Periminen

Kansalliset perintösäännöt vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä (kuka perii, miten lakiosa määräytyy, miten pesänselvitys hoidetaan, mikä on perillisen vastuu perittävän veloista jne.).

Yleisiä tietoja

Useampaan kuin yhteen maahan liittyvien perintöasioiden käsittely helpottui huomattavasti, kun 4. heinäkuuta 2012 hyväksyttiin uudet EU:n säännöt, joiden ansiosta kansalaisten on helpompi hoitaa kansainvälisen perintöasian oikeudellinen puoli. Uusia sääntöjä sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön.

Asetuksella varmistetaan, että useampaan kuin yhteen maahan liittyvä perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perintöön sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin määräytyvät periaatteessa perinnönjättäjän viimeisen asuinpaikan perusteella. Perinnönjättäjä voi kuitenkin määrätä testamentissa, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on. Kun perintöön, jolla on liittymäkohtia useampaan kuin yhteen maahan, sovelletaan yhtä ja samaa lainsäädäntöä yhden ainoan viranomaisen toimesta, voidaan välttää rinnakkaiset menettelyt ja mahdollisesti ristiriitaiset tuomioistuinten päätökset. Lisäksi näin varmistetaan, että missä tahansa jäsenvaltiossa annetut päätökset tunnustetaan kaikkialla unionissa ilman erityisiä menettelyjä.

Asetuksella otetaan myös käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa. Kun eurooppalainen perintötodistus on annettu, se hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa ilman muita menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen, jjossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet.

- Word Word (245 Kb) fi

- pdf PDF (722 Kb) fi

Euroopan oikeusportaalissa voi täyttää lomakkeen V (Eurooppalainen perintötodistus) ja muuntaa sen pdf-tiedostoksi täällä.

Tanska ja Irlanti eivät osallistu asetuksen soveltamiseen.Tämän seurauksena näiden kahden jäsenvaltion viranomaisten käsittelemiin rajat ylittäviin perintöasioihin sovelletaan edelleen niiden kansallisia sääntöjä.

Perintöverolainsäädäntöä koskevat asiat eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan.

EU:n uusista perintösäännöistä kerrotaan tällä verkkosivustolla.

Voit tutustua haluamasi jäsenvaltion perintölainsäädäntöä ja -menettelyjä koskeviin sivuihin klikkaamalla kyseisen valtion lippua tällä sivulla. Sivut on laatinut Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus) yhteistyössä Euroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.

Notaarien liiton ylläpitämälle sivustolle Successions in Europe on koottu tietoja perintöasioista 22 jäsenvaltiossa (Suomi ei ole mukana).

Tarvitsetko notaaria? Tällä Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnolla voit hakea notaareja eri EU-maista. Palvelua ylläpitää Euroopan komissio yhdessä siihen osallistuvien maiden notaariorganisaatioiden kanssa.

Testamenttien rekisteröintiä koskevissa kansallisissa säännöissä on suuria eroja. Joissakin jäsenvaltioissa testamentintekijän on rekisteröitävä testamenttinsa. Osa jäsenvaltioista sen sijaan suosittelee rekisteröimistä tai edellyttää sitä ainoastaan tietyntyyppisten testamenttien osalta. Kaikissa jäsenvaltioissa ei ole testamenttirekisteriä.

Tietoa siitä, miten testamentin voi rekisteröidä tietyssä jäsenvaltiossa, tai siitä, oliko vainaja tehnyt testamentin, on saatavilla eurooppalaisen testamenttirekisterien verkoston (ENRWA) sivuilla. Tietoa on saatavilla sekä EU-kansalaisille että oikeusalan toimijoille 3–4 kielellä. Tietosivuilla kerrotaan, miten testamentin voi rekisteröidä ja mistä testamentit löytyvät eri jäsenvaltioissa.

Linkkejä

Periminen – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen

Kansalaisen opas : EU:n säännöt helpottavat kansainvälisiä perintöasioita

EU-ADAPT – EU Adapt on tietotekninen väline, jonka tarkoituksena on auttaa rajat ylittäviä perintöasioita hoitavia tuomareita, notaareja ja muita oikeusalan toimijoita lähimmän vastaavan esineoikeuden löytämisessä. Käyttäjä voi syöttää välineeseen i) perimykseen sovellettavan EU-maan lain (Lex Successionis), ii) perimykseen sovellettavan EU-maan lainsäädännön mukaisen esineoikeuden (Rights in Rem) ja iii) sen EU-maan lain, jossa esineoikeuteen vedotaan (Lex Rei Sitae). Väline antaa ohjeita ja ehdottaa vastaavaa esineoikeutta sen EU-maan lainsäädännön mukaisesti, jossa oikeuteen vedotaan.

Testamenttirekisterien yhteenliittämistä koskevan hankkeen yhteydessä selvitettiin mahdollisuuksia tehostaa perintöasioihin liittyviä rajat ylittäviä menettelyjä sähköisten välineiden avulla. Hanke toteutettiin Viron oikeusministeriön johdolla, ja siihen osallistuivat eurooppalainen testamenttirekisterien verkosto, Euroopan unionin notaarien liitto, Viron notaariliitto, Viron rekisteri- ja tietojärjestelmäkeskus sekä Euroopan unionin jäsenvaltiot:

Päivitetty viimeksi: 22/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.