπε άρθρα 970–983 και άρθρα 1135–1140 του Αστικού Κώδικα.

5 Ποια είναι η αρμόδια αρχή:

5.1 σε υποθέσεις διαδοχής αιτία θανάτου;

Η αρμόδια αρχή για τις μη αμφισβητούμενες κληρονομικές διαδικασίες είναι οι συμβολαιογράφοι, ενώ τα πρωτοδικεία («Judecătorie») είναι αρμόδια σε περίπτωση αμφισβητούμενης κληρονομικής διαδοχής.

Κληρονόμος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στα δικαστήρια, αφού υποβάλει συμβολαιογραφική βεβαίωση ελέγχου του μητρώου κληρονομιών.

Βλ. άρθρο 101 και επ. του νόμου 36/1995, άρθρο 193 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

5.2 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας;

Βλέπε στοιχείο β).

Κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομία εφόσον αναλαμβάνει ρητά τον τίτλο/την ιδιότητα του κληρονόμου. Σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας επέρχεται με πράξη/ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί μόνο πρόσωπο το οποίο κατέχει την ιδιότητα του κληρονόμου (άρθρο 1108 του Αστικού Κώδικα).

Αποποίηση της κληρονομίας λαμβάνει χώρα με σχετική δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή ενώπιον διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής της Ρουμανίας (άρθρο 1120 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα).

Οι δηλώσεις αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας καταχωρίζονται στο Εθνικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο κληρονομικών δικαιωμάτων (Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale RNNEOS)

5.3 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληροδοσίας;

Βλέπε στοιχείο β).

5.4 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης νόμιμης μοίρας;

Βλέπε στοιχείο β).

Μετά την έναρξη της κληρονομικής διαδικασίας, τα κληρονομικά μερίδια τα οποία υπολείπονται της νόμιμης μοίρας μειώνονται με αίτημα των αναγκαίων κληρονόμων, διαδόχων και μη εξασφαλισμένων πιστωτών των αναγκαίων κληρονόμων. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αναγκαίοι κληρονόμοι, η μείωση εφαρμόζεται μόνο εντός των ορίων της νόμιμης μοίρας που αντιστοιχεί στον αιτούντα και αποκλειστικά προς όφελός του. Η μείωση συνεπάγεται την ακυρότητα των κληροδοσιών ή την ακύρωση τυχόν δωρεών.

Βλέπε άρθρα 1092–1097 του Αστικού Κώδικα.

6 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας για την επίλυση κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της περιουσίας και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή)

Η συμβολαιογραφική διαδικασία κληρονομικής διαδοχής επισπεύδεται κατόπιν σχετικού αιτήματος. Το αίτημα καταχωρείται στο αρχείο διαθηκών του συμβολαιογράφου αφού καταχωριστεί στο μητρώο διαθηκών του συμβολαιογραφικού επιμελητηρίου. Ο αρμόδιος συμβολαιογράφος ελέγχει την κατά τόπο αρμοδιότητά του και διατάσσει την κλήση των προσώπων που έχουν κληρονομικό δικαίωμα, ή, όπου υπάρχει διαθήκη, την κλήση του κληροδόχου, του εκτελεστή διαθήκης, του νομίμου εκπροσώπου νομικά ανίκανων κληρονόμων, του εκπροσώπου της εποπτεύουσας αρχής και του εκπροσώπου της δημόσιας διοίκησης (σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας). Ο συμβολαιογράφος ελέγχει την ιδιότητα των κληρονόμων και κληροδόχων, την έκταση των δικαιωμάτων τους και τη σύνθεση της κληρονομιαίας περιουσίας.

Ο αριθμός και η ιδιότητα των κληρονόμων και/ή κληροδόχων αποδεικνύονται με ληξιαρχικές πράξεις, με τη διαθήκη, και με μάρτυρες. Τα περιουσιακά στοιχεία αποδεικνύονται με επίσημα έγγραφα/κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο το οποίο αναγνωρίζεται από τον νόμο.

Βλ. άρθρα 101–118 του νόμου αριθ. 36/1995, όπως έχει αναδημοσιευθεί.

Κληρονόμος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση απευθείας στο αρμόδιο δικαστήριο, υποβάλλοντας συμβολαιογραφική βεβαίωση ελέγχου του μητρώου διαθηκών. Δικαστική διανομή μπορεί να λάβει χώρα με συμφωνία των μερών, άλλως το δικαστήριο πρέπει να ορίσει τα περιουσιακά στοιχεία, τους κληρονόμους, τα κληρονομικά μερίδια και τις απαιτήσεις, τα χρέη και τις υποχρεώσεις των κληρονόμων. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση για τον περιορισμό των πλεοναζόντων μεριδίων και την αναφορά δωρεών. Η διανομή των περιουσιακών στοιχείων γίνεται σε είδος, με τη διαμόρφωση μεριδίων ή με την παραχώρηση του περιουσιακού στοιχείου σε έναν από τους κληρονόμους, υπό τον όρο καταβολής των οφειλόμενων χρηματικών ποσών στους λοιπούς κληρονόμους. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την πώληση της περιουσίας, με τη συναίνεση των μερών ή από υπεύθυνο εκτέλεσης με δημοπράτηση. Το δικαστήριο αποφαίνεται με σχετική διάταξη, τα δε ποσά τα οποία έχουν κατατεθεί από έναν κληρονόμο για τους υπόλοιπους και εκείνα που προκύπτουν από την πώληση διανέμονται από το δικαστήριο.

Βλ. άρθρο 108 του νόμου αριθ. 36/1995 και άρθρο 193 παράγραφος 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να προβεί σε εκκαθάριση των κληρονομικών υποχρεώσεων με την έγκριση όλων των κληρονόμων, καθώς και στην είσπραξη των κληρονομικών απαιτήσεων, σε εξόφληση των χρεών και υποχρεώσεων, σε πώληση ακινήτων i), σε εκτέλεση συγκεκριμένων κληροδοσιών.

Κατά την υποχρεωτική προκαταρκτική διαδικασία, ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό εκκαθάρισης της κληρονομίας, όπου αναφέρονται η κληρονομιαία περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), οι κληρονόμοι και τα αντίστοιχα κληρονομικά μερίδια, καθώς και η συναίνεση των κληρονόμων ως προς τη μέθοδο εκκαθάρισης των υποχρεώσεων, τον διορισμό εκκαθαριστή και την προθεσμία περάτωσης της εκκαθάρισης.

Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις κληρονομικές απαιτήσεις, εξοφλεί τα χρέη και πωλεί τα περιουσιακά στοιχεία. Ο ίδιος καταρτίζει έκθεση προς τον συμβολαιογράφο, όπου αναφέρει τις ενέργειες που έχουν λάβει χώρα για την είσπραξη των απαιτήσεων και τη μέθοδο εξόφλησης των χρεών. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό κληρονόμων, το δε καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης ορίζεται στην κληρονομιαία περιουσία.

Βλ. άρθρα 119–132 του νόμου αριθ. 36/1995 και άρθρο 1114 του Αστικού Κώδικα.

Η διανομή της κληρονομίας μεταξύ των κληρονόμων λαμβάνει χώρα μετά την έκδοση του πιστοποιητικού κληρονόμων, μετά το πέρας της εκκαθάρισης. Διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί να λάβει χώρα οικειοθελώς. Η αναφορά δωρεών αποτελεί την υποχρέωση του/της επιζώντος(-ώσας) συζύγου και των κατιόντων του θανόντος οι οποίοι έχουν κληρονομικό δικαίωμα να επιστρέψουν στην κληρονομία τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δωρηθεί χωρίς να έχουν εξαιρεθεί από την έκθεση.

Εξόφληση υποχρεώσεων. Εξαιρέσεις στη νόμιμη διανομή των κληρονομικών υποχρεώσεων

Οι καθολικοί διάδοχοι και οι διάδοχοι με καθολικό τίτλο υποχρεούνται να συνεισφέρουν στην εξόφληση των κληρονομικών χρεών και των κληρονομικών υποχρεώσεων κατά την αναλογία του κληρονομικού τους μεριδίου.

Οι προσωπικοί πιστωτές των κληρονόμων και κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει τη διανομή της κληρονομίας ή να ασκήσει το δικαίωμα να παρίσταται στην οικειοθελή διανομή ή να παρέμβει στη διανομή. Τα αιτήματα των πιστωτών καταχωρίζονται στο Εθνικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο καταχώρισης φυσικών προσώπων πιστωτών και καταχώρισης ανακοπών κατά της κληρονομικής διανομής (RNNEC – Registrul naţional notarial de evidenţă a creditorilor persoanelor fizice şi a opoziţiilor la efectuarea partajului succesoral).

Καθολικός διάδοχος/ διάδοχος με καθολικό τίτλο, ο οποίος κατέβαλε πλεονάζον τμήμα των κοινών χρεών έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των υπολοίπων, μόνο όμως για το τμήμα των κοινών χρεών που αντιστοιχεί σε κάθε κληρονόμο, ακόμη και εάν είχε υποκατασταθεί στα δικαιώματα των πιστωτών.

Διανομή των περιουσιακών στοιχείων ανιόντων

Οι ανιόντες μπορούν να διανέμουν τα περιουσιακά τους στοιχεία μεταξύ των κατιόντων τους δυνάμει δωρεάς ή διαθήκης. Σε περίπτωση που δεν έχουν συμπεριληφθεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας, τα εξαιρεθέντα περιουσιακά στοιχεία διανέμονται σύμφωνα με τον νόμο.

Βλέπε άρθρα 669–686 και άρθρα 1143–1163 του Αστικού Κώδικα.

7 Πως και πότε καθίσταται ένα πρόσωπο κληρονόμος ή κληροδόχος;

Κληρονομούν τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εν ζωή κατά τον χρόνο έναρξης της κληρονομικής διαδικασίας και/ή έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν δωρεές, έχουν κληρονομικό δικαίωμα, δεν έχουν κηρυχθεί ανάξια, δεν έχουν αποκληρωθεί.

Πρόσωπο το οποίο καλείται σε κληρονομία έχει το δικαίωμα να την αποδεχθεί ή να την αποποιηθεί. Κληροδόχος ο οποίος είναι νόμιμος κληρονόμος μπορεί να διατηρήσει οποιαδήποτε από τις δύο ιδιότητες. Σε περίπτωση που, μολονότι δεν έχει παραβιαστεί η νόμιμη μοίρα, από τη διαθήκη προκύπτει ότι πρόθεση του διαθέτη ήταν να μειωθεί το μερίδιο του νόμιμου κληρονόμου, ο τελευταίος μπορεί να ενεργεί μόνο ως κληροδόχος.

Βλέπε άρθρα 957–963, 987, 989, 993, 1074–1076, 1100 και 1102 του Αστικού Κώδικα.

8 Φέρουν οι κληρονόμοι την ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος, και εάν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, βλέπε σημείο 6.

9 Ποια είναι τα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Το αίτημα μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο συνοδεύεται από το πρωτότυπο έγγραφο/συμβολαιογραφικό αντίγραφο αυτού, ενώ στην περίπτωση δικαστικής απόφασης, από επικυρωμένο αντίγραφο που φέρει την ένδειξη «τελικό». Η μεταγραφή ολοκληρώνεται με την έκδοση πιστοποιητικού από τον υποθηκοφύλακα, εφόσον το έγγραφο πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις: στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου και του ακινήτου συμβολαιογραφικά επικυρωμένη μετάφραση (στην περίπτωση γνήσιου συμβολαιογραφικού εγγράφου, από συμβολαιογράφο της Ρουμανίας) αποσπάσματα από το μητρώο του υποθηκοφυλακείου απόδειξη καταβολής των σχετικών τελών κλπ. Η πρώτη μεταγραφή του ακινήτου στο ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών του κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείου μπορεί να διενεργηθεί και με βάση το πιστοποιητικό κληρονόμων και τα κτηματολογικά έγγραφα.

9.1 Είναι ο διορισμός διαχειριστή κληρονομίας υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση; Εάν είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Οικειοθελής διορισμός

Ο διαθέτης μπορεί να διορίσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως εκτελεστές της διαθήκης. Ο εκτελεστής διαθήκης διαχειρίζεται την κληρονομιαία περιουσία για χρονικό διάστημα έως δύο ετών από την έναρξη της κληρονομικής διαδικασίας. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με δικαστική απόφαση.

Υποχρεωτικός διορισμός

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αποβιώσει πριν από τον διορισμό υπευθύνου εκτέλεσης, δεν μπορεί να επισπευθεί αναγκαστική εκτέλεση, ενώ εάν αποβιώσει μετά την επίσπευσή της, αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί έως την αποδοχή της κληρονομίας ή τον διορισμό κηδεμόνα ή ειδικού κηδεμόνα. Σε περίπτωση που ο πιστωτής ή ο υπεύθυνος εκτέλεσης λάβει γνώση του θανάτου του οφειλέτη, οφείλει να ζητήσει την καταχώρησή του στο αρμόδιο επιμελητήριο συμβολαιογράφων της περιοχής τελευταίας διαμονής του θανόντος, για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού. Το σχετικό πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει εάν έχει διανεμηθεί η κληρονομία και, εφόσον έχει διανεμηθεί, να αναφέρει τους κληρονόμους, καθώς και αν έχει διοριστεί κηδεμόνας της κληρονομίας έως την αποδοχή της.

Εφόσον υπάρχει κίνδυνος πώλησης, απώλειας, αντικατάστασης/καταστροφής των περιουσιακών στοιχείων, ο συμβολαιογράφος σφραγίζει τα περιουσιακά στοιχεία ή τα παραδίδει σε θεματοφύλακα.

Έως την αποδοχή της κληρονομίας, ή σε περίπτωση που ο κληρονόμος είναι άγνωστος, ο συμβολαιογράφος μπορεί να διορίσει ειδικό κηδεμόνα της κληρονομίας προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα του πιθανού κληρονόμου.

Βλέπε άρθρο 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 1117 παράγραφος 3, άρθρο 1136 και άρθρα 1077–1085 του Αστικού Κώδικα.

9.2 Ποιος έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της διάταξης τελευταίας βουλήσεως του θανόντος και/ή να διαχειριστεί την περιουσία;

Ο εκτελεστής διαθήκης, ο εκκαθαριστής, νόμιμος κληρονόμος/κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, διορισμένος θεματοφύλακας / κηδεμόνας (βλ. στοιχείο α).

Ο εκκαθαριστής, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του συμβολαιογράφου, μπορεί να διοριστεί από τον κληρονομούμενο, τους κληρονόμους ή από το δικαστήριο.

Βλ. άρθρο 124 του νόμου αριθ. 36/1995, άρθρο 1117 παράγραφος 3 και άρθρο 1136 του Αστικού Κώδικα.

9.3 Ποιες εξουσίες έχει ο διαχειριστής;

Βλέπε στοιχείο α).

Ο εκτελεστής της διαθήκης σφραγίζει, διενεργεί απογραφή, αιτείται από το δικαστήριο να εγκρίνει την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, εξοφλεί τα χρέη και εισπράττει τις απαιτήσεις της κληρονομίας.

Βλ. άρθρα 1077–1085 του Αστικού Κώδικα και άρθρα 101–132 του νόμου αριθ. 36/1995.

10 Ποια είναι τα τυπικά έγγραφα που εκδίδονται βάσει του εθνικού δικαίου στη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, για να αποδειχθεί η ιδιότητα και τα δικαιώματα των δικαιούχων; Έχουν τα εν λόγω έγγραφα ειδική αποδεικτική ισχύ;

Ο συμβολαιογράφος καταρτίζει τις ενδιάμεσες αιτιολογημένες αναφορές, ενώ μετά το πέρας της κληρονομικής διαδοχής, καταρτίζει την τελική αναφορά δυνάμει της οποίας εκδίδεται το πιστοποιητικό κληρονόμων/κληροδόχων.

Το πιστοποιητικό κληρονόμων περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο ελέγχθηκαν τα δικαιώματα των κληρονόμων και αποδεικνύει την ιδιότητα των κληρονόμων και τα κληρονομικά τους δικαιώματα. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό κληρονομικής κατάστασης, όπου ορίζεται ο αριθμός, η ιδιότητα και η έκταση των κληρονομικών δικαιωμάτων, όχι όμως και η κληρονομιαία περιουσία.

Εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι, η κληρονομία θεωρείται σχολάζουσα και εκδίδεται πιστοποιητικό σχολάζουσας κληρονομίας.

Ο συμβολαιογράφος μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία προκειμένου να συμπληρώσει την αναφορά του με περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχαν παραλειφθεί, οπότε εκδίδει συμπληρωματική πράξη στο πιστοποιητικό κληρονόμων.

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί ζημία μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτημα ακύρωσης του πιστοποιητικού και αναγνώρισης των δικαιωμάτων του. Σε περίπτωση ακύρωσης, ο συμβολαιογράφος εκδίδει νέο πιστοποιητικό κληρονόμων με βάση την οριστική απόφαση του δικαστηρίου.

Με το αίτημα αναγνώρισης κληρονομικού δικαιώματος, οι καθολικοί διάδοχοι/κληρονόμοι με καθολικό τίτλο μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε την αναγνώριση της αντίστοιχης ιδιότητάς τους κατά του προσώπου το οποίο κατέχει περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας χωρίς νόμιμο δικαίωμα.

Στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης κληρονομικής διαδικασίας, τα δικαστήρια εκδίδουν διατάξεις και αποφάσεις. Η απόφαση διανομής έχει συστατικό χαρακτήρα και είναι εκτελεστή μετά την τελεσιδικία της.

Βλ. άρθρα 1130–1134, 1635–1639 του Αστικού Κώδικα και άρθρα 111–118 και επ. του νόμου αριθ. 36/1995.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.