På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Arvsrätt

England och Wales
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

 

Faktabladet har tagits fram i samarbete med rådet för notarier i EU (CNUE).

 

1 Hur upprättas ett förordnande om kvarlåtenskap (testamente, gemensamt testamente, arvsavtal)?

Ett förordnande om kvarlåtenskap upprättas av testatorn eller testatorerna. Det finns inget krav på juridisk rådgivning eller på att en jurist måste delta.

2 Bör förordnandet registreras och i så fall hur?

Det finns inget krav på att registrera testamenten.

3 Finns det restriktioner vad gäller rätten att fritt förordna om sin kvarlåtenskap (t.ex. laglott)?

Nej, men angivna familjemedlemmar och personer som varit beroende av den avlidna personen för sin försörjning kan ansöka hos domstolen om tilldelning av ekonomiska medel från dödsboet enligt arvslagen (medel till familjemedlemmar och försörjda personer) 1975.

4 Vem ärver, och hur mycket, om det inte finns något förordnande om kvarlåtenskap?

Ett giltigt testamente ger den avlidna personens testamentsexekutorer (personliga representanter) rätt att förvalta dödsboet vid dödsfall. Testamentet innebär i sig ingen övergång av egendom till testamentstagarna.

Om och i den utsträckning den avlidna personen inte har efterlämnat ett giltigt testamente kommer dödsboet att fördelas i enlighet med de allmänna arvsreglerna i lagen om förvaltning av dödsbon, 1925 (Administration of Estates Act 1925, i dess ändrade lydelse).

5 Vilken typ av myndighet är behörig när det gäller

5.1 arvsrättsliga frågor?

5.2 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av arv?

5.3 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av legat?

5.4 att ta emot en förklaring om avstående från eller accept av laglott?

Dödsboet förvaltas av den avlidna personens personliga representanter, som kan motta förklaringar om avstående från eller godtagande av arv. De kan ansöka om att domstolen ska utfärda förordnande i form av bevakningsbevis (grant of probate]), om det finns testamente, och boutredningsmannaförordnande (letters of administration), om testamente saknas. Dessa handlingar bekräftar att de har rätt att förvalta dödsboet i enlighet med testamentet eller de allmänna arvsreglerna. Arvsrättsliga tvister eller tvister om förordnandet kan hänskjutas till domstolen. Domstolsförfarandena styrs av reglerna om testamentsbevakning inom ramen för frivillig rättsvård eller de civilprocessrättsliga reglerna.

6 Ge en kort beskrivning att förfarandet för att göra upp arvsfrågan enligt nationell lag, inklusive avveckling av egendom och fördelningen av tillgångar (detta omfattar information om huruvida arvsförfarandet inleds av en domstol, annan behörig domstol eller på eget initiativ).

De personliga representanterna ansvarar för att identifiera och samla in tillgångarna i den avlidna personens dödsbo, betala den avlidnes skulder (inklusivearvsskatt) och fördela återstoden mellan de berättigade enligt testamentet eller reglerna om frånfälle utan efterlämnat testamente (intestatarv).

7 Hur och när blir någon arvtagare eller testamentstagare?

En testator kan ange vem som kommer att ärva egendom genom att upprätta ett giltigt testamente. I avsaknad av ett giltigt testamente ska rätten till arv bestämmas i enlighet med de allmänna arvsreglerna. Arvingarna får rätt till arv vid arvlåtarens död eller, vad gäller arvingar som får rätt till arv som följd av att en arvinge dör under pågående boutredning, vid den tidigare arvingens död.

8 Är arvtagarna ansvariga för den avlidnes skulder och om ja, under vilka villkor?

Nej, det är dödsboet som är betalningsskyldigt.

9 Vilka handlingar och/eller vilken information krävs vanligtvis för registrering av fast egendom?

Se svaret på fråga 5. Dödsboet förvaltas av den avlidnes personliga representanter. De personliga representanterna överför fast egendom till berättigade arvingar i samband med avvecklingen av dödsboet. Arvtagare/legatarier ska till inskrivningsmyndigheten (Land Registry) ge in bevis som styrker representanternas fullmakt och överföringen av egendom, i enlighet med tillämpliga inskrivningsregler.

9.1 Är det obligatoriskt, eller obligatoriskt på begäran, att utse en boutredningsman? Om det är obligatoriskt eller obligatoriskt på begäran, vilka steg ska i så fall vidtas?

Se svaret på fråga 9.

9.2 Vem är behörig att verkställa förordnande om den avlidnes kvarlåtenskap och/eller har rätt att ha hand om boutredningen?

Se svaret på fråga 9.

9.3 Vilka befogenheter har en boutredningsman?

Se svaret på fråga 9.

10 Vilka handlingar utfärdas vanligtvis enligt nationell lagstiftning under eller efter ett arvsmål för att bevisa förmånstagarnas ställning och rättigheter? Har de särskilda bevisvärden?

De personliga representanterna förvaltar dödsboet och fördelar nettotillgångarna. Formen för överföringen av tillgångar beror på tillgångarnas karaktär. En del tillgångar kan överföras genom besittningstagande. Penningbelopp kan betalas via check. Se fråga 9 i fråga om fastigheter.

 

Den här webbsidan hör till portalen Ditt Europa.

Du får gärna lämna synpunkter på innehållet

Your-Europe

Senaste uppdatering: 31/08/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.