Обвиняеми (наказателни производства)

България

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Съдържание, предоставено от
България

Кратко представяне на наказателния процес

Българският наказателен процес има две фази — досъдебно производство и съдебно производство.

  • Досъдебното производство има за цел чрез разследване да се съберат доказателства, които да потвърдят или да оборят предположението, че дадено лице е извършило определено престъпление. Разследването се извършва от следователи, разследващи полицаи или митнически инспектори за престъпления с акцизни стоки или против митническия режим под ръководството на прокурор. Тази фаза подготвя и подпомага прокурора в преценката му дали да внесе и поддържа в съда обвинение срещу обвиняемото лице или да прекрати производството. Предвидена е и гаранция, която има за цел да осигури на обвиняемия разглеждане на делото в "разумен срок". След изтичането на законоустановения срок, се дава възможност на обвиняемия да отправи искане за внасяне на делото в съда. Обвиняемият може да поиска делото му да бъде разгледано в съда, ако в досъдебното производство от привличането му като обвиняем за тежко престъпление са изтекли повече от две години и повече от шест месеца в останалите случаи. Когато обвиняемият не владее български език, той има право на осигуряване на устен и писмен превод в наказателното производство. Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник. Той има право свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия. На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем, на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение, на обвинителния акт, на постановената присъда, на решението на въззивната инстанция и на решението на касационната инстанция. Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права. Когато обвиняемият е глух или ням се назначава тълковник. Органът на досъдебното производство осигурява устен превод на разбираем за него език, както и писмен превод на актовете по делото или на други документи, които са от съществено значение за упражняване на правото на защита. По изключение вместо писмен превод може да се извърши устен превод или устно резюме, когато обвиняемият е съгласен, има защитник и не се нарушават процесуалните му права.
  • Съдебното производство започва, когато прокурорът внесе обвинение в съда срещу определено лице за извършено определено престъпление. Производството пред съда е състезателно и съответно прокурорът, обвиняемият и неговият защитник имат равни процесуални права. Съдът проверява доказателствата, представени от прокурора, но по искане на страните или по собствена инициатива може да събира и проверява нови доказателства с цел да изясни истината. Съдебното производство приключва с акт на съда, с който той или осъжда подсъдимия и му определя съответно наказание, или го оправдава.

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

Моите права по време на разследването

Моите права по време на съдебния процес

Моите права след съдебния процес

Последна актуализация: 16/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.