Κληρονομική διαδοχή

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

 

Το δελτίο αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE).

 

1 Πως συντάσσεται η διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη, συνδιαθήκη, κληρονομική σύμβαση);

Το δίκαιο της Σλοβακίας δεν επιτρέπει την κατάρτιση κληρονομικής σύμβασης ούτε τη σύνταξη συνδιαθήκης.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι νόμιμης σύνταξης διαθήκης:

1. Η ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του διαθέτη και ημερομηνία. Διαθήκη η οποία συντάσσεται κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή μαρτύρων.

2. Διαθήκη η οποία συντάσσεται γραπτώς με διαφορετικό τρόπο (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γραφομηχανής ή από τρίτο πρόσωπο) πρέπει να υπογράφεται ενώπιον δύο μαρτύρων, οι οποίοι την υπογράφουν και πιστοποιούν ότι αυτή αποτελεί τη διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Διαθήκη η οποία συντάσσεται κατά τα ανωτέρω πρέπει να φέρει επίσης την ιδιόχειρη υπογραφή του διαθέτη και ημερομηνία.

3. Συμβολαιογραφική διαθήκη. Ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων που διέπουν το περιεχόμενο και τη μορφή αυτού του είδους διαθήκης. Η συμβολαιογραφική διαθήκη καταχωρίζεται στο Κεντρικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο Διαθηκών.

4. Έκτακτη διαθήκη συντάσσεται όταν η κατάσταση της υγείας του διαθέτη δεν είναι καλή ή όταν αυτός δεν βλέπει ή δεν ακούει ή δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η διαθήκη συντάσσεται ενώπιον τριών μαρτύρων. Οι μάρτυρες πιστοποιούν τη διαθήκη υπογράφοντάς την μετά την ακρόαση του περιεχομένου της. Στο έγγραφο προσδιορίζεται το πρόσωπο το οποίο τη συνέταξε και εκείνο το οποίο την ανέγνωσε μεγαλοφώνως, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώθηκε ότι αυτή αποτελεί τη διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη.

Ως μάρτυρες νομιμοποιούνται μόνο πρόσωπα τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν νομιμοποιούνται ως μάρτυρες πρόσωπα τα οποία είναι τυφλά, κωφά ή δεν διαθέτουν ικανότητα ομιλίας, ούτε πρόσωπα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα στην οποία εκφράζεται ο διαθέτης, ούτε οι δικαιούχοι της κληρονομίας.

Προκειμένου η διαθήκη να είναι έγκυρη, πρέπει να αναγράφει την ημέρα, τον μήνα και το έτος σύνταξής της. Εύλογα, σημαντικό τμήμα του περιεχομένου της διαθήκης είναι ο καθορισμός των προσώπων τα οποία θα λάβουν το σύνολο ή αναλογικά μερίδια της κληρονομίας ή συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (ποιος θα λάβει τι).

Εφόσον η διαθήκη έχει συνταχθεί ιδιοχείρως από τον διαθέτη, συνιστάται αυτός να ενημερώνει τους οικείους του σχετικά με τον τόπο φύλαξης της διαθήκης.

Όροι ή αιρέσεις που τυχόν περιέχονται στη διαθήκη δεν έχουν έννομες συνέπειες.

2 Πρέπει η διάταξη να καταχωρίζεται, και εάν ναι, πως;

Οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να καταχωρίζουν αυτεπαγγέλτως τις διαθήκες που συντάσσονται υπό τη μορφή συμβολαιογραφικής πράξης στο Κεντρικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο Διαθηκών το οποίο τηρείται στο Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων. Οι διαθήκες που συντάσσονται σύμφωνα με τα σημεία 1, 2 και 4 ανωτέρω δεν απαιτείται να καταχωρίζονται, όμως με αίτημα του διαθέτη ή άλλου προσώπου μπορούν να κατατεθούν σε συμβολαιογράφο προς φύλαξη. Ο συμβολαιογράφος οφείλει επίσης να καταχωρίζει τη φύλαξη της διαθήκης στο Κεντρικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο Διαθηκών.

3 Υφίστανται περιορισμοί επί της ελευθερίας διάθεσης αιτία θανάτου (π.χ. νόμιμη μοίρα);

Ναι, το άρθρο 479 του νόμου αριθ. 40/1964, δηλαδή του Αστικού Κώδικα (Občiansky zákonník), ορίζει τη νόμιμη μοίρα στην κληρονομία και τους δικαιούχους της νόμιμης μοίρας (οι οποίοι καλούνται «αναγκαίοι κληρονόμοι», neopomenuteľný dedič): «Οι ανήλικοι κατιόντες λαμβάνουν μερίδιο τουλάχιστον ίσο προς το εξ αδιαθέτου μερίδιό τους, οι δε ενήλικοι κατιόντες μερίδιο τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του εξ αδιαθέτου μεριδίου τους. Αν η διαθήκη αντίκειται στην ανωτέρω διάταξη, το σχετικό τμήμα της διαθήκης είναι άκυρο, εκτός εάν οι αντίστοιχοι κληρονόμοι έχουν εξαιρεθεί από την κληρονομία διά της αποκλήρωσης».

4 Ελλείψει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, ποιος κληρονομεί και τι;

Η διαδοχή επέρχεται από τον νόμο (εξ αδιαθέτου διαδοχή), με διαθήκη ή και με τους δύο αυτούς τρόπους. Αν ο διαθέτης δεν έχει συντάξει διαθήκη ή υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στη διαθήκη, επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή με βάση τις τάξεις των κληρονόμων.

1η τάξη

Στην πρώτη τάξη καλούνται τα τέκνα και ο/η σύζυγος του θανόντος, οι οποίοι κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία. Αν κάποιο τέκνο δεν κληρονομεί, το μερίδιό του διανέμεται στα τέκνα αυτού κατ᾽ ισομοιρία. Αν ένα ή όλα τα εν λόγω τέκνα δεν κληρονομούν, υποκαθίστανται από τους κατιόντες τους, οι οποίοι κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία.

Εάν ο κληρονομούμενος δεν είχε κατιόντες ή αυτοί δεν κληρονομούν (π.χ. έχουν όλοι αποποιηθεί την κληρονομία, κανένας δεν έχει κληρονομική ικανότητα, έχουν αποκληρωθεί νομίμως ή δεν λαμβάνονται υπόψη), καλούνται στην κληρονομία οι κληρονόμοι της 2ης τάξης.

2η τάξη

Αν οι κατιόντες του θανόντος δεν κληρονομούν, καλούνται στη δεύτερη τάξη ο/η σύζυγος, οι γονείς του θανόντος και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνοικούσε μαζί του για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τον θάνατό του και το οποίο εκ του λόγου αυτού φρόντιζε την κοινή κατοικία ή ήταν εξαρτημένο από τον θανόντα για τη διατροφή του. Οι κληρονόμοι της δεύτερης τάξης κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία ωστόσο, ο/η σύζυγος λαμβάνει πάντοτε τουλάχιστον το ήμισυ της κληρονομίας.

3η τάξη

Αν δεν κληρονομεί ούτε ο/η σύζυγος ούτε οι γονείς του θανόντος, καλούνται στην τρίτη τάξη και κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία οι αδελφοί του θανόντος και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συνοικούσε μαζί του για τουλάχιστον ένα έτος πριν από τον θάνατό του και το οποίο εκ του λόγου αυτού φρόντιζε την κοινή κατοικία ή ήταν εξαρτημένο από τον θανόντα για τη διατροφή του. Εάν δεν κληρονομούν οι αδελφοί του θανόντος, αυτοί υποκαθίστανται από τα τέκνα τους, τα οποία κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία.

4η τάξη

Αν δεν υπάρχουν κληρονόμοι της τρίτης τάξης, καλούνται αυτοί της τέταρτης τάξης, δηλαδή οι παππούδες και γιαγιάδες του θανόντος, οι οποίοι κληρονομούν κατ᾽ ισομοιρία, ενώ αν δεν κληρονομεί κανείς από αυτούς, κληρονομούν τα τέκνα τους κατ᾽ ισομοιρία.

Εάν δεν υπάρχουν κληρονόμοι, η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο.

5 Ποια είναι η αρμόδια αρχή:

5.1 σε υποθέσεις διαδοχής αιτία θανάτου;

Το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο θανών διατηρούσε τη μόνιμη κατοικία του κατά τον χρόνο του θανάτου του ή, εάν ο θανών δεν είχε τη μόνιμη κατοικία του στη Σλοβακία, το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο θανών διέθετε περιουσιακά στοιχεία και, αν δεν υπάρχει πρωτοδικείο σ’ αυτή την περιοχή, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου απεβίωσε ο θανών. Το πρωτοδικείο διορίζει συμβολαιογράφο ως αρμόδιο για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και για την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης. Οι πράξεις του συμβολαιογράφου έχουν ισχύ δικαστικών πράξεων. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνονται: η λήψη απόφασης για την κίνηση διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, η υποβολή αίτησης παροχής νομικής συνδρομής στο εξωτερικό, η λήψη απόφασης για την απαλλαγή του συμβολαιογράφου ή του προσωπικού του από τα καθήκοντά του, ούτε η λήψη απόφασης περί ανατροπής της απόφασης που αφορά την κληρονομική διαδοχή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι ο θανών είναι ακόμα εν ζωή ή ότι αποσύρθηκε η δήλωση του θανάτου του.

5.2 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας;

Οι κληρονόμοι δηλώνουν προφορικά ενώπιον του συμβολαιογράφου ότι αποδέχονται ή αποποιούνται την κληρονομία, ή υποβάλλουν έγγραφη σχετική δήλωση στο δικαστήριο κληρονομικών διαφορών εντός ενός μηνός από τον χρόνο κοινοποίησης προς τους ίδιους του δικαιώματος αποδοχής/αποποίησης της κληρονομίας και των συνεπειών της σχετικής δήλωσης.

5.3 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληροδοσίας;

Το δίκαιο της Σλοβακίας δεν προβλέπει την κληροδοσία.

5.4 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης νόμιμης μοίρας;

Δεν προβλέπεται ειδική δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της νόμιμης μοίρας. Η διαδικασία είναι ανάλογη με εκείνη της αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας, χωρίς ωστόσο να ισχύει η προθεσμία του ενός μηνός.

6 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας για την επίλυση κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της περιουσίας και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή)

Το ληξιαρχείο κοινοποιεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο τους θανάτους εντός της περιοχής αρμοδιότητάς του. Το δικαστήριο κινεί τη διαδικασία, ενδεχομένως και αυτεπαγγέλτως, εφόσον λάβει γνώση του θανάτου ή της κήρυξης προσώπου ως θανόντος. Καταρχάς, το δικαστήριο διεξάγει έλεγχο στο Κεντρικό Συμβολαιογραφικό Μητρώο Διαθηκών, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο θανών είχε συντάξει διαθήκη, πράξη αποκλήρωσης ή πράξη ανάκλησης οποιασδήποτε εξ αυτών, ή δήλωση επιλογής του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές διατάξεις, και εντοπίζει τον συμβολαιογράφο στον οποίο έχει κατατεθεί το σχετικό έγγραφο. Το δικαστήριο διεξάγει προκαταρκτική έρευνα, προκειμένου να εντοπίσει τους κληρονόμους και το ενεργητικό και παθητικό της κληρονομιαίας περιουσίας και λαμβάνει τυχόν επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της διαδοχής. Δεν απαιτείται η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας σε σχέση με τη διαδοχή, αν το δικαστήριο επιβεβαιώσει ότι η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται σε έναν μόνο κληρονόμο ή, αυτοδικαίως, στο Δημόσιο.

Εάν δεν αμφισβητηθεί η κληρονομική διαδοχή, ο συμβολαιογράφος, ως εντεταλμένος του δικαστηρίου, εκδίδει απόφαση επί της κληρονομικής διαδοχής, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται σε έναν μόνο κληρονόμο
  • η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δημόσιο
  • οι κληρονόμοι έχουν καταρτίσει συμφωνία διανομής της κληρονομίας μεταξύ τους οποιοσδήποτε εκ των δανειστών του θανόντος συμμετέχει στην εν λόγω συμφωνία, εφόσον η απαίτηση του δανειστή αποτελεί μέρος του διακανονισμού
  • οι κληρονόμοι και οι δανειστές του θανόντος έχουν καταρτίσει συμφωνία να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους αν η κληρονομιαία περιουσία είναι υπερχρεωμένη
  • εάν τα μέρη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, ο συμβολαιογράφος πιστοποιεί το μερίδιο κάθε κληρονόμου ή προβαίνει σε διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας αποφασίζοντας τι θα λάβει ο κάθε κληρονόμος
  • ο συμβολαιογράφος δεν εγκρίνει τη συμφωνία διανομής της κληρονομίας και πιστοποιεί το μερίδιο κάθε κληρονόμου ή προβαίνει σε διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας αποφασίζοντας τι θα λάβει ο κάθε κληρονόμος.

Η οριστική απόφαση επί της κληρονομικής διαδοχής είναι το έγγραφο με το οποίο συντελείται η μεταβίβαση της κυριότητας επί της κληρονομιαίας περιουσίας στους κληρονόμους.

Εάν η έκδοση απόφασης επί των κληρονομικών δικαιωμάτων προϋποθέτει την εξακρίβωση αμφισβητούμενων πραγματικών περιστατικών, και αν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, το δικαστήριο ζητεί από τον κληρονόμο το δικαίωμα του οποίου φαίνεται λιγότερο πιθανό να αναγνωριστεί, να ασκήσει αγωγή για τον προσδιορισμό των αμφισβητούμενων πραγματικών περιστατικών. Περαιτέρω, το δικαστήριο καθορίζει προθεσμία για την άσκηση της αγωγής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός.

Αν η κληρονομία είναι υπερχρεωμένη, οι δε κληρονόμοι και δανειστές του θανόντος δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση των χρεών, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εκκαθάριση της κληρονομίας. Με την απόφαση εκκαθάρισης το δικαστήριο διατάσσει τους δανειστές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους εντός ορισμένης προθεσμίας, άλλως εκπίπτουν από τις εν λόγω αξιώσεις.

Το δικαστήριο (ο συμβολαιογράφος ως εντεταλμένος του δικαστηρίου) εκκαθαρίζει την υπερχρεωμένη κληρονομιαία περιουσία διαθέτοντας τα στοιχεία ενεργητικού του κληρονομούμενου σε τιμές αντίστοιχες με εκείνες παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων. Κατά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, ο εντεταλμένος του δικαστηρίου ενεργεί για λογαριασμό των μερών ιδίω ονόματι, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τυχόν ευνοϊκότερες προτάσεις των μερών σχετικά με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων. Ο συμβολαιογράφος καταθέτει το προϊόν της εκκαθάρισης σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει για τον σκοπό αυτόν. Αν κάποια περιουσιακά στοιχεία δεν διατεθούν, περιέρχονται στο Δημόσιο από τον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου.

7 Πως και πότε καθίσταται ένα πρόσωπο κληρονόμος ή κληροδόχος;

Η διαδοχή επέρχεται κατά τον χρόνο θανάτου του κληρονομούμενου. Η απόφαση του συμβολαιογράφου ή η δικαστική απόφαση επί της κληρονομικής διαδοχής έχει μόνον αναγνωριστική ισχύ όσον αφορά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στο παρελθόν. Ωστόσο, η ολική διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί από τον συμβολαιογράφο οριστική απόφαση επί της κληρονομικής διαδοχής ή σχετική δικαστική απόφαση.

Ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό θανάτου, με κοινοποίηση του θανάτου που εκδίδεται από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Σλοβακίας σε περίπτωση θανάτου Σλοβάκου πολίτη στο εξωτερικό, ή με δικαστική απόφαση η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κήρυξη φυσικού προσώπου ως θανόντος στην περίπτωση αφάνειας, όπου ο χρόνος θανάτου προσδιορίζεται με την απόφαση του δικαστηρίου. Τα δικαστήρια της Σλοβακίας είναι αποκλειστικά αρμόδια για την κήρυξη Σλοβάκων πολιτών ως θανόντων. Τα δικαστήρια της Σλοβακίας μπορούν να κηρύξουν αλλοδαπό υπήκοο ως θανόντα, ωστόσο οι έννομες συνέπειες της σχετικής απόφασης ισχύουν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της Σλοβακίας και μόνο για περιουσιακά στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη Σλοβακία.

8 Φέρουν οι κληρονόμοι την ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος, και εάν ναι, υπό ποιους όρους;

Ναι, οι κληρονόμοι ευθύνονται για τα χρέη του θανόντος και για τα εύλογα έξοδα της κηδείας του θανόντος, μόνο όμως έως την αξία του κληρονομικού τους μεριδίου. Η πληρωμή των χρεών του θανόντος δεν βαρύνει την προσωπική περιουσία των κληρονόμων. Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, ευθύνονται για τα έξοδα της κηδείας και για τα χρέη ανάλογα με το μερίδιό τους επί του συνόλου της κληρονομιαίας περιουσίας. Σε περίπτωση υπερχρεωμένης κληρονομίας, οι κληρονόμοι μπορούν να συμφωνήσουν με τους δανειστές την εκχώρηση της περιουσίας για την εξόφληση των χρεών. Η συμφωνία αυτή επικυρώνεται από το δικαστήριο, εφόσον δεν αντίκειται στον νόμο ή στα χρηστά ήθη.

9 Ποια είναι τα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Αρμόδια για τη μεταγραφή ακινήτου στο κτηματολόγιο είναι η τοπική αρχή της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Η τοπική αρχή διενεργεί τη μεταγραφή αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του κυρίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου. Η αίτηση μεταγραφής υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

α) όνομα (εταιρική επωνυμία) και διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (καταστατική έδρα) του αιτούντος

β) την τοπική αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση

γ) δημόσιο έγγραφο ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα επί του ακινήτου

δ) κατάλογο συνημμένων. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση μεταγραφής είναι:

i) δημόσιο έγγραφο ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμα επί του ακινήτου αν πρόκειται για τη μεταγραφή εμπράγματου βάρους που έχει συσταθεί εκ του νόμου, δεν απαιτείται να επισυναφθεί το έγγραφο που πιστοποιεί την απαίτηση

ii) τα αναγνωριστικά στοιχεία του οικοπέδου, αν το δικαίωμα επί του ακινήτου δεν αναγράφεται στον τίτλο

iii) άλλα έγγραφα με αποδεικτική ισχύ για τους σκοπούς της διαδικασίας.

9.1 Είναι ο διορισμός διαχειριστή κληρονομίας υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση; Εάν είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Ο διορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός. Ωστόσο, εάν καταστεί αναγκαίο για λόγους γενικού ή μείζονος συμφέροντος των μερών, το δικαστήριο λαμβάνει αυτεπαγγέλτως επείγοντα μέτρα για τη διασφάλιση της κληρονομιαίας περιουσίας και μπορεί να διορίσει διαχειριστή. Κατά κανόνα διορίζεται διαχειριστής ένας κληρονόμος ή άλλο οικείο πρόσωπο του θανόντος, ή και ένας συμβολαιογράφος –εξαιρουμένου του συμβολαιογράφου που έχει διοριστεί από το δικαστήριο ως αρμόδιος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής.

Ο διαχειριστής που διορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της Σλοβακίας διαφέρει από εκείνον που προβλέπεται στο κοινό δίκαιο.

9.2 Ποιος έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της διάταξης τελευταίας βουλήσεως του θανόντος και/ή να διαχειριστεί την περιουσία;

Η εκτέλεση της διαθήκης ανατίθεται στον συμβολαιογράφο που έχει διοριστεί από το δικαστήριο ως αρμόδιος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής. Οι κληρονόμοι διαχειρίζονται την περιουσία την οποία έχουν κληρονομήσει, όμως, έως ότου περατωθεί η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής, απαιτείται έγκριση του δικαστηρίου για τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας, καθώς και για λοιπές ενέργειες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην καθημερινή διαχείριση της περιουσίας.

9.3 Ποιες εξουσίες έχει ο διαχειριστής;

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, ο διαχειριστής προβαίνει σε κάθε ενέργεια η οποία απαιτείται για τη διατήρηση της κληρονομιαίας περιουσίας εντός των ορίων που τίθενται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο ορίζει το εύρος της εξουσιοδότησης την οποία παρέχει προκειμένου ο διαχειριστής να διατηρήσει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν την κληρονομιαία περιουσία. Ο διαχειριστής ευθύνεται για κάθε ζημία την οποία προκαλεί λόγω παράβασης των καθηκόντων του, όπως αυτά ορίζονται από τον νόμο ή από το δικαστήριο. Μετά το πέρας της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, ο διαχειριστής υποβάλλει τελική έκθεση στους κληρονόμους, το δε δικαστήριο ορίζει την αμοιβή και τα έξοδα που είναι καταβλητέα από τους κληρονόμους στους οποίους περιέρχεται η κληρονομία.

10 Ποια είναι τα τυπικά έγγραφα που εκδίδονται βάσει του εθνικού δικαίου στη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, για να αποδειχθεί η ιδιότητα και τα δικαιώματα των δικαιούχων; Έχουν τα εν λόγω έγγραφα ειδική αποδεικτική ισχύ;

Μετά το πέρας της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, ο συμβολαιογράφος εκδίδει απόφαση επί της κληρονομικής διαδοχής, η οποία έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης. Σε αυτήν αναγράφονται τα ονόματα των κληρονόμων και ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία περιέρχονται στους κληρονόμους και τα αντίστοιχα μερίδια.

Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε κληρονόμου, ο συμβολαιογράφος μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό ομάδας κληρονόμων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής. Το σχετικό έγγραφο πιστοποιεί «γεγονότα τα οποία είναι γνωστά από τον φάκελο» και αποτελεί δημόσιο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τον συμβολαιογράφο που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση της κληρονομικής διαδικασίας, κυρίως προς απόδειξη της κληρονομικής ιδιότητας των κληρονόμων ή άλλων δικαιούχων οι οποίοι αποκτούν δικαιώματα του κληρονομούμενου (π.χ. δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής αποζημίωσης, δικαιώματα μέλους, δικονομική θέση σε εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες κ.λπ.).

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.