Обвиняеми (наказателни производства)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Къде ще се проведе съдебният процес?

Делото ще се гледа от съда в района, в който е извършено престъплението.

Процесът срещу Вас ще се гледа публично, освен ако съдът не постанови, че трябва да се гледа при закрити врати. Конституцията определя основанията за гледане на делото при закрити врати.

В Кипър не се провеждат съдебни процеси със съдебни заседатели. Съдът, съставен от професионални съдии, отсъжда въз основа на закона и фактите.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Обвиненията могат да бъдат променени в хода на съдебния процес, ако съдът даде съгласието си. Това е възможно да стане, ако информацията в обвинението е неадекватна или е с цел съобразяване на обвиненията с доказателствата.

В хода на съдебния процес могат да бъдат добавяни нови обвинения, ако такива възникнат от доказателствата и ако съдът даде съгласие. Ако това се случи, производството може да бъде отсрочено, за да Ви се даде възможност да подготвите защитата си.

Ако в края на процеса бъдат доказани само част от обвиненията и ако това представлява самостоятелно престъпление, може да бъдете осъден за това престъпление без обвиненията да бъдат изменяни. По аналогия, може да бъдете осъден за опит да извършите престъплението, за което сте обвинени, без обвинението да бъде изменяно. В края на производството съдът може да разпореди да бъдат добавени допълнителни обвинения, произтичащи от доказателствата, и може да Ви осъди без да се внасят изменения в обвинителния акт. Това не трябва да води до съдебна грешка.

Можете да промените защитата си по време на процеса във връзка с всички или което и да било от обвиненията, ако съдът Ви разреши да го направите. Ако по някои от обвиненията се признаете за виновен, съдът ще гледа делото по останалите обвинения. Ако се признаете за виновен по всички обвинения, съдът ще премине директно към процеса за определяне на присъдата.

Какви са моите права по време на процеса?

Имате право на справедлив и публичен процес в разумен срок пред независим, безпристрастен и компетентен съд, създаден по закон.

Решението на съда трябва да бъде обосновано и по правило да бъде произнесено на открито заседание, освен в случаите, когато публичността би навредила на интересите на правосъдието.

Ако сте обвинен в извършване на престъпление, имате следните минимални конституционни права:

 • да бъдете незабавно и подробно информирани за характера и причините за обвинението срещу Вас на разбираем за Вас език;
 • да разполагате с достатъчно време и средства за подготовка на Вашата защита;
 • да се защитавате лично или чрез адвокат по Ваш избор или, ако не можете да платите за правните консултации, да Ви бъде предоставена безплатна правна помощ, ако това е в интерес на правосъдието;
 • да задавате въпроси на свидетелите на обвинението; към Вашите свидетели и свидетелите срещу Вас да се прилагат еднакви условия.
 • да ползвате безплатно услугите на устен преводач, ако не разбирате или не говорите езика, използван в съда.

Трябва ли да присъствам на съдебния процес?

След като Ви е връчена призовка да се явите в съда, Вие трябва да се явите. Ако не го направите, срещу Вас ще бъде издадена заповед за арест.

Ще бъда ли задържан по време на съдебния процес или ще бъда освободен?

Като правило по време на съдебния процес Вие ще бъдете освободен под гаранция, освен при тежки случаи. Може да бъде разпоредено задържане, ако съществува сериозен риск да не се явите на процеса в случай че бъдете освободен. Също така може да Ви бъде отказана гаранция, ако съществува опасност да извършите нови престъпления в случай че бъдете освободен.

Ако Ви бъде отказана гаранция и делото се гледа пред районен съд, не можете да бъдете задържан за повече от осем дни до следващото Ви изправяне пред съда. Няма ограничения за срока на задържане, ако делото се гледа пред съда по наказателни дела.

Имате право да обжалвате решение за отказ за освобождаване под гаранция. Жалбата трябва да бъде внесена до 10 дни след решението.

Няма определено ограничение за задържането Ви до приключване на процеса. Все пак трябва да бъдете съдени в рамките на разумен срок.

Живея в друга държава-членка. Мога ли да участвам в съдебния процес чрез видеовръзка?

Не се предвижда участие в наказателно производство чрез видеовръзка.

Трябва ли да имам адвокат, който да ме представлява по време на процеса?

Не е необходимо да бъдете представляван от адвокат по време на съдебното производство. Имате право да се защитавате лично. Ако сте представлявани от адвокат, можете да смените Вашия адвокат на всеки етап от производството.

Ако не можете да си позволите адвокат, може да имате право на правна помощ, ако това е в интерес на правосъдието.

Ако сте представляван от адвокат по време на процеса, той или тя ще представи Вашата защита. Ако се защитавате лично, имате същите права, включително правото да запазите мълчание и правото да не се самоуличавате.

Каква е моята роля в съдебния процес?

След като прокурорът е представил обвинението, имате право да твърдите пред съда, че няма основания да отговаряте по делото по всяка от следните причини:

 • няма доказателства, които да доказват съществен елемент от престъплението,
 • доказва се, че доказателствата на обвинението не са надеждни и не са достатъчни за осъждане извън всяко съмнение.

Ако съдът приеме Вашите доводи, ще бъдете оправдан без да бъдете призован да представите своята защита.

Ако съдът реши, че има основания да отговаряте по делото, той трябва да Ви уведоми за следните права:

 • да дадете показания под клетва. Ако го направите, ще бъдете подложен на кръстосан разпит от обвинението;
 • да направите изявление от подсъдимата скамейка без полагане на клетва. В този случай не подлежите на кръстосан разпит;
 • да запазите мълчание. Упражняването на правото за запазване на мълчание не води до неблагоприятни последици.

Мога ли да свидетелствам в своя защита?

Независимо дали ще решите да дадете показания или не, имате право да призовете свидетели в своя защита.

Ако изберете да дадете показания под клетва и Ви бъде зададен въпрос, който Ви уличава, съдът трябва да Ви уведоми за правото Ви да не отговаряте.

Какво ще се случи, ако излъжа в съда?

Ако направите изявление с невярно съдържание по време на съдебния процес, Вие извършвате престъплението лъжесвидетелстване, което се наказва с лишаване от свобода.

Какви са правата ми по отношение на обвиненията срещу мен?

Имате право да оспорите доказателствата на обвинението чрез кръстосан разпит на свидетелите на обвинението. Можете също да възразите срещу доказателствата.

Мога ли да представя доказателства в своя подкрепа?

Можете да представите всякакви доказателства в подкрепа на своята защита, които се отнасят до въпросите, разглеждани на съдебния процес и са допустими според закона. Ако поставите за разискване личностните си качества и репутация, можете да призовете в своя защита свидетел относно личностните Ви качества и репутация.

Мога ли да ползвам частен детектив, за да събера доказателства в своя полза?

Да. Събраните доказателства могат да бъдат представени в съда при спазване на правила, еднакви с тези за всички други доказателства.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Съдебното Ви досие не може да бъде разкривано по време на съдебния процес, освен ако не решите да дадете показания и не поставите за разискване личностните си качества и репутация, като отправите твърдения срещу личностните качества и репутацията на свидетел на обвинението при кръстосан разпит.

На съда могат да бъдат представени данни за Ваши предишни престъпления, при условие че престъплението, за което Ви съдят, е сходно с други извършени от Вас престъпления.

Могат да бъдат взети предвид Ваши предишни присъди в друга държава-членка, освен в случаите, когато техният срок е изтекъл.

Какво се случва в края на процеса?

В края на процеса страните правят заключителните си пледоарии и съдът произнася решението си.

Можете да бъдете осъдени или оправдани от съда.

Ако сте осъдени, имате право да се обърнете към съда преди да произнесе наказанието, с оглед намаляване на размера на неговия размер.

За информация относно възможните наказания, вижте тук.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата няма определена роля в процеса, но може да бъде призована да даде показания във връзка със събитията, съпътстващи престъплението, и телесната повреда, щетата или загубата, претърпени вследствие на престъплението.

В процеса на определяне на присъдата жертвата може да бъде приканена от обвинението да опише последствията от престъплението. Ако се съгласите да обезщетите жертвата или жертвата е готова да опрости деянието, присъдата Ви може да бъде намалена.

Режими на изтърпяване на наказание

Следва списък на различните присъди, които могат да бъдат наложени от съда в Кипър.

 • Лишаване от свобода, т.e. въдворяване в държавен затвор за определен срок.
 • Периодично лишаване от свобода. Ако сте осъдени за престъпление, за което присъдата е три или по-малко години, може да бъдете осъдени на периодично лишаване от свобода, чиято продължителност не превишава петдесет и две седмици. Периодът на ежеседмично лишаване от свобода тече от петък, 8:00 часа, до понеделник, 17:00 часа.
 • Условно лишаване от свобода. Ако Вашата присъда лишаване от свобода е две години или по-малко, тя може да бъде временно отложена за период от три години при изпълнение на определени условия. Ако нарушите условията, ще бъде приложена първоначалната присъда лишаване от свобода и може да има и други последствия.
 • Разпореждане за пробация. Съдът може да наложи разпореждане за пробация, което да изисква да бъдете под наблюдението на надзорник за период между една и три години. Законът предвижда специални разпоредби за третирането на непълнолетни престъпници.
 • Непълнолетни правонарушители. Възрастта за носене на наказателна отговорност е четиринадесет години. Лишаването от свобода на лица на възраст между четиринадесет и осемнадесет години е рядко.
 • Заповед за извеждане на непълнолетно лице от неговото семейство. Ако родител или лице, носещо отговорност за непълнолетно лице, са осъдени за определени престъпления, съдът може да разпореди детето да бъде отведено на безопасно място. От този момент нататък отговорност за детето носи директорът на службата за социално подпомагане.
 • Разпореждане за третиране на наркозависимо лице. На лице, осъдено за престъпление, свързано с наркотични вещества, може да бъде разпоредено да премине лечение в център за лечение на наркотични зависимости вместо да му се налага друго наказание, при условие че лицето даде съгласие.
 • Внасяне на гаранция за явяване за изслушване на присъдата. В този случай се налагат условия, които изискват спазване на закона за определен период от време. Ако условията бъдат нарушени, може да бъдете осъдени както за нарушаване на заповедта, така и за първоначалното престъпление.
 • Съдът може да Ви задължи да спазвате обществения ред за определен период от време.
 • Забрана за посещаване на спортни събития. Ако сте осъден за акт(ове) на насилие по време на футболен мач или други спортни състезания, съдът може, в допълнение към всяко друго наказание, да Ви наложи забрана да посещавате футболни мачове или спортни състезания.
 • Заповед за изземване на имущество, придобито от престъпна дейност.
 • Лишаване от право за управление на МПС. В случай на присъда, свързана с пътно нарушение, може да Ви бъде отнето правото да ползвате МПС. Тази санкция допълва всяко друго наказание, което съдът може да наложи.
 • Отнемане на разрешително за притежание или използване на спортно оръжие. Това може да е приложимо, ако сте осъден за незаконно използване на оръжието с цел ловуване.
 • Заповед за отнемане на вещи. Може да бъде разпоредено да Ви бъдат отнети вещи, които държите незаконно или които сте придобили по незаконен начин.
 • Заповед за събаряне. Съдът може да разпореди събарянето на незаконно построена  сграда.

Връзки по темата

Правителствена уеб страница, водеща към Конституцията

Последна актуализация: 16/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.