Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Periminen

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Sivu on laadittu yhteistyössä Euroopan unionin notaarien liiton (CNUE) kanssa.

1 Miten kuolemanvaraismääräys (testamentti, yhteinen testamentti, perintösopimus) laaditaan?

Kuolemanvaraismääräys voidaan tehdä oikeusteitse (jos testamenttia ei ole) tai testamentin mukaisesti. Testamentin tekemistä ei vaadita. Jos testamentti kuitenkin laaditaan, testamentintekijä voi laatia sen oikeusalan ammattilaisen avustuksella tai ilman sitä. Lainopillisten neuvojen hankkimista tai lakimiehen osallistumista ei vaadita.

2 Miten kuolemanvaraismääräys rekisteröidään?

Testamentin rekisteröintiä ei vaadita. Pohjois-Irlannin High Court kuitenkin varastoi testamentin maksua vastaan.

Testamentissa annetaan kuolinpesä testamentin toimeenpanijoiden (perittävän henkilökohtaisten edustajien) haltuun. Testamentilla ei siirretä omistusoikeuksia pesän omaisuuseriin.

3 Sovelletaanko kuolemanvaraismääräysten sisältöön rajoituksia (esimerkiksi lakiosa)?

Kyllä, omaisuuteen saattaa liittyä rajoituksia. Esimerkiksi yhteisomistuksessa oleva omaisuus siirtyy automaattisesti eloon jääneille yhteisomistajille (ns. jälkeenelävän oikeus).

4 Jos kuolemanvaraismääräystä ei ole laadittu, kuka perii ja kuinka paljon?

Jos perittävältä ei jäänyt pätevää testamenttia, perintö jaetaan niiden perimyssääntöjen mukaan, jotka on määritelty kuolinpesien hallinnosta Pohjois-Irlannissa vuonna 1955 annetussa laissa (Administration of Estates Act (Northern Ireland) 1955).

5 Mikä on toimivaltainen viranomainen

5.1 perintöasioissa?

5.2 vastaanottamaan perinnön vastaanottamista tai siitä luopumista koskevan ilmoituksen?

5.3 vastaanottamaan testamenttisaannon vastaanottamista tai siitä luopumista koskevan ilmoituksen?

5.4 vastaanottamaan lakiosan vastaanottamista tai siitä luopumista koskevan ilmoituksen?

Perittävän henkilökohtaiset edustajat hoitavat kuolinpesää. He voivat pyytää tuomioistuinta myöntämään heille kuolinpesän edustusoikeuden (probate, jos perittävä jätti testamentin, ja letters of administration, jos testamenttia ei ole). Edustusoikeuden myöntämisellä vahvistetaan heidän valtuutensa kuolinpesän hoitamiseen testamentin tai lakimääräistä perimystä koskevien sääntöjen mukaisesti. Riidat, jotka koskevat perintöoikeutta tai kuolinpesän edustusoikeutta, voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuinmenettelystä säädetään vuonna 1981 annetuissa alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten säännöissä (County Court Rules (NI) 1981) ja vuonna 1980 annetuissa ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen säännöissä (Rules of the Court of Judicature (NI) 1980).

6 Esitelkää lyhyesti kansallisen lainsäädännön mukainen perintöasian ratkaisumenettely, mukaan lukien kuolinpesän purkaminen ja sen omaisuuden jakaminen (kertokaa myös, aloittaako tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen perintöasioita koskevan menettelyn omasta aloitteestaan).

Henkilökohtaisten edustajien velvollisuutena on selvittää, mitä kuolinpesään kuuluu, kerätä perittävän omaisuus pesän haltuun, maksaa pesään kuuluvat velat (mukaan lukien perintövero) ja jakaa jäljelle jäänyt omaisuus perillisille ja testamentinsaajille joko testamentin tai lakimääräistä perimystä koskevien sääntöjen mukaisesti.

7 Miten ja milloin henkilöstä tulee perillinen tai testamentinsaaja?

Perittävän kuolinhetkellä tai, jos perillinen tai testamentinsaaja kuolee pesänselvityksen aikana ja hänen sijaansa tulee muu henkilö, perillisen tai testamentinsaajan kuolinhetkellä.

8 Ovatko perilliset vastuussa perittävän veloista? Millä edellytyksillä?

Eivät. Kuolinpesä vastaa perittävän veloista.

9 Mitä asiakirjoja ja/tai tietoja tavallisesti edellytetään kiinteän omaisuuden rekisteröintiä varten?

Henkilökohtaiset edustajat siirtävät pesänhoidon aikana kiinteän omaisuuden sille, jolle se kuuluu. Kiinteän omaisuuden siirron saanut henkilö voi joutua esittämään kiinteistö- tai lainhuutorekisteriin todisteet kuolinpesän edustusoikeudesta ja kiinteän omaisuuden siirrosta sen mukaisesti kuin määrätään Pohjois-Irlannin kiinteistörekisteristä vuonna 1994 annetuissa säännöissä (the Land Registration Rules (Northern Ireland) 1994) tai Pohjois-Irlannin lainhuutorekisteristä vuonna 1997 annetuissa sännöissä (the Registration of Deeds Regulations (Northern Ireland) 1997).

9.1 Onko jäämistön hoitajan nimittäminen pakollista tai pyynnöstä pakollista? Jos on, miten nimittäminen toteutetaan kummassakin tapauksessa?

Katso vastaus kysymykseen 9.

9.2 Kenellä on oikeus toimeenpanna perittävän kuolemanvaraismääräys ja/tai hallinnoida jäämistöä?

Katso vastaus kysymykseen 9.

9.3 Mitkä valtuudet jäämistön hoitajalla on?

Katso vastaus kysymykseen 9.

10 Mitä edunsaajan aseman ja/tai oikeudet osoittavia asiakirjoja kansallisen lainsäädännön mukaisesti tavallisesti annetaan perintöasioita koskevan menettelyn aikana tai sen päättyessä? Onko niillä todistusvoimaa?

Henkilökohtaiset edustajat hallinnoivat kuolinpesää ja jakavat pesän nettovarat. Jakotapa riippuu varojen luonteesta. Jotkut varat jaetaan esineen hallinnan luovutuksella. Rahat voidaan maksaa sekillä. Kiinteän omaisuuden osalta katso vastaus kysymykseen 9.

 

Tämä verkkosivu on osa Sinun Eurooppasi -sivustoa.

Anna palautetta sisällön hyödyllisyydestä.

Your-Europe

Päivitetty viimeksi: 24/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.