Обвиняеми (наказателни производства)

България

Съдържание, предоставено от
България

Мога ли да обжалвам?

Независимо от това дали ще Ви признае за виновни или ще Ви оправдае, съдът ще произнесе присъда. Вие ще разберете присъдата в края на процеса. Наказателно-процесуалният кодекс посочва кога съдът прекратява наказателното дело, без да произнася присъда. Тогава съдът постановява определение. Можете да обжалвате както присъдата, така и определението.

Жалбата се изготвя в писмена форма и се подписва. Подава се чрез първоинстанционния съд до въззивния съд. Ако първата инстанция е районен съд, въззивната ще бъде окръжен съд. Присъдите и определенията на окръжен съд се обжалват пред апелативен съд. Повече за съдилищата вижте на уебсайта на Висшия съдебен съвет. Присъдите се обжалват в 15-дневен срок от произнасянето им, а определенията — в 7-дневен срок от узнаването им.

В жалбата срещу присъдата имате право да се оплачете от изводите на съда относно фактите, които е счел за доказани, от начина, по който са били приложени съответните закони, и от несправедливостта на наказанието. Независимо от броя и вида на оплакванията Ви, въззивният съд служебно ще прецени правилността на цялата присъда.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

След получаването на жалбата Ви първоинстанционният съд ще прати копия от нея на прокурора и другите страни в процеса. Когато изготви мотивите към присъдата, същият съд ще прати делото с жалбата на въззивния съд. Ако при обжалването сте с мярка за неотклонение „задържане под стража”, жалбата няма да доведе до автоматичното Ви освобождаване. Но можете да помолите въззивния съд да промени мярката Ви в по-лека. Този съд ще се произнесе по молбата Ви в отделно заседание.

Няма фиксирани срокове, в които въззивният съд ще насрочи заседанието. Колко време ще отнеме това зависи от бързината на изготвяне на мотивите на присъдата и от натовареността на въззивния съд.

Можете да представите нови доказателства пред въззивния съд. Това е така, защото този съд може да установява нови факти. Важат правилата за доказване, валидни за процеса пред първата инстанция.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Можете да участвате в това заседание, но не сте длъжни. Вие и Вашият адвокат можете да направите устно изложение по оплакванията в жалбата. Останалите страни в процеса, които са се явили, също могат да изразят мненията си по жалбата.

Въззивният съд може:

  • С решение да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане на прокурора или на първоинстанционния съд.
  • Да отмени първоинстанционната присъда и да постанови нова присъда.
  • С решение да измени присъдата, включително и да смекчи наказанието.
  • С решение да отмени присъдата и да прекрати наказателното производство.
  • Да спре наказателното производство в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
  • С решение да потвърди първоинстанционната присъда.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Ако не сте доволни от присъдата или решението, произнесени от апелативен съд като въззивна инстанция, можете да ги обжалвате пред Върховния касационен съд. Ако въззивната инстанция е окръжен съд, имате право на жалба пред Върховния касационен съд само в случай че окръжният съд е постановил нова присъда.

Върховният касационен съд не установява нови факти, поради което пред него нови доказателства не се допускат. Той се произнася само по прилагането на законите и по справедливостта на наложеното наказание. Върховният касационен съд разглежда само оплакванията, изложени в касационната жалба.

Имате право на обезщетение само когато осъдителната Ви присъда бъде отменена и след това въззивният съд Ви оправдае с нова присъда. За повече подробности вижте особения закон за обезщетенията тук. Ако въпреки обжалването присъдата Ви остане осъдителна, дори и с по-леко наказание, тя ще се отрази в съдебното Ви досие. Оправдателната присъда не се вписва в досието.

Веднъж изчерпили възможностите на обжалването пред въззивния съд и пред Върховния касационен съд, нямате право на ново обжалване. Присъдата ще стане окончателна, ако не сте я обжалвали или ако сте я обжалвали, но след изтичане на срока за обжалване, или с постановяване на решението на Върховния касационен съд.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Връщането Ви е възможно. В някои случаи то може да стане дори и без Вашето съгласие. Връщането Ви няма автоматично да последва влизането на присъдата Ви в сила. Трябва да се изпълни определена процедура, подробно уредена в Наказателно-процесуалния кодекс. Тук ще Ви е нужен съвет от адвокат.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Законът забранява да Ви съдят отново за същото престъпление, след като вече са Ви осъдили за него. Забраната важи и когато вече са Ви осъдили в друга държава-членка.

Информация за обвиненията/присъдата

Информация за обвиненията срещу Вас ще се пази в полицейските регистри. Ако процесът Ви приключи с оправдателна присъда, можете да поискате от полицията да заличи тази информация.

Информация за присъдата, ако тя е осъдителна, ще бъде вписана в съдебното Ви досие. То ще се съхранява в съответния районен съд. Ако сте родени извън България, досието Ви ще се съхранява в Министерството на правосъдието.

Съдебното Ви досие ще се пази, докато изтекат 100 години от датата на раждането Ви, след което ще се пренесе на микрофилм и ще се унищожи. За съхраняването на досието не е нужно Вашето съгласие. Нямате право и да възразявате срещу запазването на тази информация.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (понесени от граждани)

Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост

Последна актуализация: 20/07/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.