Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Целта на наказателното разследване е да установи фактите, така че органите на прокуратурата да могат да вземат решение дали да бъде повдигнато обвинение или делото да бъде прекратено. Ако бъде повдигнато обвинение, предварителното производство цели също така да улесни бързото приключване на съдебния процес.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Какви са етапите на наказателното разследване?

 • Целта на наказателното разследване е да установи дали е извършено престъпление и, ако това е така, от кого.
 • Когато срещу лице, заподозряно в извършването на определено престъпление, бъде предприето разследване, това лице се счита за обвиняемо.
 • В хода на разследването съдът трябва да предприеме определени стъпки. Той трябва да пресъздаде фактите, свързани с престъплението и да проведе процедура, известна като състезателно производство. Прокурорът и обвиняемият, заедно с неговия защитник, присъстват на това производство и имат право да задават въпроси на разпитваното лице. Органите на прокуратурата могат също да отправят искане към съда да събере нови доказателства, ако счетат това за необходимо в името на обществения интерес.
 • Органите на прокуратурата и/или службата за наказателни разследвания могат да предприемат повечето стъпки по разследването по собствена инициатива, без да е необходимо съгласието на съда. По-конкретно тези стъпки включват справки и разпити, както и установяване на самоличността на лица, обиски и др.
 • За налагане и продължаване на мярка предварително задържане се изисква съдебно постановление. Същото се отнася и за използването на принудителни мерки във връзка с основни права (например претърсване на места, защитени от правото на неприкосновеност на жилището, предоставяне на достъп до банкови сметки, телефонно подслушване или анализ на данни за телефонни обаждания).
 • Органите на прокуратурата трябва да прекратят разследването, ако не е извършено престъпление или ако установените факти са недостатъчни за осъждане на обвиняемия. Във всички останали случаи, когато фактите са достатъчно установени, органите на прокуратурата трябва да внесат обвинителен акт в компетентния съд.
 • Органите на прокуратурата могат да се откажат от по-нататъшно преследване (отклоняване) по дела, които не могат да бъдат прекратени, но по които явно не е необходимо произнасяне на присъда, тъй като обвиняемият (в повечето случаи) плаща глоба. Отклоняване не е възможно, когато престъплението е довело до смърт на лице или ако то е от компетентността на съд с непрофесионални съдии или съдебни заседатели, или с други думи по дела, при които лицето може да бъде осъдено (по принцип) на лишаване от свобода за повече от пет години.

Моите права по време на разследването

Имате различни права в зависимост от различните стъпки и етапи на разследването:

При всички случаи имате следните права, независимо от конкретния етап на производството:

 • Трябва да бъдете уведомени възможно най-бързо за факта, че срещу Вас се води разследване, за престъплението, в което сте заподозрени и за основните Ви процесуални права.
 • По време на всеки етап от производството имате право на защитник по Ваш избор или имате право да поискате да ви бъде назначен защитник в рамките на правната помощ (вж. информационен лист 1). Ако фактите или правните аспекти са сложни, можете да поискате да Ви бъде назначен защитник в рамките на правната помощ за цялото производство. Най-вероятно такъв ще е случаят при наказателни производства срещу чужденци, които не са запознати с австрийската правораздавателна система. При всички дела, които изискват така наречената задължителна защита, при всяко положение ще Ви бъде назначен служебен защитник, ако Вие не си наемете такъв. Ако не сте представлявани от защитник в рамките на правната помощ, трябва да поемете разходите за защитника, който Ви е назначен служебно.

Най-важните етапи, по време на които Ви е необходим защитник, са: целият период на предварително задържане, процедура за принудително настаняване за лечение в специализирано заведение на извършители на престъпления с умствени увреждания, производство пред съд от непрофесионални съдии или съдебни заседатели или процес пред едноличен съдебен състав, ако престъплението може да доведе до осъждане на лишаване от свобода за повече от три години.

 • Да се запознаете с преписката по Вашето дело.
 • Да коментирате повдигнатите срещу Вас обвинения или да запазите мълчание.
 • Да поискате събирането на доказателства.
 • Да обжалвате мерки, предприети от органите на прокуратурата или от службата за наказателни разследвания, както и съдебни решения.
 • Да Ви бъде осигурен писмен/устен преводач.

Разследване и събиране на доказателства (1)

Кой провежда разследването?

За провеждане на разследването са отговорни органите на прокуратурата, които ръководят службата за наказателни разследвания. Службата за наказателни разследвания започва разследването или по собствена инициатива, ако трето лице подаде сигнал в полицията, или по разпореждане на прокурора.

Каква информация ще ми бъде предоставена?

Органите на прокуратурата или службата за наказателни разследвания трябва при всички случаи да Ви уведомят, че сте обект на разследване, и защо. Освен това трябва да Ви уведомят, че в качеството Ви на обвиняем не сте длъжни да правите изявление и че ако направите изявление, то може да бъде използвано като доказателство срещу Вас.

Ако сте извършил престъплението, за което сте обвинени, и ако направите признания (ако се признаете за виновни), това ще бъде важно смекчаващо вината обстоятелство, когато съдът взема решение относно присъдата. Признаването на вина обаче няма да се отрази върху хода на съдебния процес.

Какво ще се случи, ако не говоря немски език?

Ако не можете да говорите и разбирате достатъчно добре немски език, имате право да поискате преводач, който ще Ви бъде назначен безплатно по време на разпита. Не е необходимо и не трябва да отговаряте на никакви въпроси без присъствието на преводач. Преводачът ще превежда зададените Ви въпроси на език, който разбирате. Също така преводачът ще превежда отговорите Ви на немски език.

Преводачът при всички случаи трябва да преведе информацията и правните съображения, с които законът изисква да бъдете запознати. Ако пожелаете, преводачът също така ще Ви окаже съдействие при Вашите контакти с назначения Ви служебен защитник (който не е адвокат по Ваш избор).

Ако бъдете информирани за разпореждане на органите на прокуратурата или за решение на съда, може също да поискате помощ за превеждането на тези документи. Ако искате да се запознаете с преписката по Вашето дело, ще получите съдействие от преводач само ако нямате защитник и ако няма основания да се очаква, че сами ще уредите превода на съответните части от преписката по делото.

Имате ли право да се свържете с адвокат?

Не Ви е необходим адвокат освен в случаите, в които се изисква да Ви представлява защитник. При все това, независимо дали сте задържани или не, имате право да се свържете с адвокат по всяко време, ако пожелаете. Трябва също да Ви бъде осигурен преводач за Вашите контакти с назначения Ви служебен защитник.

Ако сте арестувани и знаете името на адвоката, който искате да Ви защитава, можете да се свържете с него директно или чрез службата на полицията. Ако нямате познат адвокат, можете да използвате службата за дежурни адвокати към адвокатската колегия (информационен лист 1).

Ще ми бъдат ли взети пръстови отпечатъци или ДНК проби?

Полицията има право да извърши обиск на дрехите Ви и на всички предмети, които притежавате. За всякакъв допълнителен физически преглед се изисква съгласието на съда и последващо прокурорско разпореждане.

Ако е необходимо, полицията може да Ви вземе пръстови отпечатъци, за да установи Вашата самоличност. Службата за наказателни разследвания може да вземе намазка от слюнка за целите на ДНК анализа. За извършването на самия ДНК анализ се изисква съгласието на съда.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Могат да бъдат претърсвани места и обекти, ако може да се допусне, че там присъстват подозрителни лица или могат да бъдат намерени доказателства. За претърсване на места, защитени от правото на неприкосновеност на жилището, се изисква съгласието на съда. Полицията може да претърсва други места и обекти въз основа на прокурорско разпореждане.

Ще получа ли информация за доказателствата срещу мен?

Като обвиняемо лице имате право да се запознаете с преписката по Вашето дело. По този начин научавате за доказателствата срещу Вас. В изключителни случаи се ограничава достъпът за запознаване с отделни части от делото. Имате право да представите Ваши собствени доказателства по всяко време.

С какви средства за правна защита разполагам по време на разследването?

Можете да се защитите срещу всяка мярка, предприета от службата за наказателни разследвания или органите на прокуратурата по време на процедурата по разследване, като подадете възражение (няма определен краен срок), ако считате, че някое от правата Ви е нарушено.

Съдът ще се произнесе по възражението Ви, освен ако органите на прокуратурата не потвърдят Вашето становище. Жалба срещу решение на съда може да бъде подадена до по-висшестоящ окръжен съд. Възражението трябва да се подаде до органите на прокуратурата.

Имате право да обжалвате решения на съда пред по-висшестоящ окръжен съд, особено такива, които имат отражение върху основни права.

Жалби могат да бъдат подавани както до органите на прокуратурата, така и до първоинстанционния съд в срок от 14 дни.

Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Не сте длъжни да останете в Австрия през целия период на разследването. Вашият защитник също може да гарантира, че по време на разследването правата Ви се спазват (ако желаете той да го направи).

Трябва да пътувате до Австрия за разпитите. Видеопредаване на разследването не се предвижда, нито пък е осъществимо технически.

Арест и предварително задържане (включително Европейска заповед за арест) (2)

По какви причини мога да бъда задържан?

Можете да бъдете задържани в предварителния арест само ако съществуват сериозни подозрения, че сте извършили престъпление, и ако съществува причина за задържането Ви (опасност от укриване, опасност от унищожаване на улики или опасност от извършване на престъпление). За да Ви арестуват се изисква съгласието на съда (от служителите на службата за наказателни разследвания) (освен ако не сте заловени в процеса на извършване на деянието или ако не съществува непосредствена опасност).

Предварителното задържане трябва да бъде постановено от съда и трябва да се изтърпи в затвора. Службата за наказателни разследвания може да Ви задържи за максимум 48 часа преди да Ви предаде на съда своевременно.

Законът не посочва дали и как можете да уведомите семейството и приятелите си за Вашето задържане. За съдействие по такива въпроси във всеки затвор има социална служба.

Каква информация трябва да ми бъде предоставена, ако бъда задържан в предварителен арест?

Решението относно предварителното Ви задържане трябва да Ви бъде прочетено, ако е необходимо, с помощта на преводач. Трябва да Ви бъде връчено писмено копие от това решение. В решението трябва да се посочва характерът на престъплението, за което срещу Вас съществуват сериозни подозрения. В него също така трябва да се посочват всички факти, които според съда дават основание за задържането ви.

За целия срок на предварителното Ви задържане трябва да бъдете представлявани от защитник. Ако сами не си изберете такъв, ще Ви бъде назначен служебен защитник.

Решението на съда да Ви наложи мярка предварително задържане се взема по време на устно заседание.

В срок от три дни можете да подадете жалба до по-висшестоящ окръжен съд срещу решението да Ви бъде наложено, а по-късно и да бъде удължено предварителното задържане.

Колко време мога да бъда държан в предварителния арест?

Всяко решение за предварително задържане е за ограничен срок от време. Решението за налагане на мярка предварително задържане е валидно четиринадесет дни. Решението за удължаване на предварителното Ви задържане за първи път е валидно един месец. Всяко следващо решение за удължаване на задържането е валидно два месеца.

Целият срок на предварително задържане не може да надвишава шест месеца, но той може да бъде удължен на основание тежестта на престъплението. Допълнителна информация ще намерите тук.

Мога ли да приемам посетители по време на предварителното задържане, ще получа ли медицинско лечение?

Всяко лице, задържано в предварителния арест, има право да приема посетители два пъти седмично. Вашият адвокат може да Ви посещава по всяко време без оглед на режима за посетители.

Във всеки затвор има медицинска служба. Законът постановява, че при необходимост можете да получите лечение от медицински специалисти.

Мога ли да се свържа с моето посолство като гражданин на друга държава?

Имате право да се свържете с Вашето посолство и ще откриете неговия адрес тук. При искане от Ваша страна полицията и органите на прокуратурата са длъжни да се свържат с Ваш дипломатически представител.

Какво се случва, ако бъда задържан/а въз основа на Европейска заповед за арест?

Ако държава-членка издаде Европейска заповед за арест, може да бъдете арестувани в друга държава-членка и да бъдете екстрадирани в държавата, издала заповедта за арест. Австрийското законодателство изисква до екстрадирането да бъдете задържани в предварителния арест. Съдът ще издаде разпореждане за тази цел. По време на това заседание имате право на защитник и, при необходимост, на преводач.

Повдигане на обвинение (3)

След провеждане на разследването органите на прокуратурата могат да заключат, че е вероятно да бъдете осъдени. Ако това е така, ще Ви бъдат повдигнати обвинения пред компетентен съд.

Обвиненията трябва да бъдат внесени под формата на обоснован обвинителен акт до съд от непрофесионални съдии или от съдебни заседатели, ако престъплението, за което сте обвинени, е наказуемо с повече от пет години лишаване от свобода. За престъпления, наказуеми с по-леки присъди, органите на прокуратурата трябва да подадат само писмени обвинения, без посочване на мотиви, до едноличен съдебен състав до окръжен съд или до районния съд.

Как мога да се защитя срещу обвиненията?

Възражение срещу обвинителния акт може да внесете в срок от четиринадесет дни след връчването му. Окръжният съд от по-висша инстанция ще вземе решение по Вашето възражение (допълнителни подробности за основанията за подаване на възражение ще намерите тук). Може да подадете Вашето възражение в писмена или устна форма.

Ако окръжният съд от по-висша инстанция сметне възражението Ви за основателно, той може да спре наказателното производство или да даде указания на органите на прокуратурата да продължат разследването.

Ако възражението Ви бъде отхвърлено или ако не подадете възражение, обвиненията срещу Вас стават ефективни и съдът, сезиран да се произнесе по въпроса, трябва да подготви делото.

Ако обвинението срещу Вас е повдигнато под формата на обвинение в престъпление, не можете да подадете възражение. Законът обаче изисква съдът, сезиран да се произнесе по въпроса, да прецени основателността на обвинението. Ако съдът твърди, че обвинението не е мотивирано по някое от основанията, посочени в закона, той може да реши да прекрати наказателното производство.

Подготовка за процес от защитата (4)

Какво се случва преди съдебния процес?

След като са Ви повдигнати обвинения, достъпът до делото вече не може да бъде ограничен. Най-късно на този етап Вие имате достъп до пълната преписка, която е на разположение също и на съда. Съдът се подготвя да проведе процеса.

Ако желаете, можете да поискате събирането на доказателства, които да Ви помогнат да се подготвите за процеса. По-конкретно можете да поискате изслушване на свидетели. Във Вашето искане за събиране на доказателства трябва да посочите фактите, които желаете да докажете с въпросните доказателства. От Вас също така може да бъде поискано да посочите по каква причина смятате, че изисканото от Вас доказателство е подходящо.

Как да си сътруднича с моя защитник?

Ако Ви бъде издаден обвинителен акт, по време на процеса трябва да бъдете представлявани от защитник. В този случай, ако сами не си изберете защитник, ще Ви бъде назначен служебен защитник.

При дела по наказателни производства, които се гледат от еднолични съдебни състави или от районен съд, не е задължително да бъде назначен защитник. По всяко време обаче вие може да бъдете представлявани от защитник по Ваш избор или да поискате назначаването на служебен защитник, ако делото е сложно. По принцип такъв е случаят с подсъдими чужденци, които не са запознати с австрийската правораздавателна система.

Трябва да уведомявате Вашия защитник за всички доказателства, с които смятате, че разполагате, които могат да оборят обвиненията срещу Вас. Тогава Вашият защитник ще внесе необходимите искания за събиране на доказателства по установения ред.

Какво се случва, ако преди съм бил осъден или оправдан в друга държава-членка за престъплението, в което сега съм обвинен?

Ако съд в дадена държава-членка вече е произнесъл окончателно решение по същите обвинения, тези обвинения не могат да бъдат повдигнати срещу Вас втори път в друга държава-членка.

Трябва да внесете необходимите искания относно този факт на възможно най-ранен етап (по време на разследването). Обратно, ако сте осъдени или оправдани за престъпление в Австрия, срещу Вас не може повторно да бъде заведено дело в съда за същото престъпление в друга държава-членка.

Връзки по темата

Предварително задържане

Закон за обезщетение на жертви на престъпления

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.