Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. Съгласно австрийското законодателство, Вие извършвате правонарушение само когато нарушавате конкретна законова разпоредба, която е в сила към момента на извършване на деянието. Правото на преследване е право на държавата. Органите на обвинението, ръководещи службата за наказателни разследвания, както и съдилищата, трябва да установят фактите и да изяснят всички обстоятелства, които са от значение при оценяване на фактите. В следващите информационни листове ще научите за своите права в качеството Ви на обвиняем, ако срещу Вас бъде възбудено наказателно производство в Австрия. По време на различните етапи на производството Вие имате различни права. Най-важните етапи на производството ще бъдат разяснени в съкратена форма, така че да имате бърз достъп до информацията, от която се нуждаете.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Кратко представяне на наказателния процес

По принцип наказателният процес в Австрия се състои от три процедурни етапа:

  • досъдебно производство
  • съдебен процес
  • обжалване.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества правната консултация и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

За информация относно дребни правонарушения, като пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание като глоба, преминете към информационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако искате да се оплачете.Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Кликнете върху линковете, посочени по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 – Получаване на правен съвет

2 – Моите права по време на разследване на престъпление и преди внасяне на делото в съда

  • Разследване и снемане на показания
  • Арест и досъдебно задържане (включително Европейска заповед за арест)
  • Наказателно преследване
  • Подготовка за процес от защитата

3 – Моите права по време на процеса

4 – Моите права след процеса

5 – Дребни правонарушения

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.