Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Къде се провежда процесът?

 • Полицейският съд (tribunal de police) разглежда по-леките деяния (закононарушения, които се наказват с глоба от 1 до 25 евро (нарушения на Кодекса на земеделието — code rural и др.) и всички нарушения на Кодекса за движение по пътищата — code de la route (злополуки със смъртни случаи и др.);
 • Наказателният съд за леки престъпления (tribunal correctionnel) разглежда леки престъпления (délits) или престъпления, за които поради смекчаващи вината обстоятелства се налага по-леко наказание — crimes correctionnalisés (такива, при които веднага могат да се приемат смекчаващи вината обстоятелства);
 • Наказателният съд (cour d’assises) разглежда най-тежките престъпления — crimes (тези, при които не може или не трябва да се приемат смекчаващи вината обстоятелства).

Публичен ли е процесът?

По принцип процесът е публичен и се провежда в зала с достъп за всички (широка публика, журналисти) освен ако мерките за сигурност не го допускат.

Ако вашият случай се отнася за дело, касаещо нравствеността (изнасилване и др.), можете да поискате съдът да проведе съдебното заседание при закрити врати, тоест да допусне в залата, в която се провежда съдебното заседание, само лицата имащи отношение към процеса.

Ако се разглежда въдворяване на правонарушител, който не отговаря за действията си, поради тежко разстройство на съзнанието, същият може да поиска разглеждане на делото при закрити врати, срещу което прокуратурата може да възрази.

Кой ще постанови решение по делото?

Професионални съдии — в полицейския съд или в наказателния съд за леки престъпления. В наказателния съд обаче 12 съдебни заседатели се произнасят самостоятелно по въпроса за вината на обвиняемия. След това те вземат решение относно наказанието заедно с трима магистрати.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на процеса?

Деянията, за които е повдигнато обвинение, могат да бъдат възприемани различно от прокурора и от съдията. Например, ако сте разбил стъклото на автомобил, прокурорът може да ви обвини в опит за кражба, докато в действителност вие сте имал единствено намерение да чупите. Съдът може да даде друга квалификация и да приеме, че става въпрос за увреждане. Той обаче трябва да ви предупреди за промяната, за да ви даде възможност да се защитите на тази нова основа.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията по време на процеса?

Наказанието няма да бъде намалено автоматично.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на съдебния процес? Трябва ли да присъствам през цялото време на процеса?

Винаги можете да бъдете представляван от адвокат. По изключение трябва да се явите лично, ако съдът реши така с разпореждане, което трябва да ви бъде връчено преди съдебното заседание.

Може ли процесът да бъде проведен без мен?

Ако не се явите или не бъдете представлява от адвокат, за да отговорите на обвиненията, процесът ще се проведе без вас и ще бъдете осъден задочно.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеоконференция?

Не.

Ще ми бъде ли осигурен устен превод, ако не разбирам езика на съда?

Да.

Трябва ли да имам адвокат?

Не, само пред наказателния съд (cour d’assises).

Ще ми бъде ли осигурен адвокат?

Да, при определени условия (виж информационен лист 1).

Мога ли да сменя адвоката си?

Да, дори без да се обосновавате.

Мога ли да правя изказвания по време на процеса?

Да.

Трябва ли да говоря по време на процеса?

Не е задължително.

Какви ще бъдат последиците, ако не кажа истината по време на процеса?

Имате право да не се уличавате в извършването на престъпление и да развиете защитната си стратегия както пожелаете. То включва също правото да запазите мълчание.

Какви са правата ми по отношение на представените срещу мен доказателства?

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

Да.

Как?

Като в съдебното заседание поискате от съда да разпореди извършването на други следствени действия.

Защо?

За да се докаже неправдоподобността на обвинението.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Представяне на всякакви документи, искане за повторна експертиза, изслушване на нов свидетел и др.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства в моя полза?

Да.

Допустими ли са такива доказателства?

Да.

Мога ли да помоля свидетели да дадат показания в моя полза?

Да.

Може ли аз или моят адвокат да задаваме въпроси на останалите свидетели по делото?

Да, чрез полицията или съда.

Може ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват свидетелите?

Да.

Ще бъде ли взета предвид информация за мен от регистъра за съдимост?

Да.

 • Какъв вид информация?

Предишни осъждания.

 • При какви обстоятелства? На кой етап?

Те позволяват максималният размер на наказанието да бъде удвоен и могат да попречат на приемането на благоприятни за вас мерки.

 • Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава членка?

Да, съдът може да бъде уведомен за тях.

Какво ще се случи в края на процеса?

Какви са възможните резултати от процеса?

 • Недопустимост на наказателното преследване, ако важно правило не е било спазено. Възможно е обаче да има нов процес;
 • Оправдаване, ако няма достатъчно доказателства за доказване на вината ви извън всякакво основателно съмнение;
 • Осъждане.

При осъждане съдът избира между 5 възможности, в зависимост от естеството на нарушенията и съдебното ви минало:

 • наказание лишаване от свобода;
 • наказание полагане на труд: в продължение на една година да извършвате общественополезна работа без заплащане, под страх от налагане на наказание лишаване от свобода или глоба;
 • наказание глоба;
 • отлагане на изпълнението на осъдителната присъда или отлагане на произнасянето, което може да е придружено с пробационни мерки (да не се извършват повече правонарушения, обучение, да не се посещават определени места и др.) за срок от 1 до 5 години;
 • обикновено установяване на вината.

Каква е ролята на пострадалия по време на процеса?

Тя може да се изказва относно деянията, които я засягат и да поиска парично обезщетение.

Как?

Устно или чрез представяне на писмено становище.

На кой етап?

В съдебното заседание, веднага след като бъдете разпитан от съда.

За по-пълна информация, виж информационните листове за правата на пострадалите.

Връзки по темата

Адреси на юрисдикции

Уебсайт на Министерство на правосъдието (Ministère de la Justice)

Адреси на затворите

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.