Arvsrätt

De nationella arvsreglerna skiljer sig mycket från en medlemsstat till en annan (till exempel beträffande vem som ärver, arvslott, laglott, förvaltning av dödsboet, arvingars ansvar för den avlidnes skulder m.m.).

Allmän information

Den 4 juli 2012 togs ett avgörande steg för att underlätta förfarandena i arvsärenden med gränsöverskridande inslag. Då antogs nya EU-bestämmelser som utformats för att göra det lättare för EU-medborgarna att hantera de rättsliga aspekterna av ett internationellt arv. De nya reglerna gäller för arv efter personer vars dödfall inträffat tidigast den 17 augusti 2015.

Avsikten med förordningen är att gränsöverskridande arvsärenden ska handläggas enhetligt, i enlighet med en enda lagstiftning och av en enda myndighet. I princip är det domstolarna i den medlemsstat där den avlidne hade hemvist som är behöriga att pröva arvsmålet, och det är också den medlemsstatens lagstiftning som är tillämplig. En person kan dock välja att lagen i det land där han eller hon är medborgare ska tillämpas. Genom att en och samma myndighet tillämpar en och samma lag i ett arvsärende kan man undvika parallella förfaranden och eventuellt motstridiga domstolsavgöranden. Det innebär också en garanti för att avgöranden som meddelats i en medlemsstat erkänns i hela unionen, utan att det behövs något särskilt förfarande.

Genom förordningen införs också ett så kallat europeiskt arvsintyg. Denna handling, som utfärdas av den myndighet som handlägger ett arvsärende, kan användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän för att styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater. Ett utfärdat arvsintyg erkänns i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Den 9 december 2014 antog kommissionen en genomförandeförordning om de formulär som ska användas vid tillämpningen av arvsförordningen:

Du kan fylla i och skapa ett europeiskt arvsintyg (formulär V) i pdf-format direkt i e-juridikportalen.

Danmark och Irland deltar inte i förordningen. Det innebär att gränsöverskridande arvsärenden som handläggs av myndigheterna i dessa två medlemsstater omfattas av deras egna nationella regler också i fortsättningen.

Frågor om arvsskatt regleras inte i förordningen.

Du hittar information om EU:s nya arvsregler på den här webbplatsen.

Klicka på relevant flagga på denna sida för att komma till informationsbladen om nationell arvlagstiftning och om arvsförfarandena i respektive medlemsstat. Informationsbladen har utarbetats av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område i samarbete med rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE).

På webbplatsen Successions in Europe (ej på svenska), som tillhandahålls av CNUE, kan du få hjälp att hitta svar på frågor om arv i 22 medlemsstater.

Om du vill hitta en notarie i en medlemsstat kan du använda dig av sökfunktionen Hitta en notarie, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen i samarbete med medverkande notariesamfund.

De nationella reglerna om registrering av testamenten varierar mycket från land till land. I vissa medlemsstater krävs att den som låter upprätta ett testamente (testatorn) registrerar detta. I andra är registrering något som rekommenderas eller endast är relevant för vissa typer av testamenten. Dessutom finns det medlemsstater som inte ens har något register över testamenten.

För information om hur du registrerar ett testamente i en medlemsstat eller om huruvida en avliden person har upprättat ett testamente kan du nå de informationsblad för EU-medborgare och för rättstillämpare som tagits fram av det europeiska nätverket för testamentsregister (ENRWA) och som finns tillgängliga på 3–4 språk. Dessa informationsblad anger hur man registrerar ett testamente i varje medlemsstat och innehåller råd om hur man hittar ett testamente i varje medlemsstat.

Länkar

Arvsrätt – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet

En vägledning för medborgarna : hur internationella arvsfrågor förenklas genom EU-regler

EU-ADAPT – EU Adapt är ett it-verktyg för att hjälpa domare, notarier och andra rättstillämpare som handlägger gränsöverskridande arv att hitta en närmast likvärdig sakrätt. I verktyget kan en användare ange i) den lagstiftning i medlemsstaten som är tillämplig på arvet (”lex successionis”), ii) den sakrätt som existerar enligt den lagstiftning i medlemsstaten som är tillämplig på arvet (”sakrätt”) och iii) lagstiftningen i den medlemsstat där sakrätten åberopas (”lex rei sitae”). Verktyget ger sedan vägledning och föreslår motsvarande sakrätt enligt lagen i den medlemsstat där rättigheten åberopas.

Nedan återfinns resultaten av projektet ”Further developments in the area of interconnection of registers of wills”, som var inriktat på att göra gränsöverskridande arvsförfaranden mer effektiva på elektronisk väg. Det leddes av Estlands justitieministerium och genomfördes i samarbete med det europeiska nätverket för testamentsregister, rådet för notarier i Europeiska unionen, Estlands notariekammare, Estlands centrum för register och informationssystem och Europeiska unionens medlemsstater.

Senaste uppdatering: 22/04/2024

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.