Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Paveldėjimas

Anglija ir Velsas
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

 

Ši informacijos suvestinė parengta kartu su ES notariatų taryba (CNUE).


1 Kaip išdėstoma paskutinė valia dėl turto palikimo (testamentu, bendruoju testamentu, paveldėjimo susitarimu)?

Testamentą sudaro testatorius arba testatoriai. Teisinė konsultacija arba praktikuojančio teisininko dalyvavimas nebūtini.

2 Ar paskutinė valia turi būti registruojama, ir jeigu taip, kokiu būdu?

Reikalavimo įregistruoti testamentą nėra.

3 Ar taikomi laisvės išreikšti paskutinę valią dėl turto palikimo apribojimai (pvz., privalomoji palikimo dalis)?

Ne, tačiau pagal 1975 m. Paveldėjimo (šeimos ir išlaikytinių išlaikymas) įstatymą konkretūs šeimos nariai ir asmenys, kuriuos išlaikė palikėjas, gali kreiptis į teismą prašydami priteisti piniginę išmoką, kuri mokama iš palikimo.

4 Jei paskutinė valia dėl turto palikimo neišreikšta, kas yra paveldėtojas ir kiek turto paveldi?

Galiojančiu testamentu palikėjo palikimas jo mirties metu pereina palikėjo testamento vykdytojams (asmeniniams atstovams). Testamentu nesuteikiama paveldėtojams teisė disponuoti turtu.

Jeigu palikėjas nesudaro galiojančio testamento arba tiek, kiek paveldimas turtas neaptartas testamente, palikimas padalijamas vadovaujantis 1925 m. Turto administravimo įstatyme (su pakeitimais) nustatytomis paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis.

5 Kokia institucija kompetentinga:

5.1 spręsti paveldėjimo klausimus?

5.2 priimti pareiškimą dėl paveldėjimo atsisakymo arba priėmimo?

5.3 priimti pareiškimą dėl testamentinės išskirtinės priėmimo arba atsisakymo?

5.4 priimti pareiškimą dėl privalomosios palikimo dalies priėmimo arba atsisakymo?

Palikėjo palikimas pereina jo asmeniniams atstovams, kuriems gali būti teikiami pareiškimai dėl palikimo atsisakymo arba priėmimo. Jie gali kreiptis į teismą prašydami nustatyti paveldėjimą atstovavimo teise (paveldėjimo teisės liudijimas, jeigu paveldima pagal testamentą, ir palikimo administravimo įgaliojimai, jeigu paveldima pagal įstatymą). Paveldint atstovavimo teise patvirtinami jų įgaliojimai tvarkyti palikimą vadovaujantis atitinkamai testamentu arba paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis. Ginčus dėl paveldėjimo teisės arba paveldėjimo atstovavimo teise nustatymo galima perduoti spręsti teismui. Bylos teisme nagrinėjamos pagal Ne ginčo teisenos dėl paveldėjimo taisykles arba Civilinio proceso taisykles.

6 Trumpai aprašykite nacionalinės teisės procedūrą, pagal kurią sprendžiami paveldėjimo klausimai, įskaitant turto realizavimo ir padalijimo klausimus (taip pat nurodykite, ar paveldėjimo procedūrą turi pradėti teismas ar kita kompetentinga institucija, ar ji pradedama automatiškai).

Asmeniniai atstovai turi pareigą nustatyti ir surasti palikėjo palikimo turtą, sumokėti palikėjo skolas (įskaitant paveldėjimo mokestį) ir, vadovaudamiesi testamentu arba paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis, padalyti likusią palikimo dalį paveldėtojams.

7 Kaip ir kada asmuo tampa įpėdiniu ir testamentinės išskirtinės gavėju?

Testatorius gali nurodyti paveldėtojus, kurie paveldės palikimą, sudarydamas galiojantį testamentą. Nesant galiojančio testamento paveldėtojai nustatomi pagal paveldėjimo pagal įstatymą taisykles. Teisė paveldėti palikėjo turtą įgyjama po jo mirties arba jeigu teisėti paveldėtojai miršta administruojant palikimą, teisė paveldėti turtą įgyjama po jų mirties.

8 Ar įpėdiniai atsako už mirusiojo skolas, ir jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kreditorių reikalavimai patenkinami iš palikėjo palikimo.

9 Kokių dokumentų ir (arba) informacijos paprastai reikalaujama registruojant nekilnojamąjį turtą?

Kaip nurodyta atsakyme į 5 klausimą, palikėjo palikimas pereina jo asmeniniams atstovams. Palikimą administruojantys asmeniniai atstovai perduoda nekilnojamąjį turtą paveldėtojui, kuris turi teisę jį gauti. Pagal atitinkamas Žemės kadastro taisykles paveldėtojas pateikia Žemės kadastrui paveldėjimo atstovavimo teise ir palikimo perėjimo teisės įrodymus.

9.1 Ar administratorius skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius? Jei jis skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius, kokių veiksmų tam reikia imtis?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

9.2 Kas įgaliotas vykdyti mirusiojo paskutinę valią ir (arba) administruoti turtą?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

9.3 Kokie yra administratorių įgaliojimai?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

10 Kokie dokumentai vykdant paveldėjimo procedūrą ar ją užbaigus pagal nacionalinę teisę paprastai išduodami paveldėtojų statusui ir teisėms patvirtinti? Ar jie turi konkrečią įrodomąją galią?

Asmeniniai atstovai administruoja palikimą ir padalija grynąjį turtą. Turto perdavimo forma priklauso nuo turto pobūdžio. Kai kurie daiktai gali būti perduodami fiziškai. Pinigus galima sumokėti išrašant čekį. Dėl žemės žr. 9 klausimą.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 31/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.