Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pärimine

Holland
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

 

Käesolev teabeleht on koostatud koostöös Euroopa Liidu Notariaatide Nõukoguga.

 

1 Kuidas koostatakse surma puhuks tehtud korraldus (testament, ühine testament, pärimisleping) vara üleminekuks?

Lisaks piiratud arvule erijuhtumitele (tsiviilseadustiku (Burgerlijk Wetboek, BW) artiklid 4:97–107) saab testamendi koostada ainult notariaalse aktiga või omakäeliselt kirjutatud testamendina, mis antakse notari kätte hoiule (BW artikkel 4:94). Kahe või enama testaatori tehtud testamenti ei aktsepteerita (BW artikkel 4:93). Samuti ei aktsepteerita tulevast pärimist käsitlevat lepingut. BW artikli 4:4 lõike 2 kohaselt on kehtetud need lepingud, mille eesmärk on täielikult või osaliselt käsutada veel üleandmata vara.

2 Kas korraldus tuleb registreerida? Kui jah, siis kuidas?

Notar peab registreerima selle teabe testamentide keskregistris (CTR) esimesel tööpäeval pärast testamendi koostamist.

Vt ka http://www.centraaltestamentenregister.nl/. Teave testamendi hoiuleandmise, registreerimise ja otsimise kohta asub ka Euroopa testamendiregistrite võrgustiku (ENRWA) veebisaidil jaotises „Information sheet“: http://www.arert.eu/

3 Kas surma puhuks tehtavatele korraldustele esineb muid piiranguid (nt pärandi sundosa)?

Pärandi sundosale on õigus ainult surnu alanejatel sugulastel (lastel või kui need on juba surnud, siis nende lastel). Abikaasal ega ülenejatel sugulastel ei ole pärandi sundosale õigust. Pärandi sundosa moodustab poole pärandvarast, vt BW artikkel 4:64. Kui alaneja sugulane nõuab oma sundosa sisse, ei käsitata teda enam pärijana, vaid pärija võlausaldajana.

4 Kui surma puhuks ei ole korraldust tehtud, kes pärib siis ja kui palju?

Testamendi puudumisel kohaldatakse eri stsenaariumide suhtes järgmisi põhimõtteid.

Kui surnu ei olnud abielus ja tal ei olnud lapsi, pärivad vanemad, õed ja vennad võrdse osa, kusjuures kumbki vanem pärib alati vähemalt veerandi.

Kui surnu ei olnud abielus, aga tal on lapsed, jagatakse pärandvara võrdselt laste vahel.

Kui surnul on abikaasa, aga mitte lapsi, pärib kogu pärandvara pärandaja üleelanud abikaasa.

Kui surnul on abikaasa ja lapsed, pärivad abikaasa ja lapsed võrdsed osad, aga üleelanud abikaasa omandab pärandvara. Pärandvara likvideeritakse abikaasa nimel. Pärijana on igal lapsel seaduslik õigus esitada rahaline nõue üleelanud abikaasa vastu. Rahaline nõue peab vastama lapse osale pärandvarast. Nõue muutub täitmisele pööratavaks, kui üleelanud abikaasa kuulutatakse pankrotis olevaks, kui tema suhtes kohaldatakse võla restruktureerimist (vt ka füüsilise isiku võlgade restruktureerimise seadus (Wet schuldsanering natuurlijke personen) või kui ta sureb (BW artikkel 4:13).

Abikaasasid ja registreeritud partnereid koheldakse võrdselt.

5 Milline ametiasutus on pädev:

5.1 pärimisasjades?

5.2 võtma vastu pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avaldust?

5.3 võtma vastu annaku vastuvõtmise või sellest loobumise avaldust?

5.4 võtma vastu pärandi sundosa vastuvõtmise või sellest loobumise avaldust?

Pärimisõiguse puhul on Madalmaades pädev asutus notar. Pooltel on vabadus notarit valida, olenemata surnud isiku viimasest elukohast.

Pärijal on kolm valikut. Kui ta soovib pärandi lihtsalt vastu võtta, saab ta seda ilma eriliste vorminõueteta otseselt või kaudselt teha. Pärandi vastuvõtmise tagajärjena on pärijal piiramatu isiklik vastutus pärandvaraga kaasnevate võlgade eest. Pärija saab aga oma vastutust piirata, võttes pärandi sõnaselgelt vastu tingimusel, et pärandvarasse kuuluvad võlad ei ületa pärandvara väärtust. Kui pärija soovib pärandist loobuda või võtab selle vastu tingimusel, et kulud ei ületa pärandvara väärtust, peab ta esitama kohtule avalduse. Viimasel juhul kehtestab kohus pärandi vastuvõtmiseks tähtaja.

Pärandi saab ilma eriliste vorminõueteta vastu võtta või sellest keelduda. Madalmaade õiguse kohaselt ei ole võimalik pärandit osaliselt vastu võtta.

Seadusjärgne pärija saab oma pärandi sundosast loobuda lihtsalt sellega, et ta ei nõua seda. Selleks otstarbeks ei nähta seadusega ette spetsiaalset avaldust. Kui seadusjärgsed pärijad loobuvad oma pärandi sundosast, on võimalik see avaldusse kirja panna.

6 Lühikirjeldus siseriikliku õiguse kohase pärimismenetluse, sealhulgas pärandvara likvideerimise ja pärandvara jagamise kohta (sealhulgas teave selle kohta, kas kohus või muu ametiasutus algatab pärimismenetluse ametiülesande korras).

Enamikul juhtudel, eriti kui on olemas abieluvaraleping või testament, on pärandvara likvideerimiseks kõige sobivam viis notari teenuste kasutamine. Madalmaades saab notari poole pöörduda iga pärija või testamenditäitja. Pooled saavad vabalt notarit valida, olenemata surnud isiku viimasest elukohast. Notar aitab pärijaid pärandvaraga seotud küsimustes. Ta selgitab välja, kes on pärijad, seejärel kontrollib, kas on olemas testament, ning annab kasusaajatele nõu, kas nad peavad pärandi vastu võtma või oleks võimaluse korral parem sellest keelduda. Samuti teeb ta pärandvara inventuuri ja jagamise. Veel võib ta aidata pärijaid nende maksukohustuste täitmisel. Vaid mõnikord tuleb päranduse likvideerimisel mängu kohus. See võib juhtuda siis, kui pärandvara likvideerimine vaidlustatakse või kui üks pärijatest (näiteks kui ta on alaealine) ei saa oma huvide eest seista.

7 Kuidas ja millal saab isikust pärija või annakusaaja?

Madalmaades ei ole kohtumenetlust ette nähtud. On aga olemas üks dokument, pärimistunnistus (Verklaring van Erfrecht), vt BW artikkel 4:188, mille Madalmaade notar (vt BW artiklit 3:31) väljastab kõigile asjaomastele pooltele, nimelt pärijatele. Ka testamenditäitja saab pärimistunnistust paluda. Pärimistunnistuses nimetab notar oma volituste alusel nende isikute nimed, kellel on õigus pärandusele, nende osa pärandusest ja vajaduse korral testamenditäitja nime. Pärimistunnistuse abil saavad pärijad/testamenditäitja tõendada pärandvaraga seotud võlgnikele oma isikut, pääseda juurde pangakonto väljavõtetele jne. Selleks, et anda üle kinnisvara või määrata ühele pärijatest õigus vallasvarale, on vajalik notariaalne akt.

8 Kas pärija pärib ka surnu võlad? Kui jah, siis millistel tingimustel?

Kui pärija on pärandi tingimusteta vastu võtnud, vastutab ta täielikult surnud isiku võlgade eest (BW artikkel 4:182). Kui pärand võetakse vastu tingimusel, et tehakse pärandvara inventuur, vastutab pärija võlgade eest vaid pärandvara ulatuses. Ta ei ole isiklikult vastutav.

9 Milliseid dokumente ja/või millist teavet üldjuhul nõutakse kinnisvara registreerimiseks?

Pärimistunnistuse saab registreerida riigi kinnisvararegistris. Et anda üle kinnisvara ja õigus vallasvarale, on vaja eraldi notariaalset akti.

9.1 Kas pärandi hooldaja määramine on kohustuslik või taotluse korral kohustuslik? Kui see on kohustuslik või taotluse korral kohustuslik, milliseid samme tuleb selleks astuda?

Madalmaade õiguses ei nähta ette pärandvara hooldaja kohustuslikku määramist.

9.2 Kellel on õigus surma puhuks tehtud korraldus täide viia ja/või pärandit hooldada?

Testaatorid saavad oma testamendis määrata testamenditäitja, kes saab pärandvara likvideerida. Kui pärandus võetakse vastu tingimusel, et tehakse inventuur, võib kohus määrata erihooldaja.

9.3 Millised on pärandi hooldaja volitused?

Vastavalt BW artiklile 4:144 on testamendis nimetatud täitjal tavaliselt piiratud volitused. Ta saab pärandit hooldada ja tasuda pärandvaraga seotud võlad. Testaator saab testamenditäitjale anda rohkem õigusi, näiteks õiguse anda pärandvarasse kuuluv vara üle ilma pärijate loata. Kui testamenditäitja on määratud testamendi eritäitjaks (pärandvara likvideerivaks usaldusisikuks), võib ta vara üle anda ja teha kõik pärandvara jagamist puudutavad otsused.

10 Millised dokumendid antakse üldjuhul välja siseriikliku õiguse kohaselt pärimismenetluse jooksul või selle lõpus, tõendades pärandisaajate staatust ja õigusi? Kas neil on konkreetne tõendusjõud?

Pärijad saavad jagamise kohta koostada notariaalse akti kujul dokumendi. See on nõutav juhul, kui pärija on alaealine või piiratud teovõimega (kui on tegemist pankrotivara haldamisega / kohtumenetlusega). Et anda üle kinnisvara või õigus vallasvarale, on Madalmaades vaja notariaalset akti; vt vastus küsimusele 7. Muudel juhtudel ei ole pärandvara jagamise dokumenti vaja. Pärimistunnistus on varade, näiteks pangakontode ja muu vallasvara üleandmiseks piisav.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.