Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Nasljeđivanje

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

 

Ovaj je informativni članak pripremljen u suradnji s Vijećem javnih bilježnika Europske unije (CNUE).

 

1 Na koji se način može sačiniti raspolaganje imovinom zbog smrti (oporuka, zajednička oporuka, ugovor o nasljeđivanju)?

Izjavu o raspolaganju imovinom sastavljaju oporučitelj ili oporučitelji. Nije obvezno tražiti pravni savjet ili uključiti pravnog stručnjaka.

2 Treba li ga registrirati i na koji način?

Oporuka se ne mora registrirati.

3 Postoje li ograničenja slobode raspolaganja imovinom zbog smrti (npr. nužni dio)?

Ne, ali članovi obitelji i osobe koje je ostavitelj imenovao mogu od suda zatražiti dodjelu financijskih sredstava iz ostavine u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju (Zbrinjavanje obitelji i ovisnih članova) iz 1975.

4 Tko nasljeđuje i koliko u slučaju izostanka raspolaganja imovinom zbog smrti?

Valjanom oporukom se ovlast za raspolaganje ostaviteljevom ostavinom daje izvršiteljima oporuke (osobnim zastupnicima) ostavitelja nakon njegove smrti. Na temelju oporuke imovinom ne raspolažu nasljednici.

Ako ili u mjeri u kojoj ostavitelj ne ostavi valjanu oporuku, ostavina se dijeli u skladu s pravilima koja se primjenjuju u slučaju da je ostavitelj umro bez oporuke i koja su navedena u Zakonu o raspolaganju ostavinom iz 1925. (kako je izmijenjen).

5 Koje je tijelo nadležno:

5.1 u slučajevima nasljeđivanja?

5.2 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju nasljedstva?

5.3 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju legata?

5.4 za primanje izjave o odricanju ili prihvaćanju nužnog dijela nasljedstva?

Za raspolaganje ostaviteljevom ostavinom ovlašteni su njegovi osobni zastupnici, koji mogu primiti izjave o odricanju od ostavine ili o prihvatu ostavine. Oni mogu od suda zatražiti ovlaštenje za zastupanje (sudska ovjera oporuke i pismo imenovanja ako nema oporuke). Ovlaštenjem će se potvrditi njihovo pravo upravljanja imovinom u skladu s oporukom ili pravilima koja se primjenjuju ako nema oporuke. Sporovi u vezi s pravom na nasljeđivanje ili ovlaštenjem mogu se uputiti sudu. Sudski postupci vode se u skladu s Pravilima za sudsku ovjeru nespornih oporuka ili Pravilima građanskog postupka.

6 Kratak opis postupka rješavanja nasljedstva sukladno nacionalnom zakonu, uključujući likvidaciju ostavine i raspodjelu imovine (time su uključeni podaci o tomu je li postupak nasljeđivanja pokrenuo sud ili neko drugo nadležno tijelo po službenoj dužnosti)“

Osobni zastupnici odgovorni su utvrditi i prikupiti ostaviteljevu imovinu u ostavini, platiti njegova dugovanja (uključujući porez na nasljedstvo) i raspodijeliti preostalu ostavinu korisnicima u skladu s oporukom ili pravilima koja se primjenjuju u slučaju da nema oporuke.

7 Kada i kako osoba postaje nasljednik ili legatar?

Oporučitelj može u valjanoj oporuci navesti nasljednike koji će naslijediti ostavinu. Ako nema valjane oporuke nasljednici se utvrđuju pravilima koja se primjenjuju u slučaju da nema oporuke. Nasljednici stječu pravo nasljeđivanja u trenutku ostaviteljeve smrti ili, ako je riječ o nasljednicima koji su to pravo stekli smrću jednog od nasljednika tijekom podjele imovine, smrću osobe koja je prethodno imala nasljedno pravo.

8 Jesu li nasljednici odgovorni za dugove preminuloga i pod kojim uvjetima?

Ne. Odgovara se ostaviteljevom ostavinom.

9 Koji su dokumenti i/ili informacije potrebne u svrhu registracije nepokretne imovine?

Kako je navedeno u odgovoru na pitanje 5., za raspolaganje ostaviteljevom imovinom ovlašteni su njegovi osobni zastupnici. U postupku upravljanja ostavinom osobni zastupnici prenijet će nepokretnu imovinu na korisnika s nasljednim pravom. Korisnik će dostaviti dokaz o ovlaštenju za zastupanje i prijenosu u zemljišne knjige u skladu s primjenjivim pravilima o upisu u zemljišne knjige.

9.1 Je li imenovanje upravitelja obvezno ili je obvezno na zahtjev? Koje je korake potrebno poduzeti ako je imenovanje upravitelja obvezno ili obvezno na zahtjev?

Vidjeti odgovor na pitanje 9.

9.2 Tko je ovlašten za izvršavanje oporuke nakon smrti i/ili upravljanje ostavinom?

Vidjeti odgovor na pitanje 9.

9.3 Koje ovlasti ima upravitelj?

Vidjeti odgovor na pitanje 9.

10 Koji se dokumenti obično izdaju sukladno nacionalnom zakonu tijekom ili na kraju postupka nasljeđivanja kojima se dokazuju status i prava korisnika? Imaju li ti dokumenti posebnu dokaznu snagu?

Osobni zastupnici upravljaju ostavinom i raspodjeljuju neto imovinu. Oblik prijenosa imovine ovisit će o prirodi imovine. Neka se roba može isporučiti posjedovanjem. Novac se može isplatiti čekom. Vidjeti pitanje 9. o zemljištu.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 31/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.