Nasljeđivanje

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

 

Ovaj je informativni članak pripremljen u suradnji s Vijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE).

 

1 Na koji se način može sačiniti raspolaganje imovinom zbog smrti (oporuka, zajednička oporuka, ugovor o nasljeđivanju)?

U nacionalnom zakonodavstvu u načelu nisu predviđene zajedničke oporuke. Bračni drugovi kada sastavljaju svoje oporuke mogu imenovati jedan drugoga kao jedinog nasljednika.

Oporuke se sastavljaju i izvršavaju u skladu s odredbama članka 23. poglavlja 195.

Oporuke moraju biti pisane i mora ih potpisati oporučitelj ili neka druga osoba na zahtjev i u nazočnosti oporučitelja. Potpisivanje se mora odviti u nazočnosti najmanje dvaju svjedoka, koji su istovremeno nazočni, kako bi se oporuka potvrdila i ovjerila u nazočnosti oporučitelja. Ako se oporuka sastoji od više stranica, sve stranice moraju biti potpisane ili parafirane.

2 Treba li ga registrirati i na koji način?

S oporukom se može učiniti sljedeće:

(a) ona se može unijeti u upisnik u pokrajini oporučitelja u skladu s odredbama članka 9. poglavlja 189.

(b) može se čuvati u uredu oporučiteljeva odvjetnika ili

(c) može je čuvati sam oporučitelj ili neka druga osoba koju je odredio u tu svrhu.

3 Postoje li ograničenja slobode raspolaganja imovinom zbog smrti (npr. nužni dio)?

Nužni dio u načelu je obuhvaćen nacionalnim zakonodavstvom kako je uređeno člankom 41. poglavlja 195. Relevantan je i članak 51. poglavlja 195.

Djeca imaju pravo na do 25 % neto vrijednosti ostavine. Ako nema djeteta, već postoji nadživjeli bračni drug ili roditelj (otac ili majka), oni imaju pravo na do 50 % udjela, a u drugim slučajevima moguće je podijeliti cijelu ostavinu.

4 Tko nasljeđuje i koliko u slučaju izostanka raspolaganja imovinom zbog smrti?

Ako nema raspolaganja imovinom nakon smrti, nasljedstvo se prenosi u skladu s odredbama članka 44. i dalje poglavlja 195.

Ako postoje djeca i bračni drug, neto vrijednost nasljeđa dodjeljuje se bračnom drugu i djeci u jednakim dijelovima. Ako nema djece ili potomaka, udio bračnog druga povećava se ovisno o tome postoji li drugi srodnici do četvrtog stupnja. Ako postoje braća i sestre ili roditelji umrle osobe, udio bračnog druga iznosi 50 % neto vrijednosti i ako nema srodnika do četvrtog stupnja, bračni drug ima pravo na ¾ nasljedstva. U svim ostalim slučajevima cijela se ostavina dodjeljuje bračnom drugu.

5 Koje je tijelo nadležno:

5.1 u slučajevima nasljeđivanja?

5.2 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju nasljedstva?

5.3 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju legata?

5.4 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju nužnog dijela nasljedstva?

U svim navedenim slučajevima nadležno je tijelo Okružni sud posljednjeg mjesta prebivališta oporučitelja/umrle osobe.

6 Kratak opis postupka rješavanja nasljedstva sukladno nacionalnom zakonu, uključujući likvidaciju ostavine i raspodjelu imovine (time su uključeni podaci o tomu je li postupak nasljeđivanja pokrenuo sud ili neko drugo nadležno tijelo po službenoj dužnosti)“

Podnošenje zahtjeva

Dostavljanje privremenog oslobođenja koje je odobrio poreznik

Izdavanje akta o koncesiji

Registracija popisa imovine

Otplata dugovanja iz ostavine, uključujući porezne obveze

Podjela ostavine

Registracija završnih financijskih izvještaja

U nacionalnom zakonodavstvu nije predviđeno da sud može pokrenuti ostavinski postupak po službenoj dužnosti.

7 Kada i kako osoba postaje nasljednik ili legatar?

Osoba može postati nasljednik ako je rođak umrle osobe do šestog stupnja srodstva. U članku 44. i dalje poglavlja 195. i prvog i drugog Priloga poglavlju 195. nalaze se odgovarajuće odredbe.

Osoba može postati nasljednik ako joj je oporučitelj oporukom dodijelio ostavinu.

8 Jesu li nasljednici odgovorni za dugove preminuloga i pod kojim uvjetima?

U skladu s nacionalnim zakonodavstvom, nasljednici nisu odgovorni za dugove umrle osobe. Dugovi se plaćaju iz ostavine i ona se dijeli na nasljednike na temelju zakona / oporučne nasljednike tek kada su dugovi otplaćeni (uključujući porezne obveze). U članku 41. točki (b) i članku 42. poglavlja 189. nalazi se odgovarajuća odredba.

9 Koji su dokumenti i/ili informacije potrebne u svrhu registracije nepokretne imovine?

Ako pojam „upis” imovine znači prijenos imovine umrle osobe na nasljednike na temelju zakona / oporučne nasljednike, potrebni su dokumenti sljedeći:

akt o ustupanju

potvrda o plaćanju poreznih obveza koju je izdala porezna uprava i ovlaštenje za prijenos imovine

potvrda o plaćenom porezu na nekretnine / kapitalne dobitke

račun i potvrda o plaćanju komunalnih naknada i naknada za otpadne vode i izjava pod prisegom o podjeli koju daje upravitelj i/ili izvršitelj

svi drugi dokumenti koje traže zemljišnoknjižni odjel i/ili porezna uprava.

9.1 Je li imenovanje upravitelja obvezno ili je obvezno na zahtjev? Koje je korake potrebno poduzeti ako je imenovanje upravitelja obvezno ili obvezno na zahtjev?

Imenovanje upravitelja obvezno je u svrhe podjele ostavine. Imenovanje izvršava sud na zahtjev. Zahtjev za upravljanje podnosi se u skladu s poglavljem 189. uključujući, među ostalim, članke 18., 19., 20., 29., 49. i poglavlje 192. Uz zahtjev se moraju priložiti izjava upravitelja ili izvršitelja pod prisegom, izjava jamca pod prisegom ako je potrebna i jamstvo ako je potrebno. Moraju se priložiti i smrtovnica i potvrda o nasljeđivanju koju izdaje načelnik općine u mjestu u kojem je umrla osoba imala prebivalište te suglasnost nasljednika za imenovanje upravitelja. U svim drugim pogledima slijedi se postupak opisan u pitanju 6.

9.2 Tko je ovlašten za izvršavanje oporuke nakon smrti i/ili upravljanje ostavinom?

Pravo na izvršenje raspolaganja imovinom nakon smrti umrle osobe ima izvršitelj i, ako izvršitelj umre ili nije zainteresiran, pravo ima svatko tko ima pravni interes za ostavinu, na primjer, oporučni nasljednik ili nasljednik na temelju zakona.

9.3 Koje ovlasti ima upravitelj?

Ovlasti upravitelja opisane su u članku 41. poglavlja 189.

10 Koji se dokumenti obično izdaju sukladno nacionalnom zakonu tijekom ili na kraju postupka nasljeđivanja kojima se dokazuju status i prava korisnika? Imaju li ti dokumenti posebnu dokaznu snagu?

Ti su dokumenti akt o ustupanju u kojem su imenovani upravitelj i/ili izvršitelj. Imena korisnika navedena su na zahtjevu za upravljanje i/ili potvrđivanje oporuke i u smrtovnici i potvrdi o nasljeđivanju koje izdaje načelnik općine u mjestu u kojem je umrla osoba imala prebivalište.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 02/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.