Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Suċċessjonijiet

Rumanija
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

 

L-iskeda informattiva ġiet ippreparata b'kooperazzjoni mal-Kunsill tan-Nutara tal-UE (CNUE)

 

1 Kif titfassal dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni (testment, testment konġunt, ftehim dwar is-suċċessjoni) malli jmut xi ħadd?

Testment konġunt u ftehim dwar is-suċċessjoni huma pprojbiti bil-liġi Rumena.

Testment jista' jkun tat-tipi li ġejjin: testment awtentiku u testment olografiku.

Testment olografiku huwa miktub, iddatat u ffirmat mit-testatur, u qabel ma jiġi eżegwit, ikun ppreżentat quddiem nutar tad-dritt ċivili sabiex jiġi debitament ittimbrat u validat.

Testment awtentiku huwa eżegwit minn nutar tad-dritt ċivili jew minn persuna oħra li għandha poteri pubbliċi. It-testatur jiddettah lin-nutar tad-dritt ċivili, li jiktbu u jaqrahulhom, filwaqt li jsemmi dawn il-formalitajiet. Fil-każ li t-testment ikun diġà ġie miktub mit-testatur, jinqara min-nutar tad-dritt ċivili, u wara li jinqara, it-testatur jiddikjara li dan jirrappreżenta t-testment aħħari tiegħu. It-testment ikun iffirmat mit-testatur, filwaqt li l-konklużjoni ta' awtentikazzjoni tkun iffirmata min-nutar tad-dritt ċivili. Matul l-awtentikazzjoni, it-testatur jista' jiġi assistit minn xhud wieħed jew żewġ xhieda. Testmenti privileġġati magħmula f'sitwazzjonijiet speċjali minn ċerti uffiċjali fis-servizz, megħjuna minn żewġ xhieda, għandhom l-effett evidenzjarju ta' strument awtentiku.

F'każ ta' ammonti ta' flus li jitħallew lil istituzzjonijiet speċjalizzati, il-kundizzjonijiet speċifiċi formali stabbiliti mill-atti speċjali rilevanti jridu jiġu osservati.

It-testment jikkontjeni provvedimenti dwar l-isem tal-legatarju (in)dirett, qasma, diżeredazzjoni, ħatra ta' eżekuturi tat-testment, responsabbiltajiet, revoka ta' legati, eċċ.

Il-provvedimenti dwar it-trasferiment tal-patrimonju/l-assi tal-mejjet jissejħu legati. Il-legati huma universali jew taħt titolu ġenerali/partikolari. Il-legat universali jagħti drittijiet għall-wirt kollu, filwaqt li legat taħt titolu ġenerali jagħti drittijiet għal frazzjoni minnu.

Ara l-Artikolu 1034 et seq. tal-Kodiċi Ċivili.

2 Id-dispożizzjoni għandha tkun irreġistrata u jekk iva, kif?

In-nutar li jawtentifika t-testment irid jirreġistrah fir-Reġistru Notarili Nazzjonali għall-evidenza ta' liberalitajiet (Registrul naţional notarial de evidenţă a liberalităţilor RNNEL), fejn id-donazzjonijiet jiġu rreġistrati wkoll.

Ara l-Artikolu 1046 tal-Kodiċi Ċivili, l-Artikolu 162 tal-Att Nru 36/1995 dwar in-nutara pubbliċi u l-attivitajiet notarili, kif ippubblikat mill-ġdid.

3 Hemm restrizzjonijiet fuq il-libertà li wieħed jiddisponi mill-beni wara l-mewt (pereżempju sehem riżervat)?

Is-sehem riżervat tas-suċċessjoni huwa s-sehem tal-wirt  tal-werrieta intitolati għalih (konjuġi superstiti, dixxendenti, u axxendenti privileġġati - ġenitur tal-mejjet), anki kontra x-xewqat tal-mejjet. Is-sehem riżervat għal kull werriet intitolat għalih ikun nofs is-sehem li kien ikun intitolat għalih bħala werriet legali, fin-nuqqas ta' xi liberalitajiet jew diżeredazzjoni fit-testment.

Ara l-Artikolu 1086 et seq. tal-Kodiċi Ċivili.

4 Jekk ma jkunx hemm dispożizzjoni dwar it-tqassim tal-beni malli jmut xi ħadd, min jiret u kemm?

Il-wirt jgħaddi lill-werrieta legali, jiġifieri lill-konjuġi superstiti u l-qraba tal-mejjet fl-ordni segwenti:

dixxendenti - l-ewwel ordni tal-werrieta

axxendenti u qraba privileġġati kollaterali - it-tieni ordni tal-werrieta

axxendenti ordinarji - it-tielet ordni tal-werrieta

qraba ordinarji kollaterali - ir-raba' ordni tal-werrieta

Id-dixxendenti u l-axxendenti huma intitolati għall-wirt irrispettivament mill-grad ta' relazzjoni mal-mejjet, filwaqt li l-qraba kollaterali huma intitolati sar-raba' grad.

Id-dixxendenti l-oħra tat-tfal tal-mejjet u d-dixxendenti tal-aħwa tal-mejjet jistgħu jieħdu parti fil-wirt permezz tad-dritt ta' rappreżentazzjoni. F'każ ta' rappreżentazzjoni, il-wirt ikun iddistribwit skont il-linja tal-parantela. Jekk linja waħda ikollha iktar minn fergħa waħda, issir sottodiviżjoni fi ħdan il-linja, b'mod li jinqasam ugwalment is-sehem dovut tal-wirt.

Il-konjuġi superstiti jipparteċipa fis-suċċessjoni flimkien ma' kull wieħed mill-ordnijiet tal-werrieta legali skont il-proporzjon segwenti:

kwart mill-patrimonju, jekk il-kumplament jgħaddi lid-dixxendenti

terz mill-patrimonju, jekk il-kumplament jgħaddi lill-axxendenti privileġġati u lill-qraba kollaterali privileġġati

nofs mill-patrimonju, jekk il-kumplament jgħaddi lill-axxendenti privileġġati jew lill-qraba kollaterali privileġġati

tliet kwarti mill-patrimonju, jekk il-kumplament jgħaddi lill-axxendenti ordinarji jew lill-qraba kollaterali ordinarji.

Il-konjuġi superstiti huwa intitolat għad-dritt li jirrisjedi fid-dar matrimonjali u jista' jiret ukoll l-għamara domestika u l-apparat domestiku.

Id-dixxendenti, it-tfal tal-mejjet u d-dixxendenti diretti tagħhom jeskludu kull tip ta' werriet ieħor u huma intitolati għall-wirt fl-ordni tal-prossimità tal-grad ta' relazzjoni. Jekk il-konjuġi superstiti jkun se jiret, id-dixxendenti jirċievu kollettivament tliet kwarti tal-wirt.

L-axxendenti privileġġati huma l-missier u l-omm tal-mejjet, b'mod li l-wirt dovut lilhom jinqasam bejniethom b'mod indaqs.

Il-qraba kollaterali privileġġati huma l-aħwa tal-mejjet u d-dixxendenti tagħhom, sar-raba' grad.

Jekk il-konjuġi superstiti jipparteċipa fil-wirt flimkien sew mal-axxendenti privileġġati u sew mal-qraba kollaterali privileġġati, is-sehem dovut lit-tieni ordni tal-werrieta huwa ta' żewġ terzi; is-sehem dovut lit-tieni ordni tal-werrieta huwa ta' nofs jekk hemm axxendenti privileġġati jew qraba kollaterali privileġġati, iżda mhux it-tnejn.

Il-wirt dovut lill-axxendenti privileġġati u lill-qraba kollaterali privileġġati huwa maqsum bejniethom skont in-numru ta' axxendenti privileġġati. Jekk hemm ġenitur uniku, huma jiġbru kwart, filwaqt li l-qraba kollaterali privileġġati huma intitolati għal tliet kwarti. Jekk hemm żewġ ġenituri, huma jiġbru nofs, filwaqt li l-qraba kollaterali privileġġati huma intitolati għall-kumplament tan-nofs.

Il-wirt tal-qraba kollaterali privileġġati jinqasam indaqs bejniethom jew, jekk huma jieħdu parti fil-wirt permezz tad-dritt ta' rappreżentazzjoni, bejn il-linji parentali. Fil-każ ta' relazzjonijiet kollaterali differenti, il-wirt jinqasam indaqs bejn il-linja maternali u paternali, bl-applikazzjoni tar-regoli preċedenti. Il-qraba kollaterali li huma relatati mal-mejjet fuq żewġ linji jirċievu ishma akkumulati.

Meta ma jkunx hemm werrieta, il-wirt ikun vakanti u jinġabar mill-muniċipalità, belt jew lokalità fejn jinsab il-patrimonju fil-mument tad-distribuzzjoni.

Ara l-Artikoli 970-983, l-Artikoli 1135-1140 tal-Kodiċi Ċivili.

5 Liema tip ta' awtorità hija kompetenti:

5.1 fi kwistjonijiet ta' suċċessjoni?

L-entitajiet kompetenti għal proċeduri ta' suċċessjoni mhux kontenzjużi huma n-nutara tad-dritt ċivili, filwaqt li l-qrati tal-ewwel istanza (“Judecătorie”) huma responsabbli mill-proċeduri ta' suċċessjoni kontenzjużi.

Il-werriet jew kull persuna kkonċernata oħra tista' tirreferi direttament il-każ lill-qorti wara li tissottometti ċertifikat notarili dwar il-verifiki tar-reġistru tas-suċċessjoni.

Ara l-Artikolu 101 u l-artikoli sussegwenti tal-Att Nru 36/1995, l-Artikolu 193 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

5.2 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tas-suċċessjoni?

Ara l-punt (b)

Werriet jaċċetta espressament il-wirt meta huwa espliċitament jieħu t-titolu / il-kwalità ta' werriet. Din l-aċċettazzjoni tkun taċita meta ssir permezz ta' strument / azzjoni li tista' tiġi mwettqa biss fil-kwalità ta' werriet (l-Artikolu 1108 tal-Kodiċi Ċivili).

Id-dikjarazzjoni ta' rinunzja ta' suċċessjoni ssir quddiem nutar tad-dritt ċivili, jew quddiem missjoni diplomatika jew rappreżentanza konsulari tar-Rumanija (l-Artikolu 1120(2) tal-Kodiċi Ċivili).

Kull strument notarili li jirreferi għall-aċċettazzjoni jew għar-rinunzja ta' suċċessjoni jiġi rreġistrat fir-Reġistru Notarili Nazzjonali għall-evidenza ta' għażliet ta' suċċessjoni (Registrul naţional notarial de evidenţă a opţiunilor succesorale RNNEOS).

5.3 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja jew aċċettazzjoni tal-legat?

Ara l-punt (b)

5.4 biex tirċievi dikjarazzjoni ta' rinunzja u aċċettazzjoni ta' sehem riżervat?

Ara l-punt (b)

Wara l-ftuħ ta' proċedura ta' suċċessjoni, il-liberalitajiet li jiksru s-sehem tas-suċċessjoni huma suġġetti għal tnaqqis fuq it-talba tal-werrieta li jmisshom sehem mill-wirt, il-werrieta u l-kredituri ordinarji tal-werrieta intitolati għal sehem riżervat. Fil-każ ta' diversi werrieta intitolati għal sehem riżervat, it-tnaqqis huwa applikabbli biss fil-limitu tas-sehem riżervat dovut lill-applikant, u tiffavorixxi biss lil dan tal-aħħar. It-tnaqqis jirriżulta fl-ineffiċjenza tal-legati jew fl-annullament tad-donazzjonijiet.

Ara l-Artikoli 1092-1097 tal-Kodiċi Ċivili.

6 Deskrizzjoni qasira tal-proċedura biex issir suċċessjoni skont il-liġi nazzjonali, inkluż kif issir il-likwidazzjoni tal-patrimonju u kif jinqasmu l-assi (din tinkludi informazzjoni dwar jekk il-proċedura ta' suċċessjoni tinbeda minn qorti jew minn awtorità kompetenti oħra fuq inizjattiva tagħha stess)

Il-proċedura ta' suċċessjoni notarili tinfetaħ fuq talba. It-talba hija rreġistrata fir-reġistru ta' suċċessjoni tan-nutar, wara r-reġistrazzjoni fir-reġistru ta' suċċessjoni tal-awla notarili. In-nutar ikkummissjonat jivverifika l-ġuriżdizzjoni territorjali tagħha u jordna li jissejħu dawk intitolati għall-wirt, u meta jkun hemm testment, isejjaħ lil-legatarju, l-eżekutur tat-testment, ir-rappreżentant legali tal-werrieta inkapaċi, l-awtorità tutelarja, ir-rappreżentant tal-awtorità pubblika (fil-każ ta' suċċessjoni vakanti). In-nutar jistabbilixxi l-kapaċità tal-werrieta u tal-legatarji, il-limitu tad-drittijiet tagħhom u l-kompożizzjoni tal-patrimonju tal-mejjet.

In-numru u l-kapaċità ta' werriet u / jew it-titolu ta' legatarju jiġu stabbiliti permezz ta' atti ta' status ċivili, testment u bl-għajnuna ta' xhieda. L-assi jiġu ppruvati permezz ta' dokumenti uffiċjali / kull mezz ta' prova oħra rikonoxxuta mil-liġi.

Ara l-Artikoli 101-118 tal-Att Nru 36/1995, ippubblikat mill-ġdid.

Il-werriet / persuna kkonċernata oħra tista' tirreferi direttament il-każ lill-qorti kompetenti wara li tissottometti ċertifikat notarili dwar il-verifiki tar-reġistru tas-suċċessjoni. Il-qsim ġudizzjarju jista' jsir permezz ta' ftehim bejn il-partijiet, jew, jekk dan mhuwiex il-każ, il-qorti trid tistabbilixxi l-assi, l-istatus tal-werriet, is-sehem tal-patrimonju, il-krediti, id-dejn u l-ispejjeż. Il-qorti tista' tiddeċiedi dwar ir-restrizzjoni ta' liberalitajiet eċċessivi u r-rapport ta' donazzjonijiet. Il-qsim tal-assi jsir in natura, permezz ta' formazzjonijiet ta' lottijiet jew billi jingħataw xi assi lil wieħed mill-werrieta bil-kundizzjoni tal-ħlas tal-ammonti dovuti lill-kumplament tal-werrieta. Il-qorti tista' tordna l-bejgħ tal-proprjetà, bil-kunsens tal-partijiet jew permezz ta' marixxall permezz ta' rkant pubbliku. Il-qorti tagħti deċiżjoni, u hija taqsam l-ammonti ddepożitati minn wieħed mill-werrieta għall-oħrajn u dawn li jirriżultaw minn bejgħ.

Ara l-Artikolu 108 tal-Att Nru 36/1995, l-Artikolu 193(3) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

In-nutar jista' jipproċedi bil-likwidazzjoni tad-dejn tas-suċċessjoni bl-approvazzjoni tal-werrieta kollha, kif ukoll bl-irkupru tal-krediti; il-ħlas ta' dejn u debiti; il-bejgħ ta' beni mobbli (i); l-eżekuzzjoni ta' legati partikolari.

Fil-fażi preliminari obbligatorja, in-nutar joħroġ ċertifikat ta' likwidazzjoni ta' suċċessjoni, li jelenka l-patrimonju (assi u dejn), il-werrieta u l-ishma rispettivi tagħhom, kif ukoll il-kunsens tal-werrieta dwar il-mezzi ta' likwidazzjoni tad-dejn, il-ħatra ta' likwidatur u l-iskadenza għall-finalizzazzjoni.

Il-likwidatur jiġbor il-krediti tas-suċċessjoni, iħallas id-dejn u jbigħ l-assi. Il-likwidatur jippreżenta rapport għan-nutar maħtur, billi jsemmi l-operazzjonijiet imwettqa għall-irkupru tal-krediti u l-metodu ta' estinzjoni tad-dejn. Wara l-finalizzazzjoni, in-nutar joħroġ ċertifikat tal-wirt, u l-prodott nett tal-likwidazzjoni jitniżżel mal-patrimonju.

Ara l-Artikoli 119-132 tal-Att Nru 36/1995, l-Artikolu 1114 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili.

Il-qsim tal-patrimonju bejn il-werrieta jsir wara li jinħareġ ċertifikat tal-wirt wara l-likwidazzjoni. Il-qsim tal-patrimonju jista' jkun volontarju. Ir-rapport ta' donazzjonijiet huwa l-obbligu tal-konjuġi superstiti u d-dixxendenti tal-mejjet li huma intitolati għall-wirt legali li jirrintegraw mas-suċċessjoni l-assi mogħtija mingħajr eżenzjoni ta' rapport.

Ħlas ta' dejn. Eċċezzjonijiet għad-diviżjoni statutorja tal-passivi tal-wirt

Il-werrieta universali u l-werrieta b'titolu ġenerali jridu jikkontribwixxu għall-ħlas tad-dejn u l-obbligazzjonijiet tal-patrimonju fi proporzjon tas-sehem rispettiv tagħhom.

Il-kredituri personali tal-werrieta u kull persuna kkonċernata tista' titlob il-qsim tal-wirt, jew teżerċita d-dritt li tkun preżenti matul il-qsim volontarju jew tintervjeni fil-qsim. It-talbiet tal-kredituri huma rreġistrati fir-Reġistru Notarili Nazzjonali tal-Kredituri ta' Persuni Fiżiċi u tal-Oġġezzjonijiet għat-Twettiq ta' Qsim ta' Wirt, għall-finijiet ta' oġġezzjonijiet minn terzi (RNNEC – Registrul naţional notarial de evidenţă a creditorilor persoanelor fizice şi a opoziţiilor la efectuarea partajului succesoral).

Il-werriet universali/werriet b'titolu ġenerali li ħallas l-akbar sehem mid-dejn komuni għadu dritt ta' rikors kontra l-werrieta l-oħra, iżda biss għas-sehem tad-dejn komuni korrispettiv ta' kull wieħed mill-werrieta, anki f'każ ta' surroga fid-drittijiet tal-kredituri.

Il-qsim tal-assi tal-axxendenti

L-axxendenti jistgħu jaqsmu l-assi tagħhom bejn id-dixxendenti permezz ta' donazzjoni jew testment. Fil-każ li ma jkunux ġew inklużi l-assi kollha tal-wirt, l-assi mhux inklużi jinqasmu skont il-liġi.

Ara l-Artikoli 669-686 u 1143-1163 tal-Kodiċi Ċivili.

7 Kif u meta wieħed isir werriet jew legatarju?

Persuna tista' tiret jekk tkun teżisti fil-mument tal-ftuħ tas-suċċessjoni u / jew ikollha l-kapaċità li tiret; tkun intitolata għal suċċessjoni; tkun denja; ma tkunx diżeredata.

Il-persuna msejħa għas-suċċessjoni tista' taċċetta / tirrinunzja l-wirt. Il-legatarju li huwa l-werriet legali jista' jeżerċita wieħed minn dawn il-kapaċitajiet. Jekk, mingħajr ma jiġi ppreġudikat is-sehem riżervat, jirriżulta mit-testment li l-mejjet ried li jitnaqqas is-sehem dovut lill-werriet legali, dan tal-aħħar jista' jaġixxi biss bħala legatarju.

Ara l-Artikoli 957-963, 987, 989, 993, 1074-1076, 1100 u 1102 tal-Kodiċi Ċivili.

8 Il-werrieta huma responsabbli għad-djun tal-mejjet, u jekk iva, skont liema kundizzjonijiet?

Iva, ara l-punt 6.

9 Liema huma d-dokumenti u/jew l-informazzjoni normalment meħtieġa għall-finijiet tar-reġistrazzjoni tal-proprjetà immobbli?

It-talba għal reġistrazzjoni fir-reġistru tal-artijiet hija akkumpanjata mid-dokument oriġinali / mill-kopja ċċertifikata min-nutar, u fil-każ ta' deċiżjoni mill-qorti, kopja awtentikata, bir-rimarka "finali". Ir-reġistrazzjoni tiġi kompluta bi prova ta' reġistrazzjoni maħruġa mir-reġistratur tal-artijiet jekk id-dokument jissodisfa diversi kundizzjonijiet formali; l-identifikazzjoni tal-parti u tal-patrimonju immobbli; l-eżistenza ta' traduzzjoni ċċertifikata minn nutar (fil-każ ta' strument notarili awtentiku, irid jinħareġ minn nutar Rumen); l-eżistenza ta' estratti mir-reġistru tal-artijiet; il-ħlas tal-miżata, eċċ. L-ewwel reġistrazzjoni tal-patrimonju immobbli fis-sistema integrata tal-kadastru u tar-reġistru tal-artijiet tista' ssir abbażi taċ-ċertifikat tal-wirt u tad-dokumentazzjoni tal-kadastru.

9.1 Il-ħatra ta' amministratur hija obbligatorja jew issir obbligatorja wara li ssir it-talba? Jekk hija obbligatorja jew obbligatorja fuq talba, x'inhuma l-passi li għandhom jittieħdu?

Ħatra volontarja

It-testatur jista' jaħtar persuna waħda jew aktar bħala eżekuturi testamentarji.  L-eżekutur tat-testment jamministra l-patrimonju għal massimu ta' sentejn mill-ftuħ tas-suċċessjoni. Dan il-perjodu jista' jiġi estiż permezz ta' deċiżjoni tal-qorti.

Ħatra obbligatorja

Jekk id-debitur imut qabel jinħatar marixxall, ma jistax jingħata lok għall-eżekuzzjoni obbligatorja, u jekk imut wara li jkun ingħata lok għall-eżekuzzjoni obbligatorja, din tal-aħħar ma tkunx tista' titkompla sakemm il-wirt ma jiġix aċċettat jew ikun inħatar kuratur għas-suċċessjoni / kuratur speċjali. Jekk il-kreditur jew il-marixxall isir jafu li d-debitur miet, huwa għandu l-obbligu li jitlob lill-awla tan-nutara pubbliċi tal-aħħar post ta' residenza tal-mejjet sabiex tirreġistra dan fir-reġistru speċjali għall-ftuħ tal-eżekuzzjoni obbligatorja u toħroġ ċertifikat. Iċ-ċertifikat għandu jsemmi jekk il-wirt ġiex likwidat, u jekk iva, dan għandu jelenka l-werrieta u anki jsemmi jekk ġiex maħtur kuratur sakemm ġie aċċettat il-wirt.

Jekk hemm riskju ta' ċessjoni, telf, sostituzzjoni / distruzzjoni tal-assi, in-nutar jissiġilla l-assi jew iqegħedhom f'idejn kustodju.

Sakemm il-wirt jiġi aċċettat jew jekk il-werriet ma jkunx magħruf, in-nutar jista' jaħtar kuratur speċjali għas-suċċessjoni sabiex jiddefendi d-drittijiet tal-werriet potenzjali.

Ara l-Artikolu 686 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-Artikolu 1117(3), 1136, l-Artikoli 1077-1085 tal-Kodiċi Ċivili.

9.2 Min huwa intitolat li jesegwixxi d-dispożizzjoni testamentarja mal-mewt tal-persuna u/jew li jamministra l-patrimonju?

L-eżekutur tat-testment, il-likwidatur, il-werriet legali / il-werriet intitolat taħt testment, kustodju / kuratur maħtur.

Il-likwidatur, li jwettaq ir-responsabbiltajiet tiegħu taħt is-superviżjoni ta' nutar, jista' jinħatar mill-mejjet, mill-werrieta jew mill-qorti.

Ara l-Artikolu 124 tal-Att Nru 36/1995, l-Artikolu 1117(3) u l-Artikolu 1136 tal-Kodiċi Ċivili.

9.3 X'setgħat għandu amministratur?

Ara l-punt (a).

L-eżekutur tat-testment iqiegħed is-siġilli, jagħmel l-inventarju, jitlob lill-qorti tapprova l-bejgħ tal-assi, iħallas id-dejn tas-suċċessjoni u jirkupra l-krediti tas-suċċessjoni.

Ara l-Artikoli 1077-1085 tal-Kodiċi Ċivili, l-Artikoli 101-132 tal-Att Nru 36/1995.

10 Liema dokumenti huma tipikament maħruġa skont il-liġi nazzjonali matul jew fl-aħħar tal-proċedimenti ta' suċċessjoni li jippruvaw l-istatus u d-drittijiet tal-benefiċjarji? Għandhom effetti evidenzjarji speċifiċi?

In-nutar iħejji konklużjonijiet motivati, u wara l-likwidazzjoni tas-suċċessjoni, joħroġ konklużjoni finali li abbażi tagħha jinħareġ ċertifikat tal-wirt / tal-legat.

Iċ-ċertifikat tal-wirt jinkludi l-mod kif jiġi stabbilit il-limitu massimu tad-drittijiet u jservi bħala prova tal-kapaċità tal-werriet u tad-dritt għall-proprjetà. In-nutar jista' joħroġ ċertifikat għall-istatus ta' werriet, li jiddikjara n-numru, il-kapaċità u l-limitu massimu tad-drittijiet, iżda mhux il-patrimonju.

Meta ma jkunx hemm werriet, il-wirt jiġi kkunsidrat bħala vakanti, u jinħareġ ċertifikat ta' suċċessjoni vakanti.

In-nutar jista' jkompli l-proċedura sabiex jikkompleta l-konklużjoni notarili bl-assi li tħallew barra, u joħroġ addendum għaċ-ċertifikat tal-wirt.

Dawk li jikkunsidraw li sofrew danni jistgħu jitolbu lill-qorti sabiex tannulla ċ-ċertifikat u l-istabbiliment tad-drittijiet tagħhom. F'każ ta' annullament, in-nutar joħroġ ċertifikat ġdid għall-werriet ibbażat fuq id-deċiżjoni finali tal-qorti.

B'talba għas-suċċessjoni, il-werriet universali / il-werriet b'titolu ġenerali jista' jikseb f'kull ħin il-konferma ta' tali kapaċità kontra l-persuna li tinsab fil-pussess tal-assi mill-patrimonju mingħajr ebda dritt ta' proprjetà.

Matul proċedura kontenzjuża ta' suċċessjoni, il-qrati jagħtu konklużjonijiet u deċiżjonijiet ġudizzjarji. Id-deċiżjoni ta' diviżjoni għandha effett kostituttiv u għandha natura eżekuttiva ladarba ssir definittiva.

Ara l-Artikoli 1130-1134, 1635-1639 tal-Kodiċi Ċivili, l-Artikoli 111-118 et seq. tal-Att Nru 36/1995.

 

Din il-paġna web hija parti minn L-Ewropa Tiegħek.

Nilqgħu l-feedback tiegħek dwar l-utilità tal-informazzjoni pprovduta.

Your-Europe

L-aħħar aġġornament: 11/12/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.