Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Белгия

Съдържание, предоставено от
Белгия

Как се разглеждат дребните нарушения на Кодекса за движение по пътищата?

Ако местната полиция констатира нарушения на Кодекса за движение по пътищата (Code de la route), тя може да изпрати на собственика на процесното превозно средство формуляр с искане на информация, за да узнае самоличността на водача към момента на извършване на деянията. След това кралският прокурор (procureur du Roi) може да ви предложи споразумение, предвиждащо прекратяване на наказателното преследване срещу заплащане, чрез банков превод, на парична сума на финансовата администрация, отговаряща за данъка върху добавената стойност, вписванията и имуществата.

Заплащането на тази сума ви позволява да избегнете призоваване за явяване пред полицейския съд (tribunal de police), тоест възможността да ви бъде наложена по-голяма глоба и необходимостта от заплащане на допълнителните съдебни разноски.

Споразумението обаче предполага признаване на вината и поемане от ваша страна на отговорност спрямо евентуалните пострадали, ако закононарушението е причинило вреда на друго лице.

Кой се занимава с такива закононарушения?

Прокуратурата (parquet) при компетентния полицейски съд отговаря за предлагането на споразуменията. Службата по наказателните глоби към финансовата администрация извършва осчетоводяването на направените плащания и информира прокуратурата.

Процедура?

Предложението за споразумение се изпраща на нарушителя с препоръчано писмо или с известие, което се предава от служител на полицията. Срокът за заплащане е между 15 дни и 3 месеца, а по изключение е 6 месеца.

Санкции?

При неплащане или отказ на предложението за споразумение, прокуратурата призовава нарушителя пред полицейския съд, за да бъде осъден с налагане на наказание (глоба, лишаване от свобода, лишаване от правоуправление) в съответствие със закона.

Преследват ли се за такива закононарушения граждани на други държави-членки?

Да.

Как?

Полицаят, който констатира закононарушението предлага споразумението.

При отказ, той може да изиска незабавното заплащане на минималния законоустановен размер на глобата под страх от незабавна конфискация на превозното средство, за което е съставен акта.

Ако споразумението не бъде прието, платената сума може да се върне или приспадне след постановяване на решението от полицейския съд.

Как се разглеждат други дребни закононарушения?

За антиобществените прояви (свързани с платени паркинги, обществена чистота) отговаря общинската администрация. При неплащане, може да бъдете подведен под отговорност пред местния мирови съдия.

Специализирани администрации са оправомощени да събират административни глоби в областта на социалните въпроси, данъчното облагане, безопасността по време на футболни срещи, железопътния превоз и другите видове обществен транспорт и др. Предвидени са различни съдебни граждански производства.

Ще бъдат ли вписани закононарушенията ми в регистъра за съдимост?

Осъжданията, свързани с шофиране, се вписват в регистъра за съдимост. Административните глоби и глобите по закона за футбола не се отбелязват в него.

Последна актуализация: 24/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.