Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

А. Имам ли право да обжалвам решението на съда?

Обвиняемият може да обжалва всяко съдебно решение за осъждане пред по-висшестоящ съд. Решенията, постановени от районни съдилища и от един съдия в окръжните съдилища, могат да бъдат обжалвани изцяло. Целта на обжалването е да се оспори както решението за признаване за виновен, така и наложеното наказание. В рамките на тази процедура можете също така да поискате събиране на нови доказателства или сам/а да представите нови доказателства.

В случай на решения на съд с непрофесионални съдии или съд със съдебни заседатели можете да обжалвате само наложеното наказание, но не и решението за признаване за виновен. Тези съдебни решения могат да бъдат обжалвани само чрез иск за отмяна, в който можете да се позовете на правни грешки или процедурни грешки в мотивите на решението.

Не можете да оспорвате направената от съдията преценка на доказателствата. Не може да се въвеждат нови доказателства.

Трябва да обявите намерението си да обжалвате съдебно решение веднага след постановяване на решението или в срок от максимум три дни. След това съдът постановява решението в писмен вид и го връчва на вас или на вашия защитник. След това вашият защитник трябва да подаде писмена жалба в срок от четири седмици.

Прокуратурата има същото право на обжалване.

Б. С какви други възможности разполагам?

Обвиняемият може да обжалва всяко съдебно решение за осъждане пред по-висшестоящ съд. Решенията, постановени от районни съдилища и от един съдия в окръжните съдилища, могат да бъдат обжалвани изцяло. Целта на обжалването е да се оспори както решението за признаване за виновен, така и наложеното наказание. В рамките на тази процедура можете също така да поискате събиране на нови доказателства или сам/а да представите нови доказателства.

В случай на решения на съд с непрофесионални съдии или съд със съдебни заседатели можете да обжалвате само наложеното наказание, но не и решението за признаване за виновен. Тези съдебни решения могат да бъдат обжалвани само чрез иск за отмяна, в който можете да се позовете на правни грешки или процедурни грешки в мотивите на решението.

В. Какви са последствията, ако бъда осъден/а?

i. Досие за съдимост

Федералната дирекция на полицията във Виена води регистър за съдимост за цялата територия на Австрия. Той съдържа по-специално следната информация:

  • всички окончателни присъди, постановени от австрийските наказателни съдилища;
  • всички окончателни присъди, постановени от чуждестранни съдилища срещу чуждестранни граждани и лица с местожителство или местопребиваване в Австрия; както и
  • всички решения, взети от национални и чуждестранни наказателни съдилища във връзка с тези присъди.

Не съществува право на обжалване на вписванията в регистъра за съдимост. В зависимост от тежестта на престъплението вписванията в регистъра за съдимост се заличават след определен период от време.

ii. Изпълнение на присъди, прехвърляне на затворници

Възможно е да изтърпите присъдата си във вашата страна по произход, ако желаете или ако сте съгласни с това. Можете да намерите приложимите правила в Конвенцията за трансфер на осъдени лица (по-специално член 3).

Последна актуализация: 01/06/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.