Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Австрия

Съдържание, предоставено от
Австрия

Мога ли да обжалвам?

Подсъдимият може да обжалва пред съдилище от по-висша инстанция всяка осъдителна присъда, постановена от съда. В случай на решения на районни съдилища или на едноличен съдебен състав в окръжните съдилища може да бъде внесено пълно обжалване. Неговите цели са да бъде оспорена както осъдителната присъда, така и решението относно наказанието. В това производство вие можете да поискате също да бъдат събрани нови доказателства или вие да представите нови доказателства.

В случай на решения на съдилища с непрофесионални съдии или със съдебни заседатели можете да обжалвате само наказанието, но не и осъдителната присъда. Тези решения могат да бъдат атакувани с жалба за нищожност, в която можете да предявите претенции за грешки в процедурата, в мотивите за решението и грешки на закона.

Не можете да атакувате оценката на доказателствата от страна на съдията. Не могат да се представят нови доказателства.

Намерението си да обжалвате решението трябва да обявите или непосредствено след произнасяне на решението, или в максимален срок от три дни. След това съдът ще издаде решението в писмен вид и ще го връчи на вас или на вашия защитник. Тогава вашият защитник трябва да внесе писмена жалба в срок от четири седмици.

Обвинението има същите права на обжалване.

Какви са етапите във въззивното производство?

Насрещната страна в производството (подсъдим или обвинение) има право да отговори на жалбата. След това съдът препраща делото във въззивния съд. По жалбите за нищожност винаги се произнася Върховният съд.

След устно изслушване на обжалването се взема решение. Върховният съд може да се произнася по жалби за нищожност и без устно изслушване.

Ако Върховният съд уважи жалбата за нищожност, обикновено той отменя атакуваното решение и въпросът трябва да се отнесе обратно към първоинстанционния съд. При жалби срещу осъдителни присъди въззивният съд може първо да приеме всички доказателства, които счете за необходими, а след това да се произнесе по същество.

След като бъде обявено, че ще се обжалва и бъде подадена жалба за нищожност, атакуваното решение се спира и временно не може да бъде изпълнено. Ако обаче сте в предварителния арест, жалбата ви няма да прекрати вашето задържане.

Не е възможно да се обжалва решение на въззивен съд.

Какво ще се случи след въззивното производство?

Ако вашата жалба е уважена (частично или изцяло), може да има второ дело пред първоинстанционния съд. Възможно е също въззивният съд да се произнесе със собствено решение въз основа на вашите доводи.

Ако жалбата бъде отхвърлена или ако решението на въззивния съд потвърди обвинението, решението трябва да бъде изпълнено веднага след като стане окончателно и изпълнимо.

Освен ако не ви бъде дадена условна присъда, ще получите указания или да платите глобата, или да започнете да изтърпявате присъдата за лишаване от свобода.

Ако сте ефективно освободени от отговорност по повдигнатите срещу вас обвинения и ако сте били задържани по време на производството, имате право на обезщетение за времето, прекарано в ареста, в съответствие със Закона за обезщетения на жертви на престъпления.

Мога ли да изтърпя присъдата си в моята държава-членка по произход?

Това е възможно, ако желанието ви е такова или дадете съгласие за това. Приложимите правила ще намерите в Конвенцията за трансфер на осъдени лица (по-специално член 3).

Моята присъда вписва ли се в регистър?

Федералната дирекция на полицията във Виена поддържа регистър за съдимост за цялата територия на Австрия. По-конкретно той съдържа следната информация:

  • всички окончателни присъди на австрийските наказателни съдилища;
  • всички окончателни присъди на чуждестранни съдилища, издадени срещу австрийски граждани, и срещу лица, които пребивават или живеят в Австрия; както и
  • всички решения на национални или чуждестранни наказателни съдилища във връзка с тези присъди.

Вписването в регистъра за съдимост не подлежи на обжалване. В зависимост от тежестта на престъплението вписванията в регистъра за съдимост се заличават след определен период от време.

Последна актуализация: 22/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.