Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Мога ли да обжалвам решението?

Мога ли да обжалвам присъдата, постановена в процеса? А наказанието?

Присъдата постановена във ваше отсъствие или ако не сте бил представляван от адвокат, се постановява задочно. Съществува специфично обжалване ― възражението (opposition), което винаги може да се направи. Въззивното обжалване (appel) също е възможно.

Ако присъдата е постановена във ваше присъствие, тя е постановена при условията на състезателност. Обжалването се прави с въззивна жалба и е предвидено единствено, когато присъдата е постановена от полицейския съд или от съда за леки престъпления. Следователно решенията на апелативния съд и на наказателния съд е невъзможно да се обжалват въззивно.

Как? Пред кого?

Ако сте лишен от свобода, възражението и въззивната жалба могат да бъдат подадени в канцеларията на затвора. Ако сте на свобода, възражението се прави с помощта на съдебен изпълнител, докато въззивната жалба трябва да се регистрира в канцеларията на съда, постановил присъдата.

В какви срокове?

Обжалването трябва да се направи в срок от 15 дни.

  • Срокът за подаване на възражението започва да тече от деня, следващ узнаването за писменото предаване (връчването) на присъдата.
  • Срокът за въззивната жалба започва да тече от деня, следващ деня на съдебното заседание, по време, на което е постановена присъдата.

Какви са основанията за обжалване?

Несъгласие относно приетите за установени факти или на правни основания.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Какво ще се случи, ако съм в затвора, когато обжалвам?

Ако обжалването касае делото, по което сте лишен от свобода и сте бил осъден с налагане на наказание лишаване от свобода, ще останете в затвора до постановяване на ново решение. По време на този нов процес може да се направи искане за временно освобождаване.

Ако сте задържан по друго дело, обжалването няма да промени положението ви на затворник.

Колко време ще е необходимо, за да бъде разгледана жалбата?

Възражението се разглежда в съдебно заседание в срок от 15 дни от обжалването, ако сте на свобода, и в срок от 3 дни, ако сте лишен от свобода. Въззивната жалба се разглежда най-късно в срок от 60 дни от обжалването.

Мога ли да представя нови доказателства при обжалването?

Да.

Какви са приложимите правила?

Правилата са същите като в първоинстанционното производство (виж информационен лист 3).

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Най-напред съдът ще провери дали обжалването е направено в срок, а след това ще прецени отново представените факти и евентуалното наказание, което да се наложи.

Какво може да реши съдът?

Какво ще се случи, ако възражението/жалбата бъдат уважени/отхвърлени?

Има 2 хипотези, ако възражението или въззивната жалба, бъдат уважени:

  • Недопустимост на наказателното преследване или оправдаване, които налагат Вашето незабавно освобождаване, ако сте задържан;
  • осъждане с налагане на по-леко наказание.

Ако възражението или въззивната жалба бъдат отхвърлени,

  • при възражението, присъдата ще бъде потвърдена, но не може да се наложи по-тежко наказание;
  • при въззивната жалба, присъдата може да бъде потвърдена или да се наложи по-тежко наказание.

Имам ли право да обжалвам пред по-висш/друг съд?

Решенията, постановени въз основа на възражение от полицейски съд или от наказателен съд по леки дела подлежат на въззивно обжалване пред въззивната юрисдикция. Касационна жалба срещу решение, постановено по въззивна жалба, може да бъде подадена чрез канцеларията на въззивната юрисдикция до Касационния съд в срок от 15 дни. Тя не спира изпълнението на присъдата.

При какви обстоятелства?

Касационното обжалване е възможно само при нарушение на закона или на процесуалните правила.

Ще получа ли обезщетение, ако първото решение е било неправилно?

Да, ако сте бил задържан/лишен от свобода по това дело.

Какво?

Обезщетение за поправяне на вредата, нанесена поради задържането/лишаването от свобода.

Как?

С писмено искане до Федерална публична служба „Правосъдие“ (Service public fédéral Justice).

Ще остане ли осъждането ми в регистъра за съдимост, ако жалбата бъде уважена?

Не.

Кога присъдата е окончателна?

Когато няма постъпило възражение в срок от 15 дни от връчване на съобщението за задочно постановената присъда.

Когато не е постъпила въззивна жалба нито от вас, нито от прокуратурата, в срок от 25 дни от постановяването на присъдата.

Гражданин съм на друга държава-членка, могат ли да ме върнат там след процеса, състоял се в Белгия?

Да.

Автоматичен ли е трансферът?

Не, винаги е необходимо съгласието на Белгия и на другата държава.

При какви обстоятелства?

  • Случай 1: с оглед изпълнение в страната Ви по произход на присъдата, произнесена в Белгия, която трябва да е необжалваема и да налага наказание лишаване от свобода най-малко 6 месеца (виж също: Правосъдието от А до Я)

а) с Ваше съгласие, само ако имате разрешение за пребиваване в Белгия. Виж европейска конвенция.

б) без Ваше съгласие, ако нямате или повече нямате разрешение за пребиваване в Белгия (виж европейска конвенция) или ако за Вас има Европейска заповед за арест, издадена от Белгия, с гаранция за връщане в страната Ви по произход.

  • Случай 2: без Ваше съгласие, с цел да бъдете съден в страната Ви по произход, въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от държавата, на която сте гражданин. Ако трябва да изтърпите остатъка от наказанието си тук, Белгия може да изчака неговото изтичане, за да Ви трансферира в страната Ви по произход, или може да Ви предаде временно, за да бъдете съден в нея, с гаранция за връщане впоследствие за изпълнение на белгийското наказание в Белгия. Ако обичайното Ви местожителство е тук, можете да поискате от Белгия да Ви предаде с условие за връщане, за да може да изтърпите чуждестранното наказание в Белгия.
  • Случай 3: без вашето съгласие, за изпълнение в страната Ви по произход на наказание, наложено въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от държавата, на която сте гражданин. Ако трябва да изтърпите остатъка от наказанието си тук, Белгия ще изчака неговото изтичане преди да Ви трансферира във Вашата страна по произход. Ако обичайното Ви местожителство е тук, можете да поискате от Белгия да откаже изпълнението на заповедта, за можете да изтърпите наказанието си в Белгия, а не във Вашата страна по произход.

Мога ли да обжалвам решението за връщането ми?

Да, освен ако не става въпрос за доброволен трансфер, който Ви е позволен.

При връщане с цел изпълнение на наложеното в Белгия наказание във Вашата страна по произход (случай 1), можете да подадете жалба за отмяна и за спиране на изпълнението на решението в срок от 60 дни до Държавния съвет (Conseil d'État), както и жалба по съдебен ред до съда, разглеждащ дела по реда на бързото производство (juge des référés), ако случаят е спешен.

При изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от Вашата страна по произход (случаи 2 и 3), съдия-следователят (juge d'instruction) извършва първоначална проверка и съвещателния състав (chambre du conseil) упражнява контрол в срок от 15 дни, считано от арестуването. Жалба може да се подаде в срок от 24 часа от постановяването на определението на съвещателния състав до обвинителния състав chambre des mises en accusation (виж информационен лист 3). Жалба също така може да се подаде в срок от 24 часа от постановяване на решението на обвинителния състав до Касационния съд (Cour de cassation).

Ако съм осъден в Белгия, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Не.

Информация за обвиненията /присъдата

Ще бъде ли вписана в регистъра за съдимост информация за присъдата ми и за обвиненията?

Да.

Как и къде ще се съхранява тази информация?

Тя се съхранява в база данни, наречена „Централен регистър за съдимост“, управлявана от Федерална публична служба „Правосъдие“.

Колко време ще бъде съхранявана?

След изтичането на 3 години, присъдите, с които се налагат санкции, прилагани от полицията (лишаване от свобода от 1 до 7 дни, глоба в размер от 1 до 25 евро, наказание полагане на труд от 20 до 45 часа) повече няма да фигурират в свидетелството за съдимост.

Другите присъди остават вписани окончателно. Въпреки това е възможно те да бъдат заличени, чрез процедура по реабилитация.

Може ли информацията да бъде съхранявана без моето съгласие?

Да.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на тази информация?

Не.

Кой има достъп до досието ми в регистъра за съдимост?

Съдебните и полицейски власти имат достъп до него без ограничения.

Досието в регистъра за съдимост не трябва да се бърка със свидетелството за съдимост, което се изисква от някои публични администрации или частни лица (работодател и др.), в което не фигурира цялата информация съдържаща се в регистъра. Например обикновеното установяване на вина, лишаване от свобода до шест месеца и глобите до 500 евро или наложените такива за нарушения на Кодекса за движение по пътищата (Code de la route) без лишаване от правоуправление за повече от 3 години, няма да бъдат отбелязвани в свидетелството за съдимост след изтичането на 3 години и 25 дни, считано от датата на постановяване на присъдата. Освен това обикновеното или условното отлагане на произнасянето никога не се отбелязват в свидетелството.

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.