Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

А. Ако съм чужденец, това има ли значение за разследването?

Не, по принцип това няма значение за разследването.

Ако не можете да общувате достатъчно добре на немски език, имате право да поискате устен преводач, който ще ви бъде зачислен безплатно по време на разпита ви. Не сте задължени и не следва да отговаряте на каквито и да е въпроси в отсъствието на преводача. Устният преводач ще превежда отправените към вас въпроси на език, който разбирате. Той също така ще превежда отговорите ви на немски език.

Във всеки случай преводачът трябва да превежда информацията и указанията по правни въпроси, които трябва да ви бъдат предоставени по закон. Ако желаете, преводачът ще ви помогне и при общуването с назначения ви защитник (но не и с избран от вас адвокат).

Ако сте уведомени за разпореждане от органите на прокуратурата или за решение на съда, можете също така да поискате съдействие за превода на тези документи. Ако желаете да се запознаете с преписката си, ще получите съдействието на писмен преводач само в случай че нямате защитник и е неразумно да се очаква да организирате превода на съответните части от преписката сам/а.

Б. Какви са етапите на разследването?

 • Целта на наказателното разследване е да се установи дали е извършено престъпление и ако е налице такова, от кого е извършено.
 • След като спрямо лице, заподозряно в извършването на конкретно престъпление, бъдат образувани разследвания, това лице се счита за обвиняем.
 • Съдът трябва да предприеме определени действия в рамките на разследването. Той трябва да направи възстановка на престъплението и да проведе така нареченото състезателно производство. По време на тези производства присъстват прокурорът и обвиняемият, заедно с неговия защитник, като те имат право да задават въпроси на разпитваното лице. Когато органите на прокуратурата счетат, че това е необходимо в полза на обществения интерес, те могат да поискат от съда също така да събере допълнителни доказателства.
 • Органите на прокуратурата и/или отдел „Наказателно разследване“ могат да предприемат повечето следствени действия по собствена инициатива без съгласието на съда. Тези действия включват по-специално разследвания и разпити, както и установяване на самоличността на лицата, изземване на имущество, провеждане на обиски на дрехите на лице и на всички вещи в негово притежание и др.
 • За налагането и удължаването на мярка за неотклонение предварително задържане е необходима съдебна заповед. Същото важи и за използването на принудителни мерки във връзка с основните права (например претърсване на места, защитени от правата на домакините, достъп до банкови сметки, подслушване на телефонни разговори или анализиране на телефонни данни).
 • Органите на прокуратурата трябва да прекратят разследването, ако не е извършено престъпление или ако установените факти не са достатъчни за наказателно преследване на обвиняемия. Във всички останали случаи, когато фактите са установени в достатъчна степен, органите на прокуратурата трябва да предявят иск пред компетентния съд.
 • Органите на прокуратурата могат да се оттеглят от по-нататъшно наказателно преследване (отклоняване) по случаи, които не могат да бъдат прекратени, но при които постановяването на присъда не изглежда необходимо, тъй като (в повечето случаи) обвиняемият плаща глоба. Отклоняването не е възможно, ако престъплението е довело до смъртта на лице или ако попада в юрисдикцията на съд от непрофесионални съдии или съд със съдебни заседатели, с други думи в случаи, в които се налага присъда лишаване от свобода от над пет години (като правило).

i. Етап на събиране на доказателства / правомощия на разследващите

Съдът трябва да предприеме определени действия в рамките на разследването. Той трябва да направи възстановка на престъплението и да проведе така нареченото състезателно производство. По време на тези производства присъстват прокурорът и обвиняемият, заедно с неговия защитник, като те имат право да задават въпроси на разпитваното лице. Когато органите на прокуратурата счетат, че това е необходимо в полза на обществения интерес, те могат да поискат от съда също така да събере допълнителни доказателства.

За провеждането на разследването отговарят органите на прокуратурата, ръководещи отдел „Наказателно разследване“. Отдел „Наказателно разследване“ ще започне разследването или по своя инициатива — ако трето лице подаде сигнал в полицията, или по разпореждане на прокурора.

Органите на прокуратурата или отдел „Наказателно разследване“ трябва да ви информират за всеки случай, в който сте обект на разследване, и за причината за това. Освен това в качеството ви на обвиняем трябва да бъдете информиран, че не сте задължен да давате показания и че ако го направите, това може да се използва като доказателство срещу вас.

Ако сте обвиняем за престъпление, което сте извършили, и ако признаете за него (ако се признаете за виновен), това ще бъде важен смекчаващ фактор при произнасянето на присъдата ви от съда. Признаването на вината ви обаче няма да промени хода на съдебния процес.

ii. Полицейско задържане

Органите на прокуратурата и/или отдел „Наказателно разследване“ могат да предприемат повечето следствени действия по собствена инициатива без съгласието на съда. Тези действия включват по-специално разследвания и разпити, както и установяване на самоличността на лицата, изземване на имущество, провеждане на обиски на дрехите на лице и на всички вещи в негово притежание и др.

iii. Разпит

iv. Предварително задържане

За налагането и удължаването на мярка за неотклонение предварително задържане е необходима съдебна заповед. Същото важи и за използването на принудителни мерки във връзка с основните права (например претърсване на места, защитени от правата на домакините, достъп до банкови сметки, подслушване на телефонни разговори или анализиране на телефонни данни).

Мярка за неотклонение предварително задържане може да ви бъде наложена само ако срещу вас са налице солидни подозрения, че сте извършили престъпление, както и ако е налице причина за задържането (риск от укриване, риск от унищожаване на доказателства или риск от извършване на престъпление). За ареста ви е необходимо съгласието на съда (от служители на отдел „Наказателно разследване“) (освен ако сте заловен/а при извършването на престъпление или ако е налице непосредствена опасност).

Мярката за неотклонение предварително задържане трябва да бъде разпоредена от съда и да се изпълнява в място за лишаване от свобода. Отдел „Наказателно разследване“ може да ви задържи за максимален срок от 48 часа, преди да ви предаде на съда без ненужно забавяне.

В закона не се уточнява дали и при какви условия семейството или приятелите ви могат да бъдат информирани за задържането ви. Във всяко място за лишаване от свобода има социални служби, които да ви помогнат с подобни въпроси.

Решението относно налагането спрямо вас на мярка за неотклонение предварително задържане трябва да ви бъде прочетено, ако е необходимо, със съдействието на устен преводач. Трябва да получите копие на въпросното решение в писмена форма. В решението трябва да се посочва естеството на престъплението, което има сериозни подозрения, че сте извършили. В него трябва да се посочват всички факти, които според съда оправдават задържането ви.

През целия период на мярката за неотклонение предварително задържане трябва да бъдете представляван/а от защитник. Ако не ангажирате самостоятелно защитник, такъв ще ви бъде назначен.

Съдът взема решението за предварително задържане по време на устно заседание.

Решението за налагане или по-късно удължаване на предварителното задържане може да се обжалва в срок от три дни пред Висшия окръжен съд.

Всяко решение относно предварителното задържане е за ограничен период от време. Решението за предварително задържане е в сила за срок от четиринадесет дни. Решението за първоначалното удължаване на мярката за неотклонение предварително задържане е в сила за срок от един месец. Всяко последващо решение за удължаване на задържането ви е в сила за срок от два месеца.

Предварителното задържане не следва да надвишава общо шест месеца, но срокът му може да бъде удължен поради тежестта на престъплението.

В. Какви са правата ми по време на разследването?

Имате различни права в зависимост от различните действия и етапи на разследването:

 • разследване и събиране на доказателства,
 • арест и мярка за неотклонение предварително задържане,
 • повдигане на обвинения,
 • подготовка на защитата за съдебния процес.

Във всеки случай притежавате следните права, независимо от конкретния етап на производството:

 • трябва да бъдете информирани възможно най-рано за факта, че срещу вас е образувано разследване за престъплението, в което сте заподозрени, и за основните ви процесуални права;
 • по време на всеки етап от производството имате право на избран от вас защитник или да подадете молба за защитник, назначен чрез правна помощ. Ако фактите или правните въпроси са сложни, можете да поискате да ви бъде назначен защитник чрез правна помощ за цялото производство. Най-вероятно случаят ще бъде такъв при наказателни производства срещу чужденци, които не са запознати с австрийската правна система. Във всички случаи, налагащи така наречената задължителна защита, ще ви бъде назначен защитник, ако не ангажирате такъв самостоятелно. Ако не сте представляван/а от назначен чрез правна помощ защитник, трябва да заплатите разноските за защитата сам/а.

Най-важните етапи, по време на които трябва да имате защитник, са: целият период на предварителното задържане, по време на производството за институционализиране на извършители на престъпления с психични проблеми, производство пред непрофесионален съд или съд със съдебни заседатели, или процес пред един съдия, ако престъплението може да доведе до наказание лишаване от свобода за срок, по-дълъг от три години.

 • да се запознаете с преписката си;
 • да изразите становище по повдигнатите срещу вас обвинения или да запазите мълчание;
 • да поискате събирането на доказателства;
 • да обжалвате предприетите от органите на прокуратурата или отдел „Наказателно разследване“ мерки, както и решенията на съда;
 • да ви бъде назначен писмен/устен преводач.

i. Какви са правата ми по отношение на устните и писмените преводи?

Ако не можете да общувате достатъчно добре на немски език, имате право да поискате устен преводач, който ще ви бъде зачислен безплатно по време на разпита ви. Не сте задължени и не следва да отговаряте на каквито и да е въпроси в отсъствието на преводача. Устният преводач ще превежда отправените към вас въпроси на език, който разбирате. Той също така ще превежда отговорите ви на немски език.

Във всеки случай преводачът трябва да превежда информацията и указанията по правни въпроси, които трябва да ви бъдат предоставени по закон. Ако желаете, преводачът ще ви помогне и при общуването с назначения ви защитник (но не и с адвокат по ваш избор).

Ако сте уведомени за разпореждане от органите на прокуратурата или за решение на съда, можете също така да поискате съдействие за превода на тези документи. Ако желаете да се запознаете с преписката си, ще получите съдействието на писмен преводач само в случай че нямате защитник и е неразумно да се очаква да организирате превода на съответните части от преписката сам/а.

ii. Какви са правата ми по отношение на информацията и достъпа до преписката по делото?

Като обвиняем имате право да се запознаете с преписката си. По този начин ще научите повече за доказателствата срещу вас. В изключителни случаи определени части от преписката ви може да не са достъпни за справка. По всяко време имате право да представите свои доказателства.

iii. Какви са правата ми по отношение на достъпа до адвокат и информирането на трето лице за моето положение?

Не е необходимо да имате адвокат, освен в случаите, в които се изисква представителство от защитник. Независимо обаче дали сте задържан/а или не, имате право да се консултирате с адвокат по всяко време, ако желаете. Устен преводач трябва да ви бъде предоставен и при общуването ви с назначения ви защитник.

Ако сте арестуван и знаете името на адвокат, който може да ви защитава, можете да се свържете с него директно или чрез полицията. Ако не познавате адвокати, можете да използвате дежурната услуга на адвокатската колегия.

iv. Какви са правата ми по отношение на правната помощ?

По време на всеки етап от производството имате право на избран от вас защитник или да ви бъде назначен такъв чрез правната помощ. Ако фактите или правните въпроси са сложни, можете да поискате да ви бъде назначен защитник чрез правна помощ за цялото производство. Най-вероятно случаят ще бъде такъв при наказателни производства срещу чужденци, които не са запознати с австрийската правна система. По всички дела, в които това се изисква задължително, ще ви бъде назначен защитник, ако не ангажирате такъв самостоятелно. Ако не сте представляван/а от назначен чрез правна помощ защитник, трябва да заплатите разноските за защитата сам/а.

v. Какво е важно да знаете за:

а. презумпцията за невиновност

Органите на прокуратурата трябва да прекратят разследването, ако не е извършено престъпление или ако установените факти не са достатъчни за осъдителна присъда на обвиняемия. Във всички останали случаи, когато фактите са установени в достатъчна степен, органите на прокуратурата трябва да предявят иск пред компетентния съд.

б. правото да запазите мълчание и да не се самоуличавате

Лицата имат право да запазят мълчание, ако например в противен случай биха изложили себе си или свой роднина (раздел 156, параграф 1, точка 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (Strafprozeßordnung) на риск от наказателно преследване или, във връзка с наказателно производство, образувано срещу тях, на риск да се самоуличат в по-голяма степен, отколкото в предишните си показания.

vi. Какви са специалните гаранции за децата?

Ако жертви или свидетели на насилие са били деца или малолетни или непълнолетни лица, те имат право на психологическа и съдебна помощ.

Г. Какви са законовите срокове по време на разследването?

Органите на прокуратурата трябва да прекратят разследването, ако не е извършено престъпление или ако установените факти не са достатъчни за осъдителна присъда на обвиняемия. Във всички останали случаи, когато фактите са установени в достатъчна степен, органите на прокуратурата трябва да предявят иск пред компетентния съд.

Последна актуализация: 01/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.