Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Κληρονομική διαδοχή

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

 

Το δελτίο αυτό εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της ΕΕ (CNUE).

 

1 Πως συντάσσεται η διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη, συνδιαθήκη, κληρονομική σύμβαση);

Η Ισπανία διαθέτει επτά διαφορετικά νομικά συστήματα αναφορικά με το κληρονομικό δίκαιο. Στα εν λόγω νομικά συστήματα υπάγονται άμεσα οι μη Ισπανοί που κατοικούν σε όσες αυτόνομες κοινότητες έχουν τη δική τους νομοθεσία. Για τους Ισπανούς υπηκόους ισχύει το κριτήριο του στενότερου δεσμού με εδαφική ενότητα (σχέση ενός ατόμου με την εκάστοτε αυτόνομη κοινότητα σύμφωνα με το ισπανικό εσωτερικό δίκαιο) - Άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 650/2012 της 4ης Ιουλίου 2012.

Αναφορικά με τις διατάξεις τελευταίας βούλησης, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των κανόνων που ισχύουν στο πλαίσιο του κοινού αστικού δικαίου σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα του 1889 όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά, ιδιαίτερα με τη δημοσίευση του Ισπανικού Συντάγματος του 1978, και των τοπικών ή ειδικών κανόνων δικαίου στις σχετικές αυτόνομες κοινότητες με εξουσίες στον τομέα του αστικού δικαίου (Γαλικία, Χώρα των Βάσκων, Ναβάρα, Αραγονία, Καταλονία και Βαλεαρίδες Νήσοι).

Στο πλαίσιο του κοινού αστικού δικαίου, ως τίτλος κληρονομικής διαδοχής θεωρείται η διαθήκη καθώς, κατά γενικό κανόνα, η κληρονομική σύμβαση ή η συνδιαθήκη δεν γίνονται αποδεκτές. Η διαθήκη μπορεί να είναι:

-δημόσια, να συντάσσεται δηλαδή ενώπιον συμβολαιογράφου, ο οποίος τη συντάσσει και την καταχωρίζει στο επίσημο αρχείο του. Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος σύνταξης διαθήκης.

-μυστική, δηλαδή διαθήκη που κατατίθεται ενώπιον συμβολαιογράφου χωρίς ο τελευταίος να γνωρίζει το περιεχόμενό της. Έχει πέσει σε αχρηστία.

-Ιδιόγραφη, δηλαδή διαθήκη που συντάσσεται ιδιοχείρως από τον διαθέτη και φέρει την υπογραφή του τελευταίου και ημερομηνία. Δεν συνηθίζεται.

Το κοινό αστικό δίκαιο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763). Μετάφραση του κειμένου αυτού διατίθεται στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα στη διεύθυνση: https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/documentacion-publicaciones/publicaciones/traducciones-derecho-espanol

Τα τοπικά ή ειδικά συστήματα δικαίου (Derechos forales o especiales) έχουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τις διαθήκες σε καθεμία από τις εν λόγω αυτόνομες κοινότητες. Σε κάθε αυτόνομη κοινότητα αναγνωρίζονται διαφορετικές και ειδικότερες έννοιες. Ορισμένες κοινότητες αποδέχονται την έννοια της συνδιαθήκης και της κληρονομικής σύμβασης (pacto sucesorio ή sucesión contractual).

Το κείμενο των συγκεκριμένων κανόνων που ισχύουν στο πλαίσιο των τοπικών ή ειδικών συστημάτων δικαίου δημοσιεύεται στην εξής διεύθυνση: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C

2 Πρέπει η διάταξη να καταχωρίζεται, και εάν ναι, πως;

Οι διαθήκες ενώπιον συμβολαιογράφου καταχωρίζονται, μέσω υποχρεωτικής κοινοποιήσης από τον τελευταίο, στο Γενικό Μητρώο Διαθηκών που τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εάν υπάρχει διαθήκη, το εν λόγω μητρώο υποδεικνύει την ημερομηνία της πλέον πρόσφατης διαθήκης, τις προηγούμενες διαθήκες και τα επίσημα συμβολαιογραφικά αρχεία στα οποία συμπεριλαμβάνεται η εν λόγω διαθήκη. Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι παρέχουν ενημερωμένα στοιχεία για τον συμβολαιογράφο ή το αρχείο όπου μπορεί να εντοπιστεί η διαθήκη εάν ο συμβολαιογράφος που συνέταξε τη διαθήκη δεν ασκεί πλέον το συμβολαιογραφικό επάγγελμα (https://www.notariado.org).

Το κοινό δεν έχει πρόσβαση στο μητρώο. Η πρόσβαση σ’ αυτό είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα που μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν έννομο συμφέρον στην κληρονομική διαδοχή μετά τον θάνατο του διαθέτη, αλλά και στον διαθέτη ενόσω ζει, όπως και στον ειδικό πληρεξούσιό του, ή κατόπιν δικαστικής εντολής σε περίπτωση ανικανότητας.

3 Υφίστανται περιορισμοί επί της ελευθερίας διάθεσης αιτία θανάτου (π.χ. νόμιμη μοίρα);

Σύμφωνα με το ισπανικό κοινό αστικό δίκαιο σε συγκεκριμένους συγγενείς διανέμεται ως νόμιμη μοίρα ένα τμήμα της κληρονομιάς, και συγκεκριμένα του ενεργητικού της, αφότου προστεθεί η αξία της διάθεσης με χαριστική αιτία, συμπεριλαμβανομένων όσων πραγματοποιήθηκαν εν ζωή, και αφαιρεθούν τα χρέη. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, «νόμιμη μοίρα είναι η μερίδα της κληρονομιαίας περιουσίας που δεν μπορεί να διατεθεί από τον διαθέτη, καθώς πρόκειται για μερίδα που επάγεται σύμφωνα με τον νόμο σε ορισμένους κληρονόμους, τους αποκαλούμενους “αναγκαίους κληρονόμους”».

Αναγκαίοι κληρονόμοι είναι:

  • Τα τέκνα και οι κατιόντες τους, ως προς τους γονείς και τους ανιόντες.
  • Απουσία των ως άνω, οι γονείς και οι ανιόντες των τέκνων και των κατιόντων αυτών.
  • Ο/η χήρος/χήρα, κατά τα προβλεπόμενα στον νόμο.

Η νόμιμη μοίρα των τέκνων και των κατιόντων συνίσταται στα δύο τρίτα της κληρονομιαίας περιουσίας του πατέρα και της μητέρας. Ωστόσο, ο πατέρας και η μητέρα μπορούν να διαθέσουν το ένα από τα εν λόγω δύο τρίτα που αποτελούν τη νόμιμη μοίρα ως προσαύξηση (mejora) της κληρονομιάς των τέκνων ή των κατιόντων τους. Το υπόλοιπο ένα τρίτο διανέμεται ελεύθερα. Η νόμιμη μοίρα χαρακτηρίζεται από τη σύσταση δικαιώματος επί του συνόλου της περιουσίας, καθώς πρόκειται καταρχήν για pars bonorum (μερίδα επί των αγαθών), με ορισμένες εξαιρέσεις.

Η νόμιμη μοίρα των ανιόντων συνίσταται στο ήμισυ της κληρονομιαίας περιουσίας, εκτός εάν συμπίπτει με τη νόμιμη μοίρα που αντιστοιχεί στον/στη σύζυγο, οπότε συνίσταται στο ένα τρίτο.

Στον/στη σύζυγο που δεν βρίσκεται σε δικαστικό χωρισμό αντιστοιχεί ως νόμιμη μοίρα η επικαρπία των δύο τρίτων του ενεργητικού της κληρονομιάς, όταν δεν υπάρχουν ανιόντες ή κατιόντες. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχουν κατιόντες, του/της αντιστοιχεί η επικαρπία του ενός από τα δύο τρίτα που αντιστοιχούν στους τελευταίους, κι αν υπάρχουν μόνο ανιόντες η επικαρπία του ημίσεος, που μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά από τους κληρονόμους.

Τα τοπικά ή ειδικά συστήματα δικαίου περιέχουν διάφορους κανόνες με ειδικές διατάξεις σε σχέση με τη νόμιμη μοίρα. Καθένας από αυτούς τους κανόνες πρέπει να εξετάζεται προκειμένου να προσδιοριστούν οι ειδικότερες πτυχές που ρυθμίζονται σε καθεμία από τις εν λόγω αυτόνομες κοινότητες και οι οποίες κυμαίνονται από τη νόμιμη μοίρα τύπου pars bonorum μέχρι τη νόμιμη μοίρα τύπου pars valorum ή μερίδα επί μέρους της αξίας της περιουσίας, το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά και είναι απλό πιστωτικό δικαίωμα, όπως στην Καταλονία, ή επιτάσσει συμβολική νόμιμη μοίρα (στη Ναβάρα) όπου απαιτείται απλώς η προσθήκη ενός τυπικού όρου στη διαθήκη του υπόχρεου σε καταβολή διαθέτη.

4 Ελλείψει διάταξης τελευταίας βουλήσεως, ποιος κληρονομεί και τι;

Πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη ότι η Ισπανία διαθέτει επτά νομικά συστήματα κληρονομικής διαδοχής. Απουσία κληρονόμων εκ διαθήκης, σύμφωνα με το κοινό αστικό δίκαιο, η διανομή της κληρονομιάς γίνεται κατά τάξεις, ως εξής: πρώτον, στους κατιόντες δεύτερον, στους ανιόντες (και στις δύο περιπτώσεις ο/η σύζυγος έχει δικαίωμα επικαρπίας επί του ενός τρίτου ή του ημίσεος της κληρονομιάς, αντίστοιχα) τρίτον, στον/στη σύζυγο που δεν βρίσκεται σε δικαστικό χωρισμό τέταρτον, στους συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού (δηλ. πρώτοι εξάδελφοι/-ες) και πέμπτον, στο δημόσιο.

Τα τοπικά συστήματα δικαίου περιέχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με αυτό το θέμα. Πέρα από τη δυνατότητα κληρονομιάς από συγγενείς, τα τοπικά συστήματα δικαίου αναγνωρίζουν τη δυνατότητα να κληρονομούν τόσο οι αυτόνομες κοινότητες εντός των εδαφικών ορίων τους, όσο και συγκεκριμένα ιδρύματα, υπό τη μορφή και τους όρους που προβλέπονται στους σχετικούς κανόνες.

5 Ποια είναι η αρμόδια αρχή:

5.1 σε υποθέσεις διαδοχής αιτία θανάτου;

Ελλείψει διάταξης τελευταίας βούλησης, οι συμβολαιογράφοι είναι αρμόδιοι να προσδιορίσουν τους νόμιμους κληρονόμους (πιστοποιητικό κληρονομικής διαδοχής).

Εάν ένας από τους ενδιαφερομένους αμφισβητήσει την ιδιότητα του κληρονόμου, τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνει η κληρονομιά ή τη διανομή της κληρονομιάς, αποφασίζει η δικαστική αρχή στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας.

5.2 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας;

Καταρχήν, η αποδοχή και η αποποίηση της κληρονομιάς πραγματοποιείται ενώπιον συμβολαιογράφου. Ρητή αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί επίσης να γίνει μέσω ιδιωτικού εγγράφου, αν και, για αποδεικτικούς σκοπούς και σε περίπτωση κατάλειψης κληρονομιάς, απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικού δημοσίου εγγράφου. Τα παραπάνω με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης παρέμβασης διπλωματικού ή προξενικού υπαλλήλου της Ισπανίας που έχει εξουσίες να ασκεί χρέη συμβολαιογράφου.

Η αποδοχή μπορεί να είναι σιωπηρή, μέσω πράξεων από τις οποίες συνάγεται απαραίτητα η βούληση αποδοχής ή πράξεων τις οποίες το πρόσωπο αυτό δεν θα είχε δικαίωμα να εκτελέσει χωρίς την ιδιότητα του κληρονόμου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον σχετικά με την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς από έναν κληρονόμο μπορεί να δώσει εντολή στον συμβολαιογράφο ώστε ο τελευταίος να τάξει στον εν λόγω κληρονόμο προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς.

Εάν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομιά εις βάρος των πιστωτών του, οι τελευταίοι δύνανται να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους επιτρέψει να αποδεχτούν την εν λόγω κληρονομιά εξ ονόματος του οφειλέτη τους με σκοπό την καταβολή των οφειλών του.

Δεν επιτρέπεται η μερική ή υπό όρους αποδοχή κληρονομιάς. Ωστόσο, μπορεί να γίνει αποδεκτή η κληρονομιά και όχι η κληροδοσία και το αντίστροφο.

5.3 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληροδοσίας;

Ισχύει ό,τι και για την κληρονομιά, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο.

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση από την απαγόρευση μερικής αποδοχής, εάν υπάρχουν διάφορα κληροδοτήματα από χαριστική αιτία (ή όλα με επαχθή αιτία), μπορεί να γίνει αποδεκτό ένα κληροδότημα ανεξάρτητα από τα άλλα. Ο κληροδόχος δεν μπορεί να αποδεχτεί τη μερίδα της κληροδοσίας με χαριστική αιτία και να παραιτηθεί από τη μερίδα με επαχθή αιτία.

5.4 για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης νόμιμης μοίρας;

Δεν δύναται να κατατεθεί δήλωση αποποίησης ή αποδοχής της νόμιμης μοίρας, αλλά η τελευταία λαμβάνεται μέσω κληροδοσίας ή επαγωγής κληρονομίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου απαιτείται δικαστική διαδικασία για τον προσδιορισμό της καταβολής χρηματικού ποσού ή της περιουσίας που πρέπει να συμπεριληφθεί στην κληρονομιά.

Ο Αστικός Κώδικας επιτρέπει την αποποίηση της κληρονομιάς και την αποδοχή της προσαύξησης (mejora) (που είναι ένα από τα δύο τρίτα της νόμιμης μοίρας των κατιόντων).

6 Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας για την επίλυση κληρονομικής διαδοχής βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης της περιουσίας και της διανομής των περιουσιακών στοιχείων (συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το εάν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται αυτεπαγγέλτως από δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή)

Όταν υπάρχει διαθήκη και ο διαθέτης έχει διορίσει εκτελεστή, ο τελευταίος εξουσιοδοτείται να καταβάλει τις δαπάνες για τη κηδεία και τις κληροδοσίες, να συντηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία, να υπερασπίσει την εγκυρότητα της διαθήκης και να μεριμνήσει για την εκτέλεσή της.

Εάν διοριστεί διανομέας (contador-partidor), τότε αυτός είναι αρμόδιος για τη διανομή της κληρονομιάς. Μπορεί να διοριστεί από τον διαθέτη, τους συγκληρονόμους με κοινή συμφωνία ή από τον δικαστικό επιμελητή ή τον συμβολαιογράφο κατόπιν αίτησης των κληρονόμων και των κληροδόχων που αντιπροσωπεύουν το πενήντα τοις εκατό της κληρονομιαίας περιουσίας.

Απουσία διανομέα και διανομής από τον διαθέτη, οι κληρονόμοι μπορούν να διανέμουν την κληρονομιά μεταξύ τους κατά την κρίση τους.

Στην πράξη, τόσο στη μία όσο και στην άλλη περίπτωση, η διανομή και η επαγωγή της κληρονομιάς γίνονται ενώπιον συμβολαιογράφου για αποδεικτικούς σκοπούς και για την καταχώριση των δικαιωμάτων.

Όταν δεν έχει διοριστεί διανομέας, η διανομή εκτελείται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, κατόπιν αιτήματος κληρονόμου. Στην περίπτωση αυτή διορίζεται πραγματογνώμονας για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και διανομέας για τη διανομή της κληρονομιάς. Επίσης, εάν ζητηθεί, μπορεί να συμφωνηθεί προηγουμένως ο διορισμός διαχειριστή και η πραγματοποίηση δικαστικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων. Οι πράξεις διανομής του διανομέα (με τις τροποποιήσεις που μπορεί να επιφέρει το δικαστήριο, εάν ένας κληρονόμος εκφράσει αντίθεση με τις εν λόγω πράξεις) καταχωρίζονται στο μητρώο του συμβολαιογράφου.

7 Πως και πότε καθίσταται ένα πρόσωπο κληρονόμος ή κληροδόχος;

Όσοι καλούνται σε κληρονομιά ή σε κληροδοσία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή σύμφωνα με τη διάταξη τελευταίας βούλησης γίνονται κληρονόμοι ή κληροδόχοι με την αποδοχή της κληρονομιάς ή της κληροδοσίας (βλ. σημείο 5.2). Τα αποτελέσματα της αποδοχής επέρχονται αναδρομικά από τον θάνατο του διαθέτη.

8 Φέρουν οι κληρονόμοι την ευθύνη για τα χρέη του αποθανόντος, και εάν ναι, υπό ποιους όρους;

Σε περίπτωση καθολικής αποδοχής ή αποδοχής χωρίς το ευεργέτημα της απογραφής, ο κληρονόμος ευθύνεται για όλες τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς, όχι μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομιάς αλλά και με την προσωπική περιουσία του.

Σε περίπτωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, ο κληρονόμος υποχρεούται να εξοφλήσει οφειλές και λοιπές υποχρεώσεις της κληρονομιάς μόνο από την κληρονομιαία περιουσία.

9 Ποια είναι τα έγγραφα και/ή οι πληροφορίες που συνήθως απαιτούνται για την καταχώριση ακίνητης περιουσίας;

Η ιδιότητα του κληρονόμου ή του κληροδόχου δεν συνεπάγεται κατ’ αρχήν την καταχώριση της κυριότητας συγκεκριμένων ακινήτων στο κτηματολόγιο, διότι δεν παρέχει εμπράγματο δικαίωμα σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Γεννά μόνο την υποχρέωση προσωρινής καταχώρισης. Οι κληρονόμοι διαθέτουν αναλογικό δικαίωμα επί του γενικού συνόλου της κληρονομιάς. Οι κληροδόχοι διαθέτουν ενοχικό δικαίωμα να απαιτήσουν από τον κληρονόμο την παράδοση των κληροδοτημάτων. Για την ουσιαστική χορήγηση δικαιωμάτων απαιτείται η αποδοχή της κληρονομιάς ή της κληροδοσίας και η επαγωγή των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις (μοναδικός κληρονόμος, μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, κληροδόχος που έχει εξουσιοδοτηθεί να παραλάβει μόνος του την κληροδοσία) δεν χρειάζεται διανομή και επαγωγή κληρονομιάς.

Η καταχώριση ακίνητης περιουσίας απαιτεί δημόσιο έγγραφο αποδοχής της κληρονομιάς και επαγωγής περιουσιακών στοιχείων ενώπιον συμβολαιογράφου ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τη σχετική δικαστική απόφαση. Στην απόφαση αυτή πρέπει να επισυνάπτονται συμπληρωματικά έγγραφα, όπως ο τίτλος κληρονομικής διαδοχής (διαθήκη, δήλωση των κληρονόμων και σύμβαση αποδοχής), πέραν της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και του πιστοποιητικού που εκδίδεται από το Γενικό Μητρώο Διαθηκών. Επίσης, απαιτείται η καταβολή των φόρων κληρονομιάς.

9.1 Είναι ο διορισμός διαχειριστή κληρονομίας υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση; Εάν είναι υποχρεωτικός ή καθίσταται υποχρεωτικός μετά από αίτηση, ποιες είναι οι απαιτούμενες ενέργειες;

Ο διορισμός διαχειριστή (administrador) δεν είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο, ωστόσο μπορεί να συμφωνηθεί κατά τη διαδικασία διανομής της κληρονομίας, υπό ορισμένες συνθήκες.

9.2 Ποιος έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εκτέλεση της διάταξης τελευταίας βουλήσεως του θανόντος και/ή να διαχειριστεί την περιουσία;

Σε περίπτωση που η διαθήκη κατονομάζει συγκεκριμένο πρόσωπο ως εκτελεστή (albacea) (σύμφωνα με το κοινό δίκαιο), το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει τη διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας. (βλ. σημείο 6).

Ο διαθέτης μπορεί επίσης να ορίσει με τη διαθήκη έναν ελεγκτή-διανομέα (contador partidor) για την αποτίμηση της κληρονομιαίας περιουσίας και τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων.

Γενικότερα, τρία είναι τα πρόσωπα που μπορούν να διοριστούν –ο εκτελεστής, ο ελεγκτής-διανομέας και ο διαχειριστής– και όλοι έχουν διαχειριστικές εξουσίες που μπορούν να τροποποιηθούν από τον διαθέτη ή το δικαστήριο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τους ίδιους τους κληρονόμους.

9.3 Ποιες εξουσίες έχει ο διαχειριστής;

Τα κύρια καθήκοντα του διαχειριστή της κληρονομιαίας περιουσίας είναι τα εξής:

  • Εκπροσώπηση της κληρονομιαίας περιουσίας
  • περιοδική απόδοση λογαριασμών
  • Συντήρηση της κληρονομιαίας περιουσίας και οποιεσδήποτε άλλες διαχειριστικές πράξεις ενδέχεται να θεωρηθούν απαραίτητες.

10 Ποια είναι τα τυπικά έγγραφα που εκδίδονται βάσει του εθνικού δικαίου στη διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, για να αποδειχθεί η ιδιότητα και τα δικαιώματα των δικαιούχων; Έχουν τα εν λόγω έγγραφα ειδική αποδεικτική ισχύ;

Η δήλωση των εξ αδιαθέτου κληρονόμων αποτελεί συμβολαιογραφική πράξη που έχει σκοπό να αποδείξει την ιδιότητα του κληρονόμου και το μερίδιο που του αναλογεί.

Η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής και διανομής (καθώς και παράδοσης των κληροδοτημάτων, εφόσον συντρέχει περίπτωση), κατόπιν συμφωνίας των ενδιαφερομένων, συνεπάγεται την κτήση κυριότητας συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς.

Εάν η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής λάβει χώρα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας, η δικαστική απόφαση που εγκρίνει τη διανομή (και επιλύει, εάν συντρέχει περίπτωση, τις διαφωνίες) συνιστά επαρκή τίτλο και θα πρέπει να περιβάλλεται τον προβλεπόμενο από τον νόμο συμβολαιογραφικό τύπο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.