Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Paveldėjimas

Šiaurės Airija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

 

Ši informacijos suvestinė parengta kartu su ES notariatų taryba (CNUE).

1 Kaip išdėstoma paskutinė valia dėl turto palikimo (testamentu, bendruoju testamentu, paveldėjimo susitarimu)?

Palikėjo turtas gali būti paveldimas po jo mirties pagal įstatymą (jeigu nėra testamento) arba pagal testamentą. Reikalavimo sudaryti testamentą nėra. Vis dėlto, jeigu testamentas sudaromas, testatorius gali jį sudaryti padedamas praktikuojančio teisininko arba jo pagalbos. Teisinė konsultacija arba praktikuojančio teisininko dalyvavimas nebūtini.

2 Ar paskutinė valia turi būti registruojama, ir jeigu taip, kokiu būdu?

Reikalavimo įregistruoti testamentą nėra. Tačiau Šiaurės Airijos Aukštasis teismas už mokestį priima saugoti testamentus.

Testamentu palikėjo palikimas jo mirties metu pereina palikėjo testamento vykdytojams (asmeniniams atstovams). Testamentu nesuteikiama teisė disponuoti turtu.

3 Ar taikomi laisvės išreikšti paskutinę valią dėl turto palikimo apribojimai (pvz., privalomoji palikimo dalis)?

Taip, su turtu susiję apribojimai gali būti taikomi. Pavyzdžiui, jei bendranuomiai valdo turtą, jis automatiškai pereina gyvam (-iems) likusiam (-iems) bendranuomiui (-iams) (šis procesas vadinamas pergyvenimu).

4 Jei paskutinė valia dėl turto palikimo neišreikšta, kas yra paveldėtojas ir kiek turto paveldi?

Jeigu palikėjas nesudaro galiojančio testamento arba tiek, kiek paveldimas turtas neaptartas testamente, palikimas padalijamas vadovaujantis 1955 m. Šiaurės Airijos turto administravimo įstatyme (su pakeitimais) nustatytomis paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis.

5 Kokia institucija kompetentinga:

5.1 spręsti paveldėjimo klausimus?

5.2 priimti pareiškimą dėl paveldėjimo atsisakymo arba priėmimo?

5.3 priimti pareiškimą dėl testamentinės išskirtinės priėmimo arba atsisakymo?

5.4 priimti pareiškimą dėl privalomosios palikimo dalies priėmimo arba atsisakymo?

Palikėjo palikimas pereina jo asmeniniams atstovams. Jie gali kreiptis į teismą prašydami nustatyti paveldėjimą atstovavimo teise (paveldėjimo teisės liudijimas, jeigu paveldima pagal testamentą, ir palikimo administravimo įgaliojimai, jeigu paveldima pagal įstatymą). Paveldint atstovavimo teise patvirtinami jų įgaliojimai tvarkyti palikimą vadovaujantis atitinkamai testamentu arba paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis. Ginčus dėl paveldėjimo teisės arba paveldėjimo atstovavimo teise nustatymo galima perduoti spręsti teismui. Bylos teisme nagrinėjamos pagal 1981 m. Šiaurės Airijos grafysčių teismų taisykles ir 1980 m. Šiaurės Airijos Aukščiausiojo Teismo taisykles.

6 Trumpai aprašykite nacionalinės teisės procedūrą, pagal kurią sprendžiami paveldėjimo klausimai, įskaitant turto realizavimo ir padalijimo klausimus (taip pat nurodykite, ar paveldėjimo procedūrą turi pradėti teismas ar kita kompetentinga institucija, ar ji pradedama automatiškai).

Asmeniniai atstovai turi pareigą nustatyti ir surasti palikėjo palikimo turtą, sumokėti palikėjo skolas (įskaitant paveldėjimo mokestį) ir, vadovaudamiesi testamentu arba paveldėjimo pagal įstatymą taisyklėmis, padalyti likusią palikimo dalį paveldėtojams.

7 Kaip ir kada asmuo tampa įpėdiniu ir testamentinės išskirtinės gavėju?

Mirus palikėjui arba, jeigu administruojant palikimą paveldėtojai miršta, po jų mirties.

8 Ar įpėdiniai atsako už mirusiojo skolas, ir jei taip, kokiomis sąlygomis?

Kreditorių reikalavimai patenkinami iš palikėjo palikimo.

9 Kokių dokumentų ir (arba) informacijos paprastai reikalaujama registruojant nekilnojamąjį turtą?

Palikimą administruojantys asmeniniai atstovai perduoda nekilnojamąjį turtą paveldėtojui, kuris turi teisę jį gauti. Atsižvelgiant į 1994 m. Šiaurės Airijos žemės kadastro taisykles arba 1997 m. Šiaurės Airijos aktų registravimo nuostatus paveldėtojui gali reikėti pateikti Žemės kadastrui arba Aktų registrui paveldėjimo atstovavimo teise ir palikimo perėjimo teisės įrodymus.

9.1 Ar administratorius skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius? Jei jis skiriamas privalomai arba privalomai to paprašius, kokių veiksmų tam reikia imtis?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

9.2 Kas įgaliotas vykdyti mirusiojo paskutinę valią ir (arba) administruoti turtą?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

9.3 Kokie yra administratorių įgaliojimai?

Žr. atsakymą į 9 klausimą.

10 Kokie dokumentai vykdant paveldėjimo procedūrą ar ją užbaigus pagal nacionalinę teisę paprastai išduodami paveldėtojų statusui ir teisėms patvirtinti? Ar jie turi konkrečią įrodomąją galią?

Asmeniniai atstovai administruoja palikimą ir padalija grynąjį turtą. Turto perdavimo forma priklauso nuo turto pobūdžio. Kai kurie daiktai gali būti perduodami fiziškai. Pinigus galima sumokėti išrašant čekį. Dėl žemės žr. 9 klausimą.

 

Šis tinklalapis priklauso portalui Jūsų Europa.

Laukiame jūsų atsiliepimų apie tai, kiek naudinga pateikta informacija.

Your-Europe

Paskutinis naujinimas: 24/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.