Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglų.
Swipe to change

Paveldėjimas

Nyderlandai
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

 

Ši informacijos suvestinė parengta kartu su ES notariatų taryba (CNUE).

 

1 Kaip išdėstoma paskutinė valia dėl turto palikimo (testamentu, bendruoju testamentu, paveldėjimo susitarimu)?

Išskyrus tam tikrą ribotą išimčių skaičių (Civilinio kodekso (Burgerlijk Wetboek) 4:97–107 straipsniai), galioja tik notaro sudaryti arba ranka surašyti ir notarui perduoti saugoti testamentai (BW 4:94 straipsnis). Jei testamentą sudaro du ar daugiau testatorių, testamentas negalioja (BE 4:93 straipsnis). Susitarimas dėl būsimo paveldėjimo taip pat nėra priimtinas. Pagal BW 4:4 straipsnio 2 dalį susitarimai, kuriais ketinama visiškai ar iš dalies atsisakyti dar neperėjusio palikimo, negalioja.

2 Ar paskutinė valia turi būti registruojama, ir jeigu taip, kokiu būdu?

Testamentą sudaręs notaras privalo jį įregistruoti kitą darbo dieną Centriniame testamentų registre (CTR).

Taip pat žr. http://www.centraaltestamentenregister.nl. Informacija apie testamento saugojimą, registraciją ir paiešką taip pat prieinama Europos testamentų registro asociacijos (ENRWA) svetainės skiltyje „Informacijos suvestinė“: http://www.arert.eu

3 Ar taikomi laisvės išreikšti paskutinę valią dėl turto palikimo apribojimai (pvz., privalomoji palikimo dalis)?

Teisę į privalomąją palikimo dalį turi tik mirusiojo palikuonys (vaikai arba, jeigu vaikai mirė anksčiau, jų vaikai). Teisės į privalomąją palikimo dalį neturi nei sutuoktinis, nei aukštutinės linijos giminaičiai. Privalomoji palikimo dalis sudaro pusę palikimo, žr. BW 4:64 straipsnį. Jei žemutinės linijos giminaitis remiasi savo teise į privalomąją palikimo dalį, jis bus laikomas ne įpėdiniu, bet kreditoriumi.

4 Jei paskutinė valia dėl turto palikimo neišreikšta, kas yra paveldėtojas ir kiek turto paveldi?

Jei testamento nėra, įvairiems scenarijams taikomi toliau nurodyti principai.

Jeigu mirusysis nebuvo susituokęs ir neturėjo vaikų, iš esmės lygiomis dalimis paveldi tėvai, broliai ir seserys, o kiekvienas iš tėvų visada paveldi ne mažiau nei ketvirtadalį palikimo.

Jei mirusysis nebuvo susituokęs, bet turi vaikų, palikimas lygiomis dalimis padalijamas vaikams.

Jeigu mirusįjį, kuris neturėjo vaikų, pergyvena jo sutuoktinis, jis paveldi visą palikimą.

Jeigu mirusysis turi sutuoktinį ir vaikų, vaikai ir sutuoktinis paveldi lygiomis dalimis, tačiau pergyvenęs sutuoktinis pagal įstatymą įgyja palikimą sudarantį turtą. Palikimas likviduojamas sutuoktinio vardu. Kiekvienas vaikas, veikdamas kaip įpėdinis, turi teisę pareikšti pergyvenusiam sutuoktiniui piniginį reikalavimą. Piniginis reikalavimas yra susijęs su vaiko palikimo dalimi. Šis reikalavimas tampa vykdytinas, jei paskelbiamas pergyvenusio sutuoktinio bankrotas arba jam taikoma skolų restruktūrizavimo procedūra (taip pat žr. Fizinių asmenų skolų restruktūrizavimo įstatymą (Wet schuldsanering natuurlijke personen), arba jis miršta (BW 4:13 straipsnis).

Susituokusių sutuoktinių ir registruotų partnerių statusas yra vienodas.

5 Kokia institucija kompetentinga:

5.1 spręsti paveldėjimo klausimus?

5.2 priimti pareiškimą dėl paveldėjimo atsisakymo arba priėmimo?

5.3 priimti pareiškimą dėl testamentinės išskirtinės priėmimo arba atsisakymo?

5.4 priimti pareiškimą dėl privalomosios palikimo dalies priėmimo arba atsisakymo?

Kompetenciją spręsti paveldėjimo klausimus Nyderlanduose turi notaras. Šalys gali laisvai pasirinkti notarą, nepaisydamos mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos.

Įpėdinis turi tris galimybes. Jeigu įpėdinis paprasčiausiai nori priimti palikimą, jis tai gali padaryti numanomai arba aiškiai nesilaikydamas kokių nors konkrečių formalumų. Palikimo priėmimo pasekmė yra ta, kad įpėdinis prisiima neribotą asmeninę atsakomybę už palikimo skolas. Tačiau įpėdinis gali apriboti savo atsakomybę aiškiai priimdamas palikimą su sąlyga, kad palikimo skolos neviršija palikimo turto. Jeigu įpėdinis nori atsisakyti palikimo arba sutinka jį priimti su sąlyga, kad mokesčiai neviršija palikimo, jis privalo pateikti teismui paveldėjimo teisės liudijimą. Pastaruoju atveju teismas nustato terminą, per kurį turi būti priimamas palikimas.

Testamentinės išskirtinės gali būti priimamos arba atsisakoma jas priimti be kokių nors konkrečių formalumų. Pagal Nyderlandų teisę testamentinės išskirtinės negalima priimti su išlygomis.

Įpėdinis pagal įstatymą gali atsisakyti savo teisės į privalomąją palikimo dalį paprasčiausiai jos nepareikalaudamas. Įstatyme nenumatyta, kad šiuo tikslu reiktų išduoti kokį nors konkretų liudijimą. Jeigu įpėdiniai pagal įstatymą atsisako savo teisės į privalomąją palikimo dalį, tai galima patvirtinti išduodant liudijimą.

6 Trumpai aprašykite nacionalinės teisės procedūrą, pagal kurią sprendžiami paveldėjimo klausimai, įskaitant turto realizavimo ir padalijimo klausimus (taip pat nurodykite, ar paveldėjimo procedūrą turi pradėti teismas ar kita kompetentinga institucija, ar ji pradedama automatiškai).

Dažniausiai naudojimasis notaro paslaugomis, ypač tais atvejais, kai yra sudaryta vedybų sutartis arba testamentas, yra tinkamiausias būdas palikimui likviduoti. Į Nyderlandų notarą gali kreiptis kiekvienas iš įpėdinių arba testamento vykdytojas. Šalys gali laisvai pasirinkti notarą, nepaisydamos mirusiojo paskutinės gyvenamosios vietos. Notaras padeda įpėdiniams pasidalyti palikimą. Jis nustato asmenis, kurie turi įpėdinio statusą, tuomet patikrina, ar yra sudarytas testamentas, ir pataria palikimo gavėjams, ar jie privalo priimti palikimą, ar galbūt geriau būtų jo atsisakyti. Notaras taip pat sudaro palikimo apyrašą ir nustato jo paskirstymo tvarką. Notaras taip pat gali padėti įpėdiniams įvykdyti mokestines prievoles. Likviduojant palikimą teismas dalyvauja tik keliais atvejais. Taip gali atsitikti, jeigu palikimo likvidavimas ginčijamas arba jeigu vienas iš įpėdinių (pvz., jeigu jis yra nepilnametis) negali apginti savo interesų.

7 Kaip ir kada asmuo tampa įpėdiniu ir testamentinės išskirtinės gavėju?

Nyderlanduose nėra jokių nuostatų dėl teismo procedūros. Tačiau yra dokumentas, t. y. paveldėjimo teisės liudijimas (Verklaring van Erfrecht), žr. BW 4:188 straipsnį, kurį išduoda Nyderlandų notaras (žr. BW 3:31 straipsnį) visoms suinteresuotoms šalims, t. y. įpėdiniams. Testamento vykdytojas taip pat gali prašyti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. Paveldėjimo teisės liudijime notaras, remdamasis jam suteiktais įgaliojimais, įvardija asmenis, kurie turi teisę į palikimą, jų palikimo dalį ir, jei taikytina, testamento vykdytojo vardą ir pavardę. Remdamiesi paveldėjimo teisės liudijimu, įpėdiniai ir (arba) testamento vykdytojas gali nurodyti savo tapatybę palikimo skolininkams ir galės gauti informaciją apie likučius bankuose ir pan. Notarinis potvarkis yra būtinas norint vienam iš įpėdinių perduoti nekilnojamąjį turtą arba su nekilnojamuoju turtu susijusią teisę.

8 Ar įpėdiniai atsako už mirusiojo skolas, ir jei taip, kokiomis sąlygomis?

Jeigu įpėdinis besąlygiškai priėmė palikimą, jis visiškai atsako už mirusiojo skolas (BW 4:182 straipsnis). Jeigu palikimas priimamas tik sudarius apyrašą, įpėdinis už skolas atsako tik paveldėto palikimo turtu. Jam negalioja asmeninė atsakomybė.

9 Kokių dokumentų ir (arba) informacijos paprastai reikalaujama registruojant nekilnojamąjį turtą?

Paveldėjimo teisės liudijimas gali būti įregistruotas viešame nekilnojamojo turto registre. Atskiras notarinis aktas būtinas dėl teisės į nekilnojamąjį turtą arba su nekilnojamuoju turtu susijusių teisių perdavimo.

Ar administratorius skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius? Jei jis skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius, kokių veiksmų tam reikia imtis?

Nyderlandų teisėje nenustatyta privaloma palikimo administratoriaus paskyrimo tvarka.

9.1 Kas įgaliotas vykdyti mirusiojo paskutinę valią ir (arba) administruoti turtą?

Testatorius gali paskirti savo testamento vykdytoją, kuris gali likviduoti palikimą. Jeigu palikimas priimamas pagal apyrašą, teismas gali paskirti specialų administratorių.

9.2 Kokie yra administratorių įgaliojimai?

Testamente nurodytas testamento vykdytojas paprastai kalbant turi ribotas galias pagal BW 4:144 straipsnį. Jis gali administruoti palikimą ir grąžinti palikimo skolas. Testatoriai gali suteikti testamento vykdytojui daugiau teisių, pvz., perduoti palikimo daiktus be įpėdinių leidimo. Jeigu testamento vykdytojui suteikiamas specialaus vykdytojo statusas (palikimo likvidavimo patikėtinis), jis gali perduoti daiktus ir priimti visus sprendimus dėl palikimo padalijimo.

10 Kokie dokumentai vykdant paveldėjimo procedūrą ar ją užbaigus pagal nacionalinę teisę paprastai išduodami paveldėtojų statusui ir teisėms patvirtinti? Ar jie turi konkrečią įrodomąją galią?

Įpėdiniai gali sudaryti dokumentą dėl palikimo paskirstymo, kurį tvirtina notaras. To reikalaujama tais atvejais, kai įpėdinis yra neveiksnus (dėl nepilnametystės arba likvidavimo / teisminio administravimo). Notarinis aktas yra būtinas norint Nyderlanduose perduoti nekilnojamąjį turtą arba su nekilnojamuoju turtu susijusias teises, žr. atsakymą į 7 klausimą. Visais kitais atvejais palikimo paskirstymo dokumento priimti nereikia. Paveldėjimo teisės pažymėjimo pakanka daiktams, pvz., banko sąskaitoms ir kitam kilnojamajam turtui perduoti.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.